Esiopetuksen opetussuunnitelma

Pedagoginen selvitys

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjän on tehtävä lapsesta pedagoginen selvitys60. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii

  • lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen lapsen oppimisen etenemisestä

  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.61

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • lapsen oppimisen eteneminen

  • lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista

  • lapsen saama tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

  • lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet

  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea

  • arvio erityisen tuen tarpeesta.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittua pedagogista arviota ja lapsen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Mikäli tehostetulla tuella ei pystytä riittävästi vastaamaan lapsen tuen tarpeisiin, laaditaan pedagoginen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaavat esiopetuksen opettaja ja erityisopettaja. Pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa ja heidän näkemyksensä lapsen tilanteesta ja tuen tarpeesta kirjataan selvitykseen. Asiakirja käsitellään pedagogisen tuen tiimissä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Päiväkodin johtaja hyväksyy pedagogisen selvityksen. Pedagogisen selvityksen perusteella laaditaan suositus erityisen tuen päätökseksi. Selvitys ja suositus käsitellään huoltajan kanssa hallintolain mukaisin menettelytavoin.