Perusopetuksen opetussuunnitelma

7.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä mahdollisimman konkreettisesti alla olevissa asioissa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset

 • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit (loppu omaksi kohdakseen)

 • toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa

 • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa

 • kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä

 • oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Yleinen tuki

 • yleisen tuen käytännön järjestäminen

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken

 • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

Tehostettu tuki

 • tehostetun tuen käytännön järjestäminen

 • pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet

 • toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä

 • oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

 • menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

Erityinen tuki

 • erityisen tuen käytännön järjestäminen

 • pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet

 • oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely

 • erityisen tuen päätöksen tekeminen

 • erityisen tuen päätöksen tarkistaminen

 • toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena

 • HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

 • menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä

 • menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa

 • oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, erityisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista.

 • pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen

  • lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa

  • opetuksen käytännön järjestäminen

  • yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vastuut ja työnjako

  • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

  • eri oppiaineiden mahdollinen yhdistäminen oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaminen osa-alueisiin sekä niiden tarkempi kuvaus

  • tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien tarkempi kuvaus toiminta-alueittain

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

 • käytännön järjestäminen

 • yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken

 • oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät toimintatavat

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja erityisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla107.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppilaiden ja huoltajien osallisuutta. Keskeistä on edistää kouluyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville. Oppilashuoltotyön avulla huolehditaan, että koulun toiminta kokonaisuudessaan tukee ja edistää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Lisäksi oppilaille ja heidän huoltajilleen tarjotaan joustavasti matalan kynnyksen oppilashuoltopalveluita kouluilla.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Sammon koulun pedagogisen tuen tiimiin kuuluvat aina rehtori, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa mukana ovat myös koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja opettajat. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi kolmiportaisen tuen toteutumista koulussa ja suunnittelee, miten oppimisen edistymistä seurataan. Pedagogisen tuen tiimi varmistaa, että koulutyössä toteutuu koulunkäynnin vaikeuksia ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen tuki sekä oppimisen edistymisen seuranta. Pedagogisen tuen tiimi kokoontuu säännöllisesti, jotta tuen suunnittelua ja kohdentamista voidaan riittävässä määrin tarkastella. Pedagogisen tuen tiimin toiminnassa esille nousseita aiheita voidaan hyödyntää yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän työskentelyssä.

Pedagogisen tuen tiimi käsittelee pedagogiset arviot ja selvitykset, oppilaan tuen järjestämistä monialaisessa yhteistyössä ja huolehtii pedagogisen tuen prosessin kulusta. Pedagogisen tuen tiimi koordinoi ja ohjaa myös oppilaskohtaisten pedagogisten suunnitelmien laatimista. Pedagogisen tuen tiimin kokouksista laaditaan muistio. Muistioon kirjataan käsitellyt asiat yleisesti. Oppilaskohtaiset tiedot kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin. Pedagogiset asiakirjat sisältyvät oppilasrekisteriin.