Lisäopetuksen opetussuunnitelma

2.2 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta kokonaisuutena, joka rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä. Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt yhteisille oppiaineille sekä tavoitteet oppiaineita yhdistäville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille (katso Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen sekä luku 4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet).

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu ja työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonrajat ylittävää osaamista. Pelkkä tiedon omaksuminen ei riitä.

Perusopetukselle määritellyt laaja-alaisen osaamisen seitsemän aluetta ovat

  • ajattelu ja oppimaan oppiminen

  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

  • monilukutaito

  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

  • työelämätaidot ja yrittäjyys

  • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Osaamisalueilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan rakentavan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Opiskelijoita rohkaistaan tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Lisäopetuksessa laaja-alaisen osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeätä. Laaja-alaiseen osaamiseen sisältyvät tiedot ja taidot vahvistavat edellytyksiä jatko-opintoihin ja työelämään. Samalla ne antavat välineitä oman elämän hallintaan sekä rakentavaan vuorovaikutukseen. Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa omaksuttavia tietosisältöjä enemmän se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Opiskelijoille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Lisäopetuksessa tulee huolehtia opiskelijoiden mahdollisuudesta vahvistaa osaamistaan tässä määritellyillä seitsemällä laaja-alaisella osaamisalueella.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen on arvoperustaan ja toimintakulttuuriin perustuva oppilaiden ja opettajien yhteinen oppimisprosessi lisäopetuksessa. Osaamisen vahvistamiseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan eri näkökulmista, eri tieteenalojen välisiä syy- ja seuraussuhteita tutkien ja kokonaisuuksia muodostaen, mikä edellyttää koulussa vahvaa yhteistyötä eri oppiaineiden välillä. Laaja-alainen osaaminen antaa oppilaille valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa ja työelämässä sekä kykyä käyttää tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kuntatasolla painotetaan osallistumista ja vaikuttamista vuorovaikutteisesti, mikä tukee arvoperustan yhteisöllisyyttä. Osallisuudella ja vaikuttamisella on yhteys kaupunkistrategiaan ja opetussuunnitelmaprosessin painopisteisiin.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen edellyttää yli oppiainerajojen tapahtuvaa yhteissuunnittelua. Se tarkoittaa myös toimintakulttuurin rakentamista osallistavaksi. Koulussa vahvistetaan yhdessä tekemisen kulttuuria. Opetuksen eheyttäminen edellyttää opetuksen sisältöä ja työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa. Kaikissa oppiaineissa ja erityisesti oppiainerajat ylittävässä opetuksessa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet näkyvät opettajan yhdessä oppilaiden kanssa valitsemissa toimintatavoissa, monipuolisissa työtavoissa ja oppimisen ohjaamisessa. Tavoitteena on aktiivinen oppilas, joka ottaa vastuuta omasta toiminnastaan.

Koulussa

 • lisätään kokonaisuuksien ymmärtämistä ja liitetään eri oppiaineiden asioita toisiinsa
 • vahvistetaan osallisuutta, kriittistä ajattelua ja rakentavaa palautetta
 • kiinnitetään huomiota koulun arvoperustan merkitykseen
 • kiinnitetään huomiota siihen, miten koulussa työskennellään
 • otetaan huomioon koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamisessa.