Lisäopetuksen opetussuunnitelma

4.3 Yhteistyö

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa6. Tätä yhteistyötä tarvitaan myös lisäopetuksessa. Arvosanojen korottaminen, opiskelumotivaation ja -taitojen vahvistaminen sekä opintojen jatkamiseen liittyvien suunnitelmien tekeminen ovat haasteita, joissa opiskelija tarvitsee perheensä tukea. Opiskelun arvostaminen ja tukeminen on tärkeää myös opiskelijan hyvinvoinnin kannalta. Huoltajilta saatu tieto ja tuki auttavat lisäopetuksen opettajia opetuksen suunnittelussa ja kasvatustyössä.

Opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien laatiminen ja opetuksen joustava toteuttaminen edellyttävät lisäopetuksessa opettavien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä niiden peruskoulujen kanssa, joista opiskelijat tulevat. Lisäopetuksen opetustarjonta, opintoihin sisältyvät työelämäjaksot, opiskelujaksot muissa oppilaitoksissa sekä erilaiset opintokäynnit ja työpajat edellyttävät hyvää yhteistyötä lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja muiden oppilaitosten sekä työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinto-ohjauksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä opiskeluhuollon edellyttämää yhteistyötä käsitellään luvussa 5.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet:

  • koulun aktiivisen roolin kehittäminen yhteistyön ylläpitämisessä huoltajien kanssa
  • monipuolisten yhteistyötapojen kehittäminen kotien kanssa
  • huoltajan osallistuminen lukuvuosittain oppilaan arviointikeskusteluun
  • huoltajan kutsuminen keskustelemaan opiskelijan opiskelusuunnitelmasta lisäopetusvuoden alkuvaiheessa
  • huoltajalla on mahdollisuus osallistua koulussa järjestettävään arvokeskusteluun
  • huoltajalla on mahdollisuus sähköiseen yhteydenpitoon
  • huoltajien mahdollisen ammatillisen osaamisen hyödyntäminen kodin ja koulun yhteistyössä
  • koulupolun toimijoiden yhteistyön kehittäminen