Lisäopetuksen opetussuunnitelma

4.2 Opiskelijoiden osallisuus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetuksessa vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta. Opiskelijoiden on tarpeen saada kokemuksia yhteistyöstä, osallistumisesta, vaikuttamisesta ja demokraattisesta toiminnasta arjen opiskelutilanteissa sekä yhteistä koulutyötä ja työympäristöä suunniteltaessa. Keskeistä on opiskelijoiden aktiivinen ja vastuullinen rooli oman opiskelusuunnitelman laadinnassa ja opiskelussa. Lain mukaan opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus osallistua myös opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssääntöjen valmisteluun4.

Lisäopetuksen opiskelijat kuuluvat sen koulun oppilaskuntaan, jossa he opiskelevat5. Oppilaskuntatoiminta sekä kunnan ja koulun muut osallistumista tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat opiskelijoille tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä. 

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Opiskelijoiden osallisuus

Yhdessä tekeminen on yksi Tampereen kaupunkistrategian viidestä strategisesta painotuksesta. Tampereen lasten ja nuorten vaikuttamisen foorumit ovat keskeisiä vaikuttamisen väyliä tavoitteena saada lasten ja nuorten mielipiteet kuuluviin päätöksenteossa.

Lisäopetuksessa oppilas osallistuu monipuolisesti oman koulutyönsä suunnitteluun. Oppilas osallistuu oppimisensa arviointiin muun muassa itse- ja vertaisarvioinnin avulla.

Opiskelijoiden osallisuuteen liittyvät tavoitteet ja osallisuuden toteutuminen käytännössä kuvataan lisäopetusta antavan koulun koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa määritellään vuosittainen painopiste oppilaiden osallisuuden edistämiseksi.