Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa perehdytään bahá’í-uskon käsityksiin uskontojen vaikutuksesta ihmiskunnan sivistysprosessissa ja bahá’í-uskon sijoittumisesta uskontojen historian jatkumoon. Perehdytään kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin, jossa Bahá’u’lláh, Báb ja ‘Abdu’l-Bahá vaikuttivat ja välittivät sanomaansa. Tarkastellaan Bahá’u’lláhin opetuksia pohtimalla niiden tarjoamaa ratkaisumallia globaalistuvan yhteiskunnan aikakaudelle. Tutkitaan autenttisia bahá’í-kirjoituksia ja bahá’í-uskon kannalta keskeisiä ohjauksen lähteitä kiinnittämällä huomiota eheiden kokonaiskuvien muodostumiseen. Tarkastellaan bahá’í-uskoon kuuluvia yhteiskuntaa ja yksilöä sekä erityisesti täysi-ikäisyyden saavuttavia nuoria koskevia lakeja sekä pohditaan bahá’í-yhteisön jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia. Tutustutaan liiton käsitteeseen bahá’í -yhteisön eheänä pysymisen perustana sekä periaatteen “ykseys moninaisuudessa” toteutumiseen maailmanlaajuisessa bahá’í-yhteisössä. Pohditaan neuvottelun ja yhdessä päättämisen periaatetta oikeudenmukaisen vallankäytön välineenä. Tutustutaan bahá’í-hallintojärjestykseen ja sen merkitykseen opetusten käytäntöön soveltamisessa. Tutustutaan maailmanlaajuisen bahá’í-yhteisön toimintaan maailmanrauhan rakentamisessa ja bahá’í-yhteisön yhteistyöhön muiden tahojen, erityisesti YK:n, kanssa. Tarkastellaan bahá’í-uskon levinneisyyttä, suhdetta muihin uskontoihin sekä suhdetta kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa. Tutustutaan bahá’íuskon historiaan Suomessa. Jäsennetään omaa suhdetta bahá’í-uskoon, maailmankansalaisuuteen ja suomalaisuuteen.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tutustutaan bahá’í-uskon opetuksiin, joiden mukaan hindulaisuutta, juutalaisuutta, zarathustralaisuutta, buddhalaisuutta, kristinuskoa ja islamia sekä näiden uskontojen keskushahmojen elämäntyötä voidaan pitää ihmiskunnan sosiaalisen ja eettisen kehityksen virstanpylväinä. Tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan Suomen uskonnolliseen ja katsomukselliseen tilanteeseen sekä Suomessa vaikuttaviin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tarkastellaan uskonnottomuutta ja uskontokritiikkiä ilmiönä sekä uskontojen näkyvyyttä mediassa ja populaarikulttuurissa. Tarkastellaan uskonnon ja tieteen välistä suhdetta ja tutustutaan bahá’í-uskoon kuuluvaan periaatteeseen tieteen ja uskonnon sopusoinnusta. Pohditaan bahá’í-uskoon kuuluvaa pyrkimystä sovittaa todellisuuden tulkinnat yhteen järjen ja havaintojen kanssa.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan eettisiä arvoja ja niiden pohjalta johdonmukaisesti tehtyjä moraalisia valintoja. Pohditaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä eettisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Perehdytään bahá’í-uskon eettiseen ajatteluun oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta, ja tarkastellaan niiden valossa yhteiskunnallista vaikuttamista, ihmisoikeuksia, ympäristöongelmia, globaalia hallintoa ja maailmanrauhaa. Tutustutaan Bahá’u’lláhin esittämiin ratkaisuihin maailmanrauhan lähtökohdiksi ja maailmassa vallitsevan epävakaisuuden korjaamiseksi. Pohditaan älyllisiä ja eettisiä taitoja, joita tarvitaan bahá’í-uskossa keskeisen uskonnon ja tieteen sopusoinnun tavoittelussa. Harjoitellaan vastauksien ja laajemman näkemyksen etsimistä erilaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, ja pohditaan ratkaisumalleja, joissa yhdistyvät kokemustieto ja bahá’í-kirjoitusten tarjoamat näkökulmat. Perehdytään bahá’í-uskon käsitykseen maailmankansalaisuudesta ja ihmiskunnan vastuullisena jäsenenä toimimisesta. Pohditaan nuoren ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan rakentavasti oman, toisten ja viime kädessä koko ihmiskunnan elämään ja hyvinvointiin. Opetuksessa käsitellään myös YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, ihmisoikeusetiikkaa, ihmisoikeusloukkauksia sekä eri uskontojen ja katsomusten eettistä opetusta

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä