Esiopetuksen opetussuunnitelma

Oppilashuoltoryhmät

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano 91. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi ikäryhmälle suunnattuja terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon, kuten esi- ja perusopetuksen, yhteinen.

Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, voi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä toimia myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. Ryhmää johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu92. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai lapsen läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää huoltajan suostumusta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppilashuoltoryhmien toiminta on monialaista, mikä tarkoittaa sitä, että käytettävissä on opetushenkilöstön, terveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden asiantuntemus. Kaikissa oppilashuoltoryhmissä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Tampereen kaupungin oppilashuollon ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmänä toimii opetuksen järjestäjän määrittelemä monialainen ryhmä. Ohjausryhmä huolehtii myös opiskeluhuollon osuuden kirjaamisesta hyvinvointisuunnitelmaan.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä koordinoi oppilashuollon suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia. Koulun tiloissa sijaitsevien esiopetusryhmien yhteisöllinen oppilashuolto toimii osana koulun oppilashuoltoa. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori. Päiväkodin johtaja osallistuu ryhmän toimintaan ja vastaa oppilashuollon toteuttamisesta esiopetuksessa. Päiväkodin tiloissa sijaitsevien esiopetusryhmien yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii päiväkodin johtaja.

Monialainen asiantuntijaryhmä voidaan koota yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.