Esiopetuksen opetussuunnitelma

5.3 Yleinen tuki

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä joustavasti muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Laadukkaan peruspedagogiikan lisäksi lapsen tuen tarpeisiin vastataan yleisellä tuella monipuolisia oppimisen tukimuotoja hyödyntäen. Ensisijaisia tukimuotoja ovat eriyttäminen, tukiopetus, joustavat opetusryhmittelyt, samanaikaisopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. (Liite 1) Tuen järjestäminen suunnitellaan yksilöllisesti. Kaikille esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan oppimissuunnitelma. Se laaditaan lapselle varhaiskasvatuksessa tehtyyn varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuen lokakuun loppuun mennessä.

Mikäli lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen eivät toteudu riittävästi lapsen saamilla peruspedagogiikalla ja yleisen tuen tukitoimilla, tuen tarvetta arvioidaan pedagogisella arviolla. Pedagogisen arvion avulla selvitetään lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaistilanne sekä toteutuneet tukitoimet. Arvion perusteella suunnitellaan, millaisia tukitoimia lapselle tulisi jatkossa järjestää.