Esiopetuksen opetussuunnitelma

Osa-aikainen erityisopetus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun esiopetuksen ohessa76. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan lapsille, joilla on esimerkiksi kielellisiin, matemaattisiin tai motorisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa, tarkkaavaisuudessa tai vuorovaikutustaidoissa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja ehkäistä kehityksen ja oppimisen vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista esiopetuksessa tiedotetaan kaikille huoltajille. Sen toteuttamista suunnitellaan ja sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä lapsen ja huoltajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään lapsen saamaan muuhun opetukseen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Osa-aikainen erityisopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, joustavaa ja lapsen tarpeet huomioon ottavaa. Lasta tuetaan kokonaisvaltaisesti kasvun, kehityksen ja oppimisen osa-alueilla. Tavoitteena on antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa lapsen näkemystä omasta roolistaan oppijana. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa muun muassa arvioidaan matemaattisten valmiuksien, suullisen ilmaisun sekä vuorovaikutustaitojen tuen tarpeita. Lisäksi lapselle annetaan arjessa tapahtuvaa kuntoutusta ja ohjataan muiden palveluiden asiakkaaksi.

Osa-aikainen erityisopetus tukee henkilökunnan työtä ja tarjoaa erityisopetuksen asiantuntemuksen esiopetuksen käyttöön sekä mahdollistaa samanaikaisopetuksen tai joustavat ryhmittelyt. Erityisopettaja osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön sekä pedagogisen tuen suunnitteluun ja kohdentamiseen.