Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Bahain arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa

kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

TavoitteetSisältöalueet

Arvioinnin kohteet

oppiaineessa

Hyvä/arvosanan

kahdeksan

osaaminen

Kohtalainen/arvosanan

kuusi osaaminen

T1

Oppilasta ohjataan havaitsemaan

monimuotoisten

uskontojen vaikutus

ihmiskunnan kaikkien

kulttuurien ja sivistyksen

edistymiselle

S1, S2

Uskontojen merkityksen

hahmottaminen

kulttuurissa ja

yhteiskunnassa

Oppilas osaa

kuvata, miten

uskonnot ovat

vaikuttaneet

kulttuurien ja

sivistyksen kehitykseen,

sekä kuvata

bahá’í-uskon

jatkuvan ilmaisun

käsitteen.

Oppilas osaa

antaa jotain esimerkkejä

siitä,

miten uskonnot

ovat vaikuttaneet

kulttuurien

ja sivistyksen

kehitykseen,

sekä ymmärtää

bahá’í-uskon jatkuvan

ilmaisun

käsitteen.

T2

Oppilas syventää tietojaan

bahá'í-uskon kehityksestä

vuodesta 1921

nykypäivään, sekä

bahá’í-uskon keskeisistä

teoksista ja bahá'í-periaatteista

ja -laeista.

S1

Uskontoa koskevan

tiedon hallitseminen

Oppilas osaa

kuvata bahá'íuskon

ja sen

hallintojärjestyksen

kehitystä

vuodesta

1921 nykypäivään.

Oppilas

osaa kuvata

liiton ja ykseyden

erilaisuudessa

periaatteet,

sekä ohjauksen

lähteet

bahá’í-uskossa.

Oppilas osaa

kuvata jotain

bahá'í-uskon ja

sen hallintojärjestyksen

kehityksestä

vuodesta

1921 nykypäivään.

Oppilas osaa kuvata

jotain liiton

ja ykseyden erilaisuudessa

periaatteista,

sekä

ohjauksen lähteistä

bahá’í-uskossa.

T3

Oppilasta ohjataan tutustumaan

maailman eri

uskontoihin, sekä ns. uskonnottomuuteen.

Oppilas

ymmärtää, että kaikkien

(myös uskonnottomien)

maailmankatsomusten

perusta on alkuolettamuksellisissa

uskomuksissa, jotka katsomuksen

omaava arvottaa

tosiksi uskomuksiksi,

ja jotka siten muodostavat

kunkin katsomuksen

uskonnollisuuskokemuksellisen

perustan.

S2

Maailmanuskontojen

ja erilaisten katsomusten

tunteminen

Oppilas osaa

kuvata suurten

maailmanuskontojen

perustajien

elämänvaiheita,

opetuksia,

keskeisiä kertomuksia,

symboleja, pyhiä

kirjoja sekä

uskonnon harjoittamisen

tapoja.

Oppilas

ymmärtää niin

uskontojen

kuin uskonnottomuuden

uskomuksiin

perustuvan

luonteen.

Oppilas osaa

kuvata jotain

suurten maailmanuskontojen

perustajien elämänvaiheista,

opetuksista,

keskeisistä kertomuksista,

symboleista, pyhistä

kirjoista

sekä uskonnon

harjoittamisen

tavoista. Oppilas

ymmärtää niin

uskontojen kuin

uskonnottomuuden

uskomuksiin

perustuvan luonteen.

T4

Oppilasta ohjataan etsimään

tietoa eri uskontojen

tavoista ja symboleista,

sekä tunnistamaan

uskontoihin ja katsomuksiin

liittyviä aiheita

mediassa, maailmanpolitiikassa,

taiteessa ja

populaarikulttuurissa.

