Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Opinto-ohjauksen järjestäminen ja opinto-ohjauksen tavoitteet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

OHJAUKSEN HUONEENTAULU VUOSILUOKAT 7–9 JA LISÄOPETUS

Teema

Ohjauksen tavoite

Ohjauksen sisältöjä tavoitteen toteuttamiseksi

Koulun omat käytännöt

 • Oppimaan oppiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen

Hyvä itsetunto ja itsetuntemus

 • Omien vahvuuksien löytäminen

 • Tunnetaitojen harjoitteleminen

Oppilaasta opiskelijaksi

 • Omien oppimistapojen kehittäminen

 • Ohjausta erilaisiin oppimisstrategioihin

 • Erilaisten oppimisympäristöjen käyttäminen

 • Vastuunottaminen omasta opiskelusta

Oman toiminnan arviointi

 • Oman toiminnan reflektointi ja itsearviointi

 • Kannustava ja realistinen palaute osaamisesta

 • Arviointikeskustelut ja monipuolinen palaute

 • Osallisuus ja vuorovaikutustaidot

Yksilönä yhdessä

 • Oman paikan jäsentäminen yhteisöissä / yhteiskunnassa

 • Oman roolin ymmärtäminen vuorovaikutustilanteissa

 • Vastuun kantaminen yksilönä ja jäsenenä ryhmän toiminnasta

 • Toisten kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohteleminen

Vaikuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen

 • Mielipiteen ilmaiseminen ja oman näkemyksen perusteleminen

 • Aktiivisen kansalaisen taitojen harjoitteleminen

 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Elämäntaidot arjessa

 • Suunnitelmallinen ajanhallinta

 • Ongelmanratkaisutaidot

 • Tiedonhankinta ja kriittinen arviointi

 • Kestävää elämän tapaa edistävien valintojen tekeminen

Turvallinen arki

 • Vastuullinen ja turvallinen teknologian käyttö

 • Turvallisuudesta huolehtiminen eri ympäristöissä

Hyvinvointi ja terveys

 • Ihmissuhdetaidot

 • Kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin

 • Nivelvaihe, työelämään tutustuminen ja jatko-opintoihin ohjaaminen

Mielekkäiden ja kiinnostavien valintojen tekeminen

 • Päätöksentekovalmiuksien kehittäminen ja harjoitteleminen

 • Omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

Työelämävalmiudet

 • Yrittelijäisyyden tukeminen

 • Kannustaminen kokeilemaan ja yrittämään hyväksyen epäonnistumiset

 • Työn merkityksen ymmärtäminen itselle ja yhteiskunnalle

Tulevaisuusajattelu

 • Tulevaisuuden globaalin maailman hahmottaminen

 • Maailman ja ympäristön moninaisuuden ymmärtäminen

 • Kestävän kehityksen edistäminen

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä