Lisäopetuksen opetussuunnitelma

5.4 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Lisäopetuksessa opiskelijoiden kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet otetaan huomioon. Taustaltaan saamelaisten, romanien, viittomakielisten, maahanmuuttajien ja muiden monikielisten opiskelijoiden opetuksen järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia (katso Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 9 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä).

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten opiskelijoiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden vaihteleva suomen kielen taito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Suomen kielen taitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Opetustarjonta suunnitellaan ottaen huomioon opiskelijoiden oppimistarpeet sekä kielenoppimisen vaihe. Tavoitteena on vahvistaa osaamisen laajenemista arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Opiskelijoiden tulee saada myös valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä omien ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään myös muita opiskelijoiden osaamia kieliä.

Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehitystä tuetaan monipuolisesti. Tavoitteena on tukea monikielisyyttä sekä opettaa opiskelijoita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Kouluissa toteutetaan kuntakohtaista kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen suunnitelmaa, jonka toteuttamista seurataan ja arvioidaan. Koulun ja lähiympäristön kieli- ja kulttuurivarannot otetaan monipuolisesti käyttöön, mikä tukee sekä oppimista että kotikansainvälisyyttä. Monikulttuurisen koulun toiminnassa kiinnitetään huomiota yhdessä tekemiseen ja hyvän, yhteisöllisen ilmapiiriin luomiseen ja vahvistamiseen. Oman äidinkielen opettajat ovat tärkeitä toimijoita koulussa.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa hyödynnetään monilukutaitoa ja kielitietoisen opetuksen menetelmiä, joiden avulla turvataan oppilaan yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia eri oppiaineissa. Oppilaiden kielelliset valmiudet otetaan huomioon joustavasti opetuksen järjestämisessä. Monikielisten oppilaiden oppimista tuetaan lisäksi tarkoituksenmukaisten tukitoimien avulla.

Kodin ja koulun yhteistyö on jatkuvaa ja monimuotoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan oppilasta opiskelussa ja osallistumaan koulun toimintaan. Huoltajille annetaan koulutusjärjestelmän lisäksi tietoa valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opiskelun merkityksestä ja tavoitteista.