Esiopetuksen opetussuunnitelma

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.93 Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin94, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.95

Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus järjestetään koulussa, otetaan myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa96.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tavoitteena on vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä tukea esiopetuksen toimintayhteisön, lapsiryhmien sekä luokkien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille päiväkoti- ja kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon palveluja suunnataan myös yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen ja toteuttamiseen. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen, vastuulliseen ja osallistavaan yhteistyöhön henkilökunnan, lasten, huoltajien sekä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Päiväkodissa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, kun esiopetus toteutetaan päiväkodissa. Yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää johtaa päiväkodin johtaja. Monialaisen oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat päiväkodin johtaja, lastentarhanopettajien, lastenhoitajien, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sekä neuvolaterveydenhuollon edustajat. Oppilashuoltoryhmän kokouksiin voidaan tapauskohtaisesti kutsua huoltajaedustajia, lapsia, muita asiantuntijoita sekä viranomaisia. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen koollekutsujana toimii päiväkodin johtaja. Koulu tekee yhteisötason oppilashuollon yhteistyötä päiväkodissa toimivien esiopetusryhmien kanssa vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii rehtori. Koulun tiloissa sijaitsevan esiopetusryhmän yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoon. Koulun monialaisen oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori ja päiväkodin johtaja, opettajien, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sekä kouluterveydenhuollon edustajat. Oppilashuoltoryhmän kokouksiin voidaan tapauskohtaisesti kutsua huoltajaedustajia, oppilasedustajia, muita asiantuntijoita sekä viranomaisia. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksen koollekutsujana toimii rehtori.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa lukuvuodessa. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksesta laaditaan muistio, johon kirjataan kokoukseen osallistujat, käsitellyt asiat, sovitut toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt.

Oppilashuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi oppilashuoltoa. Se laatii koulu- tai päiväkotikohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä henkilökunnan, oppilashuollon toimijoiden, lasten ja heidän huoltajiensa kanssa.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tehtävät:

 • Koulu- ja päiväkotiympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet

 • Oppimisen järjestäminen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevina toimina

 • Lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä lapsiryhmien toiminnan edistäminen

 • Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet

 • Terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet

 • Lasten osallisuutta lisäävät toimet

 • Huoltajien osallisuutta lisäävät toimet

 • Pedagogiset menetelmät ja oppilashuollon yhteys oppimiskokonaisuuksiin

 • Yhteistoiminta ulkopuolisten tahojen kanssa

 • Riskien ennakointi ja vaaratilanteisiin varautuminen

 • Yksittäistä lasta koskevan monialaisen oppilashuoltotyön sekä oppilashuoltopalveluiden tarpeen, toteutumisen ja toimintatavan seuranta, arviointi ja kehittäminen

Koulun yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan toteuttamisesta vastaa rehtori. Esiopetuksen osalta siitä vastaa päiväkodin johtaja.

Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät tekevät koulupolkukohtaista monialaista yhteistyötä vähintään kerran lukuvuodessa. Keskeisenä tavoitteena on yhteistyön vahvistuminen, nivelvaiheiden välisen yhteistyön tiivistäminen sekä kontaktien luominen eri toimijoiden välille. Koulupoluittain suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhteisiä linjoja yhteisölliseen koulu- tai päiväkotikohtaisesti toteutettavaan oppilashuoltotyöhön. Jokainen koulu ja esiopetusyksikkö valitsevat kokoontumiseen omat edustajansa. Kouluterveydenhuolto valitsee oman edustajansa. Koulupolulla päätetään, kuka rehtoreista toimii koollekutsujana. Koulu tekee yhteisötason oppilashuollon yhteistyötä päiväkodissa toimivien esiopetusryhmien kanssa vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.