Esiopetuksen opetussuunnitelma

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä4. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Opetuksen järjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan.

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon myös muut paikalliset suunnitelmat, kuten:

 • mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma

 • perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma

 • perusopetuksen opetussuunnitelma

 • mahdollinen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

 • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma5

 • yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma6

 • tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma7

 • mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjestäjän tekemät koulutusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa esiopetusta varten8. Paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma voidaan laatia kaikille opetuksen järjestäjän esiopetuksen yksiköille yhteisenä tai siten, että suunnitelma sisältää opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä yksikkökohtaisia osia sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Opetuksen järjestäjät voivat myös sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä opetussuunnitelmaa laadittaessa, sitä arvioitaessa ja kehitettäessä. Lisäksi opetuksen järjestäjän tulee laatia esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma ja tiedottaa huoltajille ennalta siinä päätetyistä keskeisistä asioista9. Suunnitelmassa tarkennetaan, miten paikallista opetussuunnitelmaa kussakin esiopetuksen yksikössä kyseisen vuoden aikana toteutetaan.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että esiopetuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Myös lasten näkemyksiä kuullaan ja hyödynnetään kehittämisessä10. Huoltajien ja lasten kannalta mielekkäisiin osallistumis- ja vaikuttamistapoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa11. Lasten eheän oppimisen polun turvaamiseksi on tärkeää, että muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö saa mahdollisuuden tutustua ja osallistua esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä suotuisan kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea jokaisena esiopetuksen työpäivänä12. Tämän oikeuden turvaamiseksi jokainen esiopetuksessa olevan lapsen kanssa työskentelevä noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja muita toimintaa ohjaavia normeja. Myös lapsen kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitelmat13 laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa esiopetusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on esiopetuksen laadun kehittäminen ja lasten oppimisen edellytysten parantaminen14. Paikallisen opetussuunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi on osa arviointitehtävää ja siihen perustuvaa kehittämistä. Opetuksen järjestäjän ja esiopetuksen yksiköiden tuottaman tiedon lisäksi esiopetuksen arvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tampereen kaupunkistrategian toteuttamista tuetaan kolmella tavalla: toimimme yhdessä, toimimme vastuullisesti, toimimme avoimesti ja rohkeasti. Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminta perustuu yhteisölliseen, kannustavaan ja luottamukselliseen ilmapiiriin sekä edistää toiminnallaan yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta ja turvallisuutta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintatapoja tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti. Toiminnassa kehitetään vuorovaikutuksellista viestintää ja hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt).

Tampereen kaupunkistrategian vision ja toimintatapojen viisi painopistettä ulottuvat vuoteen 2025 ja luovat pohjan Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arvopohjalle, tehtävälle ja toimintakulttuurille.

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus tukee

 • osallisuudella yhdessä tekemistä

 • liikkuvan elämäntavan ja terveiden elämäntapojen edistämisellä ennaltaehkäisyä ja hyvinvointierojen kaventamista

 • globaalikasvatuksella, tvt-taitojen edistämisellä ja innovatiivisuuteen kannustamalla elinvoimaa ja kilpailukykyä

 • kestävään elämäntapaan kasvattamalla kestävän yhdyskunnan rakentumista

 • työhyvinvoinnin, henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisellä tasapainoista taloutta ja uudistuvaa organisaatiota.

Opetuksen järjestäjänä toimii Tampereen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus. Päivittäinen toiminta rakentuu kansainvälisille sopimuksille, valtiolliselle lainsäädännölle, valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen linjauksille.

Tampereen lasten ja nuorten palveluiden lautakunta hyväksyy valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun kuntakohtaisen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään suomen kielellä. Äidinkielenään ruotsia puhuvat esiopetuksessa olevat lapset osallistuvat esiopetukseen Tampereen ruotsinkielisessä päiväkodissa/koulussa.

Tampereen kuntakohtaista esiopetuksen opetussuunnitelmaa noudatetaan Tampereen kaupungin toteuttamassa ja koordinoimassa esiopetuksessa. Esiopetusta toteuttavat päiväkodit ja koulut laativat lukuvuosittain Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman. Lukuvuosisuunnitelman hyväksyy yhteistyökoulun rehtori.

Tampereen kaupungin tavoitteena on lasten ja nuorten yhtenäinen koulupolku. Tampereella toteutetaan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia sekä vahvaa koulupolkukohtaista yhteistyötä varhaiskasvatuksesta yläkouluun.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtainen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden. Opetushallituksen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) esitetään jokaisessa luvussa ensin, jonka jälkeen on kirjattu tarvittaessa Tampereen kaupunkiseudun ja kunnan täsmennykset kyseisestä kokonaisuudesta. Tampereen esiopetuksen opetussuunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa.

Esiopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelmaa on laadittu seudullisena yhteistyönä ja rinnakkain Tampereen perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua kuntakohtaisen esiopetussuunnitelman laatimiseen. Lapset osallistuivat opetussuunnitelman laatimiseen kuvaamalla toiveitaan oppimiselle, esiopetuksessa opittuja asioita sekä positiiviseksi kokemiaan toimintamenetelmiä. Kyselyt toteutettiin seudullisena yhteistyönä. Saatuja tuloksia hyödynnettiin opetussuunnitelman laatimisessa sekä niitä tullaan hyödyntämään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Huoltajien ja lasten osallisuus korostuu erityisesti yksikön omassa lukuvuosisuunnitelmassa. Yhteistyö jatkuu opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen osalta perusopetuksessa laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti.

Oppilashuoltoa käsittelevät opetussuunnitelman osuudet on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Lasten vaikuttamisen foorumit sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat myös osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön. Mainitut tahot edistävät toiminnassaan opetussuunnitelman toimintakulttuurin toteutumista lasten kanssa.

Tampereen esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina muun muassa kaupunkistrategia, hyvinvointisuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma, perusopetuksen opetussuunnitelma, aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma, koulujen ja esiopetuksen lukuvuosisuunnitelmat, opetuksen arviointisuunnitelma, tvt-suunnitelma sekä kestävää elämäntapaa ohjaavat suunnitelmat.

Tampereen kaupungin esi- ja perusopetukselle on laadittu kuntakohtainen ohjauksen suunnitelma, jota on täsmennetty esiopetukselle ja eri vuosiluokille laadituilla tavoitteilla ja sisällöillä. Päiväkodit ja koulut täydentävät suunnitelmia tarvittaessa omilla käytännöillään. Yhteisillä tavoitteilla pyritään varmistamaan jokaiselle lapselle tarpeitaan vastaava ja riittävä ohjaus.

Opetussuunnitelman toteutumista seurataan osana opetuksen seuranta-, arviointi- ja kehittämistyötä. Päiväkodit ja koulut arvioivat omaa toimintaansa suunnitelmallisesti.

Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan oppimissuunnitelma lapselle laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta ja erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Mikäli lapsi ei ole osallistunut varhaiskasvatukseen, hänelle laaditaan esiopetuksessa oppimissuunnitelma.