Lisäopetuksen opetussuunnitelma

7.3 Opetussuunnitelman valmistelu ja sisältö

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Paikallinen lisäopetuksen opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja kuvaa sekä opetuksen järjestämistä että koulutyötä. Opetuksen järjestäjä voi myös päättää, että osa tässä luvussa määrätyistä asioista kuvataan koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai opetussuunnitelmaan perustuvassa lukuvuosisuunnitelmassa.

Opetuksen järjestäjä tekee opetussuunnitelman rakenteeseen, kieleen, muotoon ja laatimistapaan liittyvät ratkaisut ja päättää, miten valmistelutyö toteutetaan. Päätettäviä asioita ovat

  • laaditaanko opetussuunnitelma koulujen yhteisenä, kokonaan tai osin koulukohtaisena, seudullisena vai käytetäänkö muuta ratkaisua

  • millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään (suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten)

  • mikä on opetussuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyjärjestys ja missä muodossa opetussuunnitelma julkaistaan

  • miten henkilöstö ja opiskelijat sekä huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen

  • miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö perusopetuksen sekä muiden, opetuksen järjestämisen kannalta keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään

  • mitkä muut tahot ovat mukana opetussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa ja miten yhteistyö järjestetään

  • miten paikalliset erityispiirteet ja -tarpeet, arviointien ja kehittämistyön tuottama tieto ja kehittämisen tavoitteet sekä muut paikalliset suunnitelmat otetaan valmistelussa huomioon.

Seuraavat opetussuunnitelmaan liittyvät asiat päätetään paikallisesti ja kirjataan opetussuunnitelmaan:

  • miten huolehditaan opiskeluhuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsittelevien osuuksien laatimisesta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

  • miten opetussuunnitelman toteutumista seurataan, miten lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään

  • mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa (esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelma, kulttuurikasvatusohjelma, tietostrategia).

Opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut päätetään paikallisesti ja kuvataan opetussuunnitelmassa

  • miten lisäopetus järjestetään

  • mitkä ovat opiskelijaksi ottamisen perusteet ja käytännöt

  • mitkä ovat mahdolliset paikalliset painotukset lisäopetuksen tehtävään

  • mitkä ovat lisäopetuksen valtakunnallisia tavoitteita mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat ja miten tavoitteet ilmenevät opetuksen järjestämisessä ja koulutyössä

  • mitkä ovat lisäopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat ja miten arvoperusta ja oppimiskäsitys ilmenevät opetuksen järjestämisessä ja koulutyössä

  • mitkä ovat lisäopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen painopisteet sekä toimenpiteet ja yhteistyö toimintakulttuurin kehittämiseksi

  • mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet ja miten yhteistyö järjestetään

  • mitkä ovat opiskelijoiden osallisuuteen liittyvät tavoitteet ja miten osallisuus toteutetaan käytännössä

  • mitkä ovat opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikalliset painotukset sekä toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen kehittymistä seurataan ja tuetaan.

  • mitkä ovat tarjottavien opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

  • mitkä ovat oppimisympäristön ja työtapojen valintaa ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet ja toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi

  • mitkä ovat opiskelijan opiskelusuunnitelman laadintakäytänteet sekä rakenne ja suunnitelmaan sisällytettävät asiat

  • mitkä ovat menettelytavat opiskelijan lähtötilanteen selvittämiseksi ja tämän tiedon dokumentoimiseksi sekä opiskelijan opintojen ja edistymisen seuraamiseksi

  • mitkä ovat muiden opintojen suorittamismahdollisuudet ja suorittamistavat (lukio-opinnot, ammatilliset opinnot, muissa oppilaitoksissa, työelämässä, järjestöissä ja yhteisöissä tapahtuva ohjattu opiskelu)

  • miten toteutetaan opetukseen liittyvä yhteistyö muiden oppilaitosten, eri hallinnonalojen ja työelämän edustajien sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

  • mitkä ovat opinto-ohjauksen tavoitteet ja miten opinto-ohjaus järjestetään

  • miten kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset otetaan opetuksessa huomioon

  • mitkä ovat arvioinnin ja palautteen antamisen menetelmät ja käytänteet sekä todistukset ja niihin merkittävät tiedot; miten arvioinnista tiedotetaan opiskelijoille ja huoltajille

  • käytetäänkö muissa kuin kaikille yhteisissä tai valinnaisissa opinnoissa sanallista vai numeroarviointia.

Kasvatuskeskustelu ja kurinpidolliset keinot paikallisessa opetussuunnitelmassa

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunnitelmaa tai erillinen suunnitelma, jolloin siitä tulee mainita opetussuunnitelmassa.

Suunnitelmassa päätetään ja kuvataan

  • mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

  • minkälaisissa tilanteissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamista ohjaavat periaatteet

  • miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpitokeinoja käytettäessä

  • miten huolehditaan henkilökunnan perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä

  • miten suunnitelmasta tiedotetaan eri tahoille

  • mitkä ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa

Jos lisäopetuksen järjestäjä järjestää myös perusopetusta, oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvissä keskeisissä paikallisissa linjauksissa ja muissa paikallisesti päätettävissä asioissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Mikäli lisäopetuksen järjestäjällä ei ole perusopetuksen järjestämislupaa, tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvussa 7 määrätyt keskeiset paikalliset linjaukset päättää ja kuvata lisäopetuksen opetussuunnitelmassa. Sen lisäksi paikallisesti päätetään ja opetussuunnitelmassa kuvataan

  • miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään käytännössä

  • yhteistyö, vastuut ja työnjako yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä sekä pedagogisten asiakirjojen laadinnassa

  • tehostetun tuen aloittamiseen ja erityiseen tuen päätökseen liittyvät menettelytavat ja toimivaltuudet

  • miten perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot järjestetään käytännössä.

Opiskeluhuolto paikallisessa opetussuunnitelmassa

Opetussuunnitelmaan liitetään Opetushallituksen määräyksen 17/011/2014 perusteella tehty paikallinen suunnitelma opiskeluhuollon järjestämisestä. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuoren hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu.

Jos lisäopetuksen järjestäjä järjestää myös perusopetusta, opiskeluhuollon paikallisissa linjauksissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin myös oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma voidaan laatia yhteisenä perusopetukselle ja lisäopetukselle.

Mikäli lisäopetuksen järjestäjällä ei ole perusopetuksen järjestämislupaa, tulee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvussa 8 määrätyt keskeiset paikalliset linjaukset (ml. oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma) kuvata lisäopetuksen opetussuunnitelmassa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä