Perusopetuksen opetussuunnitelma

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.123 Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä124. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön125. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä126. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.127

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa128. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Yhteisöllinen oppilashuolto on koko koulua tukevaa ensisijaista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön tavoitteena on vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä tukea kouluyhteisön, luokkien ja oppilasryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen, vastuulliseen ja osallistavaan yhteistyöhön koulun henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja viranomaisten/asiantuntijoiden kanssa.

Jokaisessa koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii rehtori. Koulun tiloissa sijaitsevan esiopetusryhmän yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoon. Koulun yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan toteuttamisesta vastaa rehtori. Esiopetuksen osalta siitä vastaa päiväkodin johtaja.

Koulun monialaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat rehtori ja päiväkodin johtaja, opettajien, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden sekä kouluterveydenhuollon edustajat. Oppilashuoltoryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua huoltajaedustajia, oppilasedustajia, muita asiantuntijoita sekä viranomaisia. Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa lukuvuodessa. Kokouksesta laaditaan muistio, johon kirjataan kokoukseen osallistujat, käsitellyt asiat, sovitut toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi koulun oppilashuoltoa. Se laatii koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilashuollon toimijoiden, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Koulun yhteisöllisen oppilashuoltotyön tehtävät:

 • Kouluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet

 • Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevina toimina

 • Oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä luokkien ja ryhmien toiminnan edistäminen

 • Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet

 • Opintojen etenemistä edistävät toimet

 • Terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet

 • Oppilaiden osallisuutta lisäävät toimet

 • Huoltajien osallisuutta lisäävät toimet

 • Pedagogiset menetelmät ja oppilashuollon yhteys oppiainesisältöihin

 • Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

 • Riskien ennakointi ja vaaratilanteisiin varautuminen

Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät tekevät koulupolkukohtaista monialaista yhteistyötä vähintään kerran lukuvuodessa. Keskeisenä tavoitteena on yhteistyön vahvistuminen, nivelvaiheiden välisen yhteistyön tiivistäminen sekä kontaktien luominen eri toimijoiden välille. Koulupoluittain suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään yhteisiä linjoja yhteisölliseen koulukohtaisesti toteutettavaan oppilashuoltotyöhön. Jokainen koulu ja esiopetusyksikkö valitsevat kokoontumiseen omat edustajansa. Kouluterveydenhuolto valitsee oman edustajansa. Koulupolulla päätetään, kuka rehtoreista toimii koollekutsujana.

Koulu tekee yhteisötason oppilashuollon yhteistyötä päiväkodissa toimivien esiopetusryhmien kanssa vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.