S1, S2, S3

Uskonnon ja kulttuurin

lukutaito

Oppilas osaa

etsiä eripuolilta

näkemyksiä

uskonnoista

käytäviin

keskusteluihin

mediassa,

taiteessa

ja populaarikulttuurissa,

löytää

tietoa katsomusten

tavoista

ja symboleista,

ja

osaa tarkastella

kriittisesti

onko löydetty

tieto leimaavaa

vai asiallista

Oppilas osaa

ohjatusti etsiä

näkemyksiä uskonnoista

käytäviin

keskusteluihin

mediassa,

taiteessa ja populaarikulttuurissa,

löytää tietoa

katsomusten

tavoista ja symboleista,

ja osaa

ohjatusti tarkastella

kriittisesti

onko löydetty

tieto leimaavaa

vai asiallista.

T7

Oppilasta autetaan pohtimaan

uskontojen ja

katsomusten maailmanlaajuista

merkitystä ihmisten

valintoja arvottavina

perusteina ja ohjaajina,

sekä ymmärtämään,

että tietoisuus

omista arvoista auttaa

toimimaan arvorationaalisesti

valintatilanteissa.

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten

merkitys globaalisti

Oppilas osaa

keskustella

analysoiden

uskontojen ja

katsomusten

maailmanlaajuisesta

merkityksestä

ihmisten

valintoja

arvottavina perusteina

ja ohjaajina,

sekä

ymmärtää,

että tietoisuus

omista arvoista

auttaa

ihmistä toimimaan

arvorationaalisesti

valintatilanteissa

Oppilas osaa

ohjatusti keskustella

analysoiden

uskontojen ja

katsomusten

maailmanlaajuisesta

merkityksestä

ihmisten

valintoja arvottavina

perusteina

ja ohjaajina,

sekä ymmärtää,

että tietoisuus

omista arvoista

auttaa ihmistä

toimimaan arvorationaalisesti

valintatilanteissa

T8

Oppilasta rohkaistaan

pohtimaan ihmisyyteen

kuuluvia elämänkysymyksiä

arvojen näkökulmasta:

esim. ystävyyttä,

ihmissuhteita, koulukiusaamista,

nettikiusaamista,

sekä ajankohtaisia

eettisiä kysymyksiä

esim. suhtautumista ympäristöön,

köyhyyteen ja

maahanmuuttajiin.

S1, S2, S3Eettinen ajattelu

Oppilas osaa

keskustella

analysoiden

ihmisyyteen

kuuluvia elämänkysymyksiä

arvojen näkökulmasta.

Oppilas osaa

ohjatusti keskustella

analysoiden

ihmisyyteen

kuuluvia elämänkysymyksiä

arvojen näkökulmasta

T9

Innostaa oppilasta vaikuttamaan

valinnoillaan

rakentavasti oman, toisten

ja viime kädessä

koko ihmiskunnan elämään

ja hyvinvointiin,

sekä kehittämään siten

bahá'í identiteettiään

maailmankansalaisena

ja ihmiskunnan vastuullisena

jäsenenä.

S2, S3Eettinen ajattelu

Oppilas osaa

keskustella rakentavasti

pohtien valintojensa

vaikutuksia

oman,

toisten ja viime

kädessä koko

ihmiskunnan

elämään ja hyvinvointiin

Oppilas osaa

ohjatusti keskustella

rakentavasti

pohtien valintojensa

vaikutuksia

oman,

toisten ja viime

kädessä koko

ihmiskunnan

elämään ja hyvinvointiin

T10

Rohkaistaan oppilasta

kohtaamaan erilaisia ihmisiä

ja pyrkimään kohtaamisissaan

ykseyteen

erilaisuudessa, sekä pitämään

erilaisuutta ihmisissä

rikkautena kaikilla

elämän alueilla.

S1, S2, S3

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

Oppilasta

ohjataan

pohtimaan kokemuksiaan

osana

itsearviointia.

Ei vaikuta arvosanan

muodostumiseen.

Oppilasta ohjataan

pohtimaan

kokemuksiaan

osana itsearviointia