Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

7.luokka

8.luokka

9.luokka

Oppilasta ohjataan havaitsemaan monimuotoisten uskontojen kehitys etenkin oman uskonnon näkökulmasta.

Oppilas tunnistaa uskontojen ja kulttuurien vuorovaikutuksen ja uskontojen monimuotoisuuden.

Oppilas ymmärtää uskonnon ja kulttuurin monipuolista vuorovaikutusta ja uskontoon liittyvää monimuotoisuutta.

Oppilas syventää tietoaan omasta uskonnostaan ja sen vaikutuksista

Oppilas harjoittelee etsimään tietoa oman uskontoonsa liittyvistä asioista.

Oppilas syventää tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista sekä harjaantuu hankkimaan lisätietoa niistä.

Oppilas ymmärtää, mitä ovat maailmanuskonnot, uskonnottomuus ja katsomukset ja miten ne eroavat toisistaan. Hän harjaantuu hankkimaan lisätietoa niistä.

.

Oppilas tutustuu uskontojen ja katsomusten aiheisiin mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Oppilas tutustuu uskontojen ja katsomusten aiheisiin mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Oppilas tutustuu uskontojen ja katsomusten aiheisiin mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Oppilas harjoittelee erilaisia argumentaation tapoja ja tutustuu uskonnon ja tieteen kielen välisiin eroihin

Oppilas kehittää edelleen argumentaatiotaitoaan sekä valmiutta kuunnella toisia.

Oppilas oppii tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja. Hän kehittää valmiuksiaan kuunnella toisten näkemyksiä ja perustella omia näkemyksiään

Oppilas tutustuu Krishna-uskonnon eettisiin periaatteisiin ja osaa soveltaa niitä omassa ajattelussaan.

Oppilas tutustuu etiikkaan muissa uskonnoissa ja uskonnottomissa katsomuksissa.

Oppilas oppii soveltamaan eettisen ajattelun keskeisiä käsitteitä. Hän tietää keskeiset ihmisoikeudet sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä periaatteita.

Oppilas tunnistaa oman uskontonsa valintoja ja toimintaa ohjaavia tekijöitä.

Oppilas ymmärtää oman uskontonsa ja muiden uskontojen merkityksen valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas kehittää val-miuksiaan pohtia us-kontojen ja katsomusten maail-manlaajuista merkitytä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

Oppilas harjoittelee ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä keskustelua sekä tutustuu ihmisen elämänkaareen.

Oppilas rohkaistuu keskustelemaan ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja syventää ihmisen tietouttaan ihmisen elämänkaaresta oman uskontonsa näkökulmasta.

Oppilas oppii pohtimaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

Oppilas tunnistaa eettisten valintojen vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas harjoittelee analysoimaan omien valintojensa vaikutusta hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Oppilas harjaantuu analysoimaan eettisiä valintojaan ja niiden vaikutusta hyvinvointiin sekä kehittää valmiuksiaan toteuttaa kestävää elämäntapaa.

Oppilas kehittää valmiuksiaan rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä