Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokille 7-9

7.lk8.lk9.lk
S1 Suhde omaan uskontoonS1 Suhde omaan uskontoonS1 Suhde omaan uskontoon

Monimuotoisten uskontojen

merkitys ihmiskunnalle ja

Bahá'í-uskon suhde muihin uskontoihin

• Monimuotoisten uskontojen

vaikutus ihmiskunnan kaikkien

kulttuurien ja sivistyksen edistymiselle.

(T1)

• Bahá’í-uskon sijoittuminen

uskontojen ketjuun. (T1)

• Bahá'í-uskon jatkuvan ilmaisun

käsite: Aiemmat maailmanuskonnot

perustaneet profeetat

tai Jumalan sanansaattajat

kuten Abrahamin, Krishnan,

Mooseksen, Zarathustran,

Buddhan, Kristuksen ja

Muhammedin ovat kaikki

bahá’í-uskon perustaneen

Bahá'u'lláhin (1817-1892) tavoin

lähtöisin yhdestä ja ainoasta

Jumalasta. Heillä kullakin

on ollut tehtävänsä opettaa

omana aikanaan ihmiskuntaa.

(T1)

• Tarkastellaan uskontojen

jatkuvaa ilmaisun kehityskaarta

Bahá’u’lláhin Varmuuden kirjan

ensimmäisen osan pohjalta.

(T1)

Bahá'í-uskon kehitys ja

vaikutus eri puolilla maailmaa

• Bahá'í-uskon kehityksestä

vuodesta 1921 nykypäivään.

Bahá’í-järjestelmän systemaattinen

kehittyminen

Bahá’u’lláhin laatimien hallinnollisten

periaatteiden ja

Ábdu’l-Bahán aloittaman työn

pohjalta. (T2)

Bahá’í-uskon opit, keskeiset

teokset, periaatteet ja -lait

• Liiton periaate bahá'í-yhteisön

eheyden perustana. (T2)

• Ykseys erilaisuudessa maailmaa

yhdistävänä periaatteena.

(T2)

• Maailmanuskontojen pyhät

kirjat ovat pyhiä myös bahá'íuskon

seuraajille, mutta ensisijaisia

opinkappaleita ovat,

bahá'í-uskon omat pyhät kirjat.

(T2)

• Ohjauksen lähteet bahá’í-uskossa

— autenttiset bahá’í-kirjoitukset:

Bahá’u’lláhin,

Bábin, Ábdu’l-Bahán, Shoghi Effendin

ja Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston

kirjoitukset. (T2)

Bahá'í-uskon suhde muihin uskontoihin

•Bahá'u'lláhin tehtävä bahá’íuskon

perustajana, uskontojen

ketjuun jatkajana, sekä ihmiskunnan

yhdistäjänä yhden maailmanlaajuisen

järjestelmän suojaan.

(T1)

Bahá'í-uskon kehitys ja vaikutus

eri puolilla maailmaa ja

Suomessa

• Maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön

kehitys ja sen osallistuminen

maailman toimintoihin

maailmanrauhaa rakentavana

uskontona ja järjestönä; bahá’íuskon

aseman vakiinnuttaminen

itsenäisenä uskontona, Bahá’í

Kansainvälisen Yhteisön liittäminen

YK:n yhteyteen, sekä yhteiskunnalliset

ja taloudelliset kehitysprojektit.

(T2)

• Bahá'í-uskon kehitys Suomessa.

Ensimmäisten 1930-luvulla

Suomessa vierailleiden

bahá'í opettajien ajasta, 1950-

luvulla vakiintuneeseen ja

vuonna 1963 Suomessa rekisteröityyn

bahá’í-yhdyskuntaan. Alkuaikoina

bahá'í-uskoon liittyneistä,

2000-luvun jo kolmannen

polven kantasuomalaisista

ja maahanmuuttajista koostuvaan

yli 750 hengen bahá’í-yhteisöön.

(T2)

Bahá’í-uskon opit, keskeiset teokset,

periaatteet ja lait

• Bahá’í-yhteisön jäsenen

oikeudet ja velvollisuudet, sekä

yksilöä ja yhteiskuntaa koskevat

lait. • (T2)

• Kulttuurinen ja historiallinen

konteksti, jossa Bahá’u’lláh, Báb

ja Ábdu’l-Bahá kukin vaikuttivat

ja välittivät sanomansa. (T2)

• Bahá’u’lláhin ja Bábin merkittävimmät

teokset, niiden sisältö

ja historiallinen tausta. (T2)

• Ábdu’l-Bahán ja Shoghi

Effendin merkittävimmät

teokset, niiden sisältö ja

historiallinen tausta. (T2)

• Yleismaailmallisen

Oikeusneuvoston ohjaus. (T2)

• Tarkastellaan bahá'í-uskon

käsityksiä yksilön henkisen

kasvun polusta Bahá’u’lláhin

Seitsemän laaksoa kirjan

pohjalta. (T2)

Bahá’í-uskon suhde

monimuotoisuuteen

• Bahá'í-uskoa

lahkoutumiselta suojaavat

liiton periaate sekä ykseys

erilaisuudessa periaate, jotka

mahdollistavat erilaisista

kulttuurisista taustoista

olevien ihmisten yhteiselon

maailmankansalaisina saman

uskonnon suojissa. (T1)

Bahá’í-uskon opit, keskeiset

teokset, periaatteet ja -lait

• Neuvottelun ja yhdessä

päättämisen periaate oikeudenmukaisen

vallankäytön

välineenä, sekä yhdessä tehtyihin

päätöksiin sitoutumisen

merkitys. (T2)

• Yksilöllisen luovuuden ja

yhteisöllisen mukautumisen,

yksilön aloitteellisuuden ja

yhteisten päätösten noudattamisen

vuorovaikutteinen ja

välttämätön keskinäinen

rooli bahá’í-järjestelmässä.

(T2)

Maailmanlaajuisen bahá’íyhteisön

jokaisen jäsenen

tehtävä “viedä eteenpäin

alati edistyvää sivistystä” rakentamalla

ja toteuttamalla

uudenlaista elämänmallia ja

yhteiskuntajärjestystä. (T2)

• Bahá’í-hallintojärjestys

Bahá’u’lláhin itsensä laatimana

järjestelmänä, hänen

opetustensa

toteuttamisen pitkäaikaisena

välineenä. (T2)

• Bahá’í-järjestelmän päätöksiä

tekevät elimet (Yleismaailmallinen

Oikeusneuvosto,

kansalliset henkiset neuvostot

ja paikalliset henkiset

neuvostot) sekä neuvoa-antavat

elimet (Kansainvälinen

opetuskeskus, mannermaiset

neuvonantajat, avustajalautakunnan

jäsenet ja paikalliset

apulaiset). (T2)

• Bahá’í-kirjoitusten kokonaisvaltaisen

opiskelun, niiden

tutkimisen ja keskenään

vertailemisen merkitys

eheän kuvan saamiseksi

Bahá’u’lláhin opetusten kokonaisuudesta.

(T2)

• Harjoitellaan Bahá’u’lláhin,

Bábin ja Ábdu’l-Bahán

kirjoitusten lausumista. (T2)

S2 Uskontojen maailmaS2 Uskontojen maailmaS2 Uskontojen maailma

Uskonnot ja uskonnottomuus

maailmassa ja Suomessa, uskontojen

ja niiden tapojen

tunteminen osana yleissivistystä

sekä uskonnot tieteellisen

tarkastelun kohteena

• Abrahamin, Krishnan, Mooseksen,

Zarathustran, Budhan,

Kristuksen ja

Muhammedin elämänvaiheet

sekä heidän keskeinen ja rakentava

vaikutuksensa

ihmiskunnan kehitykseen. (T3)

• uskontojen keskeiset opit,

keskeiset kertomukset, symbolit,

pyhät kirjat ja henkilöt ja tilat,

sekä uskonnon harjoittamisen

tavat. (T3-T4)

• Maailmankatsomusten uskomusperustaisuus.

Oppilasta ohjataan

ymmärtämään, että ns.

uskonnottomuuskin on uskontojen

tapaan uskomuksiin perustuvat,

sillä kaikkien (myös

uskonnottomien) maailmankatsomusten

perusta on alkuolettamuksellisissa

uskomuksissa,

jotka katsomuksen

omaava arvottaa tosiksi uskomuksiksi,

ja jotka siten muodostavat

kunkin katsomuksen

uskonnollisuskomuksellisen perustan.

(T3)

• Oppilaita ohjataan etsimään

eripuolilta näkemyksiä uskonnoista

käytäviin keskusteluihin

mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa;

etsimään tietoa

katsomusten tavoista ja symboleista

ja tarkastelemaan

kriittisesti onko löydetty tieto

leimaavaa vai asiallista, mitä

vaikutuksia maailmanpolitiikalla

on mediassa eri uskonnoista

esitettyihin näkemyksiin,

ja onko löydettävissä uskontojen

välistä vuorovaikutusta ja

dialogia. (T4)

Uskonnot ja uskonnottomuus

maailmassa ja Suomessa, uskontojen

ja niiden tapojen tunteminen

osana yleissivistystä

sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun

kohteena

• Hindulaisuus, juutalaisuus, zarathustralaisuus,

buddhalaisuus,

kristinuskon ja islam

ihmiskunnan henkisen evoluution

keskeisinä virstanpylväinä,

kulttuurien ja yhteiskuntien perustana,

yksilön ja yhteiskunnan

voimavarana, ja niitä legitimoivana

arvojärjestelmänä. (T3,

T4)

• Ateismin Jumalan olemassaolon

kieltävänä oppina. (T3)

• Agnostisismi, joka kieltää, että

Jumalan olemassaolo voitaisiin

varmuudella tietää. (T3)

• Vapaa-ajattelu ateistisena tieteellisen

maailmankuvan oppina

ja uskontojen kritisoijana (T3)

• Uskontotiede, joka tutkii ihmisten

uskonnollista käyttäytymistä

ja mm. uskontojen luonnetta

ja syntyä, sekä vertailee

uskontojen yhteisiä ja eroavia

piirteitä. (T3)

• Oppilaita ohjataan etsimään

eripuolilta näkemyksiä uskonnoista

käytäviin keskusteluihin

mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa,

ja tarkastelemaan

kriittisesti onko löydetty tieto

leimaavaa vai asiallista, mitä vaikutuksia

maailmanpolitiikalla on

mediassa eri uskonnoista esitettyihin

näkemyksiin, ja onko löydettävissä

uskontojen välistä

vuorovaikutusta ja dialogia. (T4)

• Keskustelu uskonnoista on

usein niin mediassa kuin populaarikulttuurissa

negatiivista ja

niiden seuraajia leimaavaa. Oppilaita

ohjataan hakemaan internetistä

ja SOME:sta monipuolisemmin

tietoa asioista ja

kehittämään siten medialukutaitojaan

ja ymmärrystään. (T4)

S3 Hyvä ElämäS3 Hyvä ElämäS3 Hyvä Elämä

Uskontojen merkitys valintojen

perusteina ja ohjaajina

• Keskustellaan analysoiden uskontojen

ja katsomusten maailmanlaajuista

merkitystä ihmisten

valintoja arvottavina perusteina

ja ohjaajina. Tietoisuus

omista arvoista auttaa toimimaan

arvorationaalisesti valintatilanteissa.

(T7)

• Opetellaan esittämään harkittuja

ajatuksia ja kuuntelemaan

tarkkaavaisesti toisten

esittämiä ajatuksia; opetellaan

keskustelussa hallitsemaan

omat tunteet ja ajattelemaan

objektiivisesti. (T7)

• Harjoitellaan vastauksien etsimistä

kysymyksiin tutkimalla

bahá’í-kirjoituksia sekä ryhmissä

että itsenäisesti. (T7)

Ihmisyys, elämänkysymykset

ja arvot

• Keskustellaan analysoiden ihmisyyteen

kuuluvia elämänkysymyksiä

esim. ystävyys, ihmissuhteet,

koulukiusaamien ja

nettikiusaaminen, ajankohtaisia

eettisiä kysymyksiä esim.

suhtautumista ympäristöön,

köyhyyteen ja maahanmuuttajiin

arvojen näkökulmasta. (T8)

Eettisten valintojen vaikutus

hyvinvointiin

• Haetaan keskustelulla intoa

oppilaille vaikuttaa valinnoillaan

rakentavasti oman, toisten

ja viime kädessä koko ihmiskunnan

elämään ja hyvinvointiin,

sekä kehittämään siten

bahá'í identiteettiään maailmankansalaisena

ja ihmiskunnan

vastuullisena jäsenenä.

(T9)

Erilaisuuden kohtaaminen

• Rohkaistaan keskustelulla oppilaita

kohtaamaan erilaisia ihmisiä

ja pyrkimään kohtaamisissaan

ykseyteen erilaisuudessa,

sekä pitämään erilaisuutta

ihmisissä rikkautena kaikilla

elämän alueilla. (T10)

Tieteen ja uskonnon argumentaatiotapojen

eroja

• Pyrkimys uskonnon ja tieteen

• Uskonnollisen ja tieteellisen

argumentaation tapojen

erojen ymmärrys niin tieteen

kuin uskonnon kehityksen

edellytyksenä. Verrataan esimerkkinä

elinkaaripsykologiaa

bahá'í-uskon käsityksiin

elämän henkisen kasvun polusta

Bahá’u’lláhin Seitsemän laaksoa

kirjan pohjalta. (T5)

Eettinen ajattelu ja periaatteet

uskonnoissa ja ihmisoikeuksissa

• Tarkastellaan syvemmin

bahá'í-uskon oikeuksien ja

velvollisuuksien näkökulmaa

Bahá’u’lláhin Muistiot kirjan

pohjalta. (T6)

• Bahá’u’lláhin esittämät yhteiskunnalliset

ja rakenteelliset

ratkaisut maailmanrauhan

lähtökohdiksi ja maailmassa

vallitsevan epävakaisuuden

korjaamiseksi. (T6)

Uskontojen merkitys valintojen

perusteina ja ohjaajina

• Keskustellaan analysoiden

uskontojen ja katsomusten

maailmanlaajuista merkitystä

ihmisten valintoja arvottavina

perusteina ja ohjaajina.

