Lisäopetuksen opetussuunnitelma

1.3 Oppimiskäsitys

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetuksen järjestämistä ja toteuttamista ohjaa sama oppimiskäsitys kuin perusopetusta, (katso Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 2.3 Oppimiskäsitys).

Lisäopetuksessa opiskelumotivaation ja oppimaan oppimisen taitojen merkitys korostuu. Erityisen tärkeätä on ohjata opiskelijoita tiedostamaan omat tapansa oppia sekä luoda edellytyksiä oppimisen ilon löytämiseen kokemusten, elämysten ja oman oivaltamisen kautta. Kannustava palaute ja ohjaus lujittavat opiskelijoiden itsetuntoa ja realistista minäkuvaa sekä vahvistavat luottamusta omiin kykyihin, mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen.

Lisäopetuksessa opiskelijoita ohjataan omaksumaan elinikäistä oppimista edistäviä toimintatapoja. Opetuksessa kiinnitetään huomiota työskentely- ja ajattelutaitojen sekä oppimisstrategioiden harjaannuttamiseen. Opiskelijoiden kanssa pohditaan, mikä on opiskelun merkitys omalle tulevaisuudelle ja ohjataan heitä arvioimaan omaa toimintaansa. Opiskelijoita innostetaan miettimään tulevaisuuden tavoitteitaan ja vahvistetaan heidän suuntautumistaan jatko-opintoihin.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan perusopetuksen arviointisuunnitelman mukaan. Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan, miten varmistetaan oppimiskäsityksen toteutuminen.