Lisäopetuksen opetussuunnitelma

7.2 Opetussuunnitelman laatiminen

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään lisäopetuksen järjestämistavasta ja toteuttamisesta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määrättyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, opetuksen ja opiskeluhuollon keskeisiä sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon opiskelijoiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämisen tulokset. Koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa kyseisen lukuvuoden aikana toteutetaan.

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten

  • perusopetuksen opetussuunnitelma

  • lukion opetussuunnitelma ja ammatillisen koulutuksen suunnitelmat

  • mahdollinen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma16

  • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma17,

  • yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma18,

  • mahdollinen kestävän kehityksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten. Opetuksen järjestäjät voivat sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä ja yhteisistä alueellisista opetussuunnitelma-linjauksista.

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on seurata ja arvioida opetussuunnitelman toteutumista ja kehittää opetussuunnitelmaa.

Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa lisää osapuolten tietoa koulutyöstä ja edistää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on huolehtia opetustoimen henkilöstön, opiskelijoiden19 ja huoltajien mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön sekä eri ryhmien välisestä monialaisesta yhteistyöstä opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa ja toimeenpanossa.

Yhteistyö myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman opiskeluhuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa20. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien ja organisaatioiden kanssa, jotta kaikkien opiskelijoiden opiskelua ja hyvinvointia voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä