Esiopetuksen opetussuunnitelma

7. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan esiopetuksen järjestämiseen114. Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa esiopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa esiopetukselle asetettuja yleisiä tavoitteita sekä oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle asetettuja yhteisiä tavoitteita. Esiopetuksessa noudatetaan näitä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta lapsia tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- ja kasvatusfilosofiseen järjestelmään. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa115.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Montessoripedagoginen esiopetus Tampereella

Montessoripedagoginen varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus muodostavat yhtenäisen, tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan johdonmukaisen kokonaisuuden. Lapsia opetetaan ja ohjataan eri-ikäisten lasten muodostamissa ryhmissä montessorimenetelmän keinoin. Montessorikasvatus ja opetus toteutuvat oppimisympäristössä, jossa on keskeistä lasten välinen vuorovaikutus, opettajan ohjaus ja montessorivälineistä muodostuvat toimintakokonaisuudet.