Tietoisuus omista arvoista

auttaa toimimaan arvorationaalisesti

valintatilanteissa.

(T7)

Eettisten valintojen vaikutus

hyvinvointiin

• Haetaan keskustelulla intoa

oppilaille vaikuttaa valinnoillaan

rakentavasti oman, toisten

ja viime kädessä koko ihmiskunnan

elämään ja hyvin

sopusointuun bahá'í-uskon keskeisenä

periaatteena. (T5)

Eettinen ajattelu ja periaatteet

uskonnoissa ja ihmisoikeuksissa

• Eettiset periaatteet uskonnoissa.

(T6)

rakentavasti oman, toisten ja

viime kädessä koko ihmiskunnan

elämään ja hyvinvointiin,

sekä kehittämään siten bahá'í

identiteettiään maailmankansalaisena

ja ihmiskunnan vastuullisena

jäsenenä. (T9)

Erilaisuuden kohtaaminen

• Rohkaistaan keskustelulla oppilaita

kohtaamaan erilaisia ihmisiä

ja pyrkimään kohtaamisissaan

ykseyteen erilaisuudessa,

sekä pitämään erilaisuutta ihmisissä

rikkautena kaikilla elämän

alueilla. (T10)

• Perehdytään eettiseen ajatteluun

bahá'í-uskon oikeuksien ja

velvollisuuksien näkökulmasta ja

tarkastelemaan niiden valossa

yhteiskunnallista osallistumista

ja vaikuttamista, ihmisoikeuksia,

ympäristöongelmia, maailman

hallintaa, kollektiivisen turvallisuuden

periaatetta ja maailmanrauhaa.

(T6)

Uskontojen merkitys valintojen

perusteina ja ohjaajina

• Keskustellaan analysoiden uskontojen

ja katsomusten maailmanlaajuista

merkitystä ihmisten

valintoja arvottavina perusteina

ja ohjaajina. Tietoisuus

omista arvoista auttaa toimimaan

arvorationaalisesti valintatilanteissa.

(T7)

Ihmisyys, elämänkysymykset ja

arvot

• Keskustellaan analysoiden ihmisyyteen

kuuluvia elämänkysymyksiä

esim. ystävyys, ihmissuhteet,

koulukiusaamien ja nettikiusaaminen,

ajankohtaisia eettisiä

kysymyksiä esim. suhtautumista

ympäristöön, köyhyyteen

ja maahanmuuttajiin arvojen

näkökulmasta. (T8)

Eettisten valintojen vaikutus

hyvinvointiin

• Haetaan keskustelulla intoa

oppilaille vaikuttaa valinnoillaan

Tieteen ja uskonnon argumentaatiotapojen

eroja

• Uskonnollisen ja tieteellisen

argumentaation tapojen

erojen ymmärrys niin tieteen

kuin uskonnon kehityksen

edellytyksenä. Verrataan esimerkkinä

elinkaaripsykologiaa

bahá'í-uskon käsityksiin

elämän henkisen kasvun polusta

Bahá’u’lláhin Seitsemän laaksoa

kirjan pohjalta. (T5)

Eettinen ajattelu ja periaatteet

uskonnoissa ja ihmisoikeuksissa

• Tarkastellaan syvemmin

bahá'í-uskon oikeuksien ja

velvollisuuksien näkökulmaa

Bahá’u’lláhin Muistiot kirjan

pohjalta. (T6)

• Bahá’u’lláhin esittämät yhteiskunnalliset

ja rakenteelliset

ratkaisut maailmanrauhan

lähtökohdiksi ja maailmassa

vallitsevan epävakaisuuden

korjaamiseksi. (T6)

Uskontojen merkitys valintojen

perusteina ja ohjaajina

• Keskustellaan analysoiden

uskontojen ja katsomusten

maailmanlaajuista merkitystä

ihmisten valintoja arvottavina

perusteina ja ohjaajina.

Tietoisuus omista arvoista

auttaa toimimaan arvorationaalisesti

valintatilanteissa.

(T7)

Eettisten valintojen vaikutus

hyvinvointiin

• Haetaan keskustelulla intoa

oppilaille vaikuttaa valinnoillaan

rakentavasti oman, toisten

ja viime kädessä koko ihmiskunnan

elämään ja hyvin

vointiin, sekä kehittämään siten

bahá'í identiteettiään

maailmankansalaisena ja ihmiskunnan

vastuullisena jäsenenä.

(T9)

Erilaisuuden kohtaaminen

• Rohkaistaan keskustelulla

oppilaita kohtaamaan erilaisia

ihmisiä ja pyrkimään kohtaamisissaan

ykseyteen erilaisuudessa,

sekä pitämään

erilaisuutta ihmisissä rikkautena

kaikilla elämän alueilla.

(T10)