Esiopetuksen opetussuunnitelma

5.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä 53. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen tasoilla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä.

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen ja lapsiryhmän vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikki lapset saavat onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. Näin tuetaan lasten myönteistä käsitystä itsestään. Monipuolista palautetta ja oppimisesta koottua tietoa käytetään suunnitelmallisesti lasten kannustamiseen ja ohjaamiseen. Tällä tehdään oppimisen edistyminen lapsille näkyväksi.

Kasvun ja oppimisen tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Huomiota kiinnitetään erityisesti esteettömyyteen, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Opettajien, erityisopettajien, esiopetuksen muun henkilöstön sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö lasten tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Periaatteena on, että tuen tarve arvioidaan, ja sitä koskevat ratkaisut ja perusopetuslain mukaiset päätökset tehdään mahdollisimman pian esiopetuksen alettua. Usein lapsen tuen tarve on havaittu jo ennen esiopetuksen alkamista. Esiopetuksen, lapsen aiemman varhaiskasvatuksen, neuvolan ja huoltajien yhteistyöllä turvataan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen jatkumoa. Tietoa lapsen mahdollisesti ennen esiopetusta saamista tukitoimista hyödynnetään esiopetuksessa.

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan käytettyjä toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja.

Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä lapsen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Mikäli lapsi käyttää esiopetuksen lisäksi muita varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy myös perusopetukseen. Opetuksen järjestäjät vastaavat sujuvista tiedon siirron käytäntöjen luomisesta ja kehittämisestä.

 

Yleinen

Tehostettu

Erityinen

PoL ja OPS perusteet

 

Erilaiset monimuotoiset tuen muodot ja tavat

Tuki kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan

Pitkäkestoinen, systemaattinen ja useita tukimuotoja sisältävä tuki

Tuki kirjataan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan

Erityisopetus ja muu tuki ”yleisopetuksen” yhteydessä tai tuen ryhmässä

Tuki kirjataan HOJKS:aan

Oppimäärä

Yleinen esiopetuksen opetussuunnitelma

Yleinen esiopetuksen opetussuunnitelma

-      

Yleinen esiopetuksen opetussuunnitelma

Opiskelu toiminta-alueittain

Oppivelvollisuus

Yleinen

Yleinen

Yleinen

Pidennetty oppivelvollisuus

Opetusjärjestelyt

Yleisopetus”, joustavat ryhmittelyt

Erilaiset joustavat opetusryhmät ja tuen muodot pääsääntöisesti ja yli 6 kk

Edellä mainitut tai tuen ryhmä

Tuen kesto

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa

Yksi tai useampia tukimuotoja yhtä aikaa käytössä

Tuen monimuotoinen ja säännöllinen tarve jatkuu yli 6 kk

Pääsääntöisesti edellyttää tehostetun tuen antamista vähintään 6 kk, mikäli lapsella ei ole aiemmin todettu erityisen tuen tarvetta

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tampereen esiopetuksessa lapsen tuki painottuu yleiseen ja tehostettuun tukeen ja tuki järjestetään ensisijaisesti lähiesiopetusryhmässä. Esiopetusryhmät suunnitellaan vuosittain varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen toimijoiden yhteistyönä. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea järjestetään ensisijaisesti lähiesiopetusryhmässä ja lapsen omalla koulupolulla. Erityinen tuki järjestetään aina integraatioperiaatteen mukaisesti. Kuntatason koordinoinnilla varmistetaan tuen tasa-arvoinen toteutuminen koko kunnan alueella esi- ja perusopetuksessa.

Esiopetuksessa toteutettava tuki suunnitellaan yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Tuen toteuttamisessa käytetään erilaisia tuen toteuttamisen muotoja kuten oppimisympäristön joustavia järjestelyjä, samanaikaisopetusta tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä, avustajapalveluita tai opetusta integroidussa ryhmässä. Tuen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään koko toimintayksikön moniammatillista tietotaitoa.

Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan tukea, jota annetaan peruspedagogiikan lisäksi yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Tuen ja ohjauksen saaminen kuuluvat lapsen oikeuksiin. Peruspedagogiikka, ohjaus ja tuen antaminen kuuluvat jokaisen esiopetuksessa työskentelevän tehtäviin. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi kolmiportaisen tuen toteutumista esiopetuksessa, ja suunnittelee, miten lapsen edistymistä seurataan. Peruspedagogiikan ja kolmiportaisen tuen periaatteita, kattavuutta ja vaikuttavuutta suunnitellaan ja arvioidaan pedagogisen tuen tiimissä.  Pedagogisen tuen tiimi varmistaa, että esiopetuksessa toteutuu ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen tuki sekä tuen vaikuttavuuden seuranta. Opetus ja tuki ovat kaikilla tuen tasoilla tarpeiden mukaan muuttuvia ja joustavia.  Pedagogisen tuen tiimi kokoontuu säännöllisesti, jotta tuen suunnittelua ja kohdentamista voidaan riittävissä määrin tarkastella. Pedagogisen tuen tiimin toiminnassa esille nousseita aiheita voidaan hyödyntää yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyssä.

Pedagogisen tuen tiimi käsittelee pedagogiset arviot ja selvitykset, lapsen tuen järjestämistä monialaisessa yhteistyössä ja huolehtii pedagogisen tuen prosessin kulusta. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi ja ohjaa myös lapsikohtaisten pedagogisten suunnitelmien laatimista. Pedagogisen tuen tiimin kokouksista laaditaan muistio. Muistioon kirjataan käsitellyt asiat yleisesti. Lapsikohtaiset tiedot kirjataan lapsen pedagogisiin asiakirjoihin. Pedagogiset asiakirjat sisältyvät oppilasrekisteriin.