Lisäopetuksen opetussuunnitelma

2.3 Lisäopetuksen keskeinen sisältö

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetusta varten ei ole valtakunnallista tuntijakoa, joka määrittelisi, mitä oppiaineita lisäopetuksessa tulee opettaa ja miten opetustunnit jaetaan näiden oppiaineiden kesken. Lisäopetukseen ei myöskään erikseen määritellä valtakunnallista oppimäärää eli opetettavien oppiaineiden tai muun opetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetuksen lähtökohtana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ja paikallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa tarkennetut laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt. Kunkin opiskelijan osalta toteutuva sisältö täsmennetään henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (katso myös alaluku 4.1 Opiskelijan opintojen suunnittelu).

Lisäopetuksen sisällön tulee tukea lisäopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten sisällöt ja niiden toteuttamistavat lisäävät opiskelijoiden valmiuksia uranvalintaan, parantavat edellytyksiä jatko-opintoihin ja edistävät elämänhallintataitoja.

Lisäopetus tulee paikallisesti suunnitella ja toteuttaa siten, että opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus korottaa kaikkien perusopetuksen yhteisten oppiaineiden arvosanoja. Tämä edellyttää, että perusopetuksen yhteisten oppiaineiden opetuksessa noudatetaan näille oppiaineille perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuja oppimääriä. Opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisuus korottaa myös perusopetuksen valinnaisten oppiaineiden arvosanoja.

Opiskelijoiden ei ole välttämätöntä opiskella kaikkia perusopetuksen yhteisiä oppiaineita, vaan he voivat tarvittaessa keskittyä omien opiskelutarpeiden ja jatko-opintojen kannalta keskeisiin oppiaineisiin sekä muihin opintoihin. Lisäopetuksen suunnittelussa huolehditaan siitä, että kullakin opiskelijalla on mahdollisuus opiskella jatko-opintojensa kannalta tarpeellisia oppiaineita.

Lisäopetuksessa opiskelijan opintoihin sisältyy aina opinto-ohjausta. Opintoihin voi sisältyä

  • perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita

  • perusopetuksen tehtävän mukaisia, oppilaalle valinnaisia oppiaineita

  • monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja niihin liittyviä projektitehtäviä

  • opintokäyntejä

  • lukio- ja ammatillisia opintoja sekä niihin valmistavia opintoja

  • työelämässä suoritettavia ohjattuja opintoja ja työelämään tutustumista.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Lisäopetuksen keskeinen sisältö

Lisäopetuksessa tarjottavien opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt tarkennetaan lisäopetusta antavan koulun opetussuunnitelmassa.