Lisäopetuksen opetussuunnitelma

1.2 Opetuksen arvoperusta

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetuksen järjestämistä ja toteuttamista ohjaa sama arvoperusta kuin perusopetusta (katso Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 2.2 Perusopetuksen arvoperusta).

Arvoperusta muodostuu neljästä perusperiaatteesta, jotka ovat:

  • Opiskelijan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

  • Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

  • Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

  • Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Lisäopetuksessa erityisen tärkeätä on välittävä ja arvostava vuorovaikutus sekä jokaisen opiskelijan kohtaaminen yksilönä. Aidon osallistumisen kautta opiskelijat voivat kasvaa ottamaan enenevässä määrin vastuuta opinnoistaan, päätöksistään ja elämästään sekä harjaantua demokraattiseen toimintaan. Lisäopetusvuosi antaa aikaa tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen sekä terveellisten elämäntapojen omaksumiseen. Se edistää yhteiskuntaan kiinnittymistä ja ohjaa elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen. Lisäopetus tukee opiskelijoita arvojen ymmärtämisessä ja oman arvoperustan muodostamisessa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opetuksen arvoperusta

Koulussa pohditaan arvoja suhteessa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, kuntakohtaisiin tarkennuksiin sekä kaupunkistrategiaan, jossa keskeisinä toimintatapoina ovat yhdessä toimiminen, avoimuus ja rohkeus sekä vastuullisuus.

Kuntakohtaisesti painotetaan yksilön tarpeiden ottamista huomioon yhteisön jäsenenä sekä sivistyksen ja ekososiaalisen sivistyksen merkitystä. Sivistys on mahdollisimman kokonaisvaltaista kasvatusta, mikä ilmenee suhtautumisessa itseen, toisiin ja ympäristöön. Ekososiaaliseen sivistykseen kuuluu keskeisenä kestävän elämäntavan omaksuminen.

Koulussa keskustellaan arvoista ja toimintakulttuurista säännöllisesti. Yhteiset arvot sitoudutaan tekemään näkyväksi arjessa. Valitut arvot ohjaavat koulun toimintakulttuuria. Arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioidaan koulussa perusopetuksen arviointisuunnitelman mukaisesti.