Perusopetuksen opetussuunnitelma

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa129. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen130. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti131. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.132 Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta133.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 134

  • yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot

  • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa

  • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa

  • asian aihe ja vireille panija

  • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset

  • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet

  • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma

  • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu135.

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.136

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.137

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi138. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot139. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta140. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.141

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kouluterveydenhuolto-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva monialainen oppilashuoltotyö tukevat oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö perustuu aina oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajansa suostumukseen. Sitä ohjaa avoimuus, luottamuksellisuus sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa ja muiden oppilasta tukevien läheisten kunnioittaminen. Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Huoltaja ei voi kieltää oppilasta käyttämästä oppilashuoltopalveluja.

Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä kaikessa oppilashuollossa. Oppilashuoltopalveluja antavat työntekijät ja koulun muu henkilökunta tekevät asiantuntijayhteistyötä perusopetuslain määrittelemässä kasvatus- ja opetustyössä, pedagogisen tuen järjestämisessä sekä oppilashuollollisissa asioissa.

Kouluterveydenhuolto

Oppilas on kouluterveydenhuollon palvelujen piirissä perusopetuksen ajan. Kouluterveydenhuollon palveluja antavat kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Oppilaan hyvinvointia ja fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä seurataan ja tuetaan koko ikäluokan kattavissa määräaikaisissa terveystarkastuksissa vuosittain. Kouluterveydenhuollossa pyritään löytämään oppilaan terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät sekä tunnistamaan kunkin oppilaan yksilölliset terveyden edistämisen tarpeet. Toiminnalla tuetaan myös pitkäaikaisesti sairaan oppilaan omahoitoa. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille toteutetaan laaja terveystarkastus, johon kuuluu myös lääkärintarkastus. Huoltajat kutsutaan aina mukaan laajoihin tarkastuksiin. Huoltajan ja 15 vuotta täyttäneen oppilaan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Oppilaan terveystiedot ovat luottamuksellisia ja ne kirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään.

Kouluterveydenhuollon avoimelle vastaanotolle oppilas voi saapua aikaa varaamatta koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Oppilas voi ohjautua vastaanottokäynnille myös huoltajan tai koulun muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi psykologin, kuraattorin tai opettajan aloitteesta. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat myös kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seuranta sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä koulun ja muun oppilashuollon kanssa.

Suun terveydenhuollon palvelut perustuvat terveydenhuoltolakiin ja ovat siten osa kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kokonaisuutta.

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut

Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä tarjoamalla tukikeskusteluja, antamalla neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota oppilaan kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa sekä huoltajien luvalla myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Koulukuraattori antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi he osallistuvat tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoavat siihen liittyvää konsultaatiota.

Asiakkaaksi ohjaaminen

Koulukuraattorin tai koulupsykologin tuki yksittäiselle oppilaalle käynnistyy oppilaan, huoltajan, koulun työntekijän tai lasten ja nuorten kanssa työskentelevän ammattihenkilön ottaessa yhteyttä edellä mainittuihin työntekijöihin. Oppilaan oppilashuollollisen tuen tarvetta arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yhteydenottaja keskustelee viipymättä asiasta myös oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yksittäisen oppilaan oppilashuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. Oppilashuollon työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Oppilaan ja huoltajan kanssa sovitaan yhdessä asian hoitamisen aikataulusta.

Alaikäinen oppilas voi saada oppilashuollon palveluja myös huoltajan tietämättä, mikäli oppilashuollon työntekijä arvioi, että asian laatu hänen ikänsä, kehitystasonsa ja henkilökohtaiset ominaisuutensa sitä edellyttävät. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Yksilökohtainen monialainen oppilashuolto

Tarvittaessa oppilaan tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden työntekijä, jolla herää huoli oppilaasta ja jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Oppilashuoltotyö, suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet sekä niiden arviointi kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Oppilashuoltokertomuksista muodostuu oppilashuoltorekisteri, jonka vastuuhenkilö on koulun rehtori.

Yhteys pedagogiseen tukeen

Yksittäistä oppilasta koskevassa oppilashuoltotyössä tehdään yhteistyötä oppilaan ja hänen huoltajiensa, opetushenkilöstön sekä koulun muun henkilöstön kanssa pedagogisen tuen järjestämiseksi. Tarvittaessa oppilaan yksilökohtaiseen oppilashuoltoon osallistuvat välittävät oppilaan opettajalle tai rehtorille opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot salassapitosäännösten estämättä. Tällaisia välttämättömiä tietoja voivat olla esimerkiksi oppilaan terveyteen, oppilaan omaan tai toisten turvallisuuteen liittyvät seikat tai oppilaan tarve tehostettuun tai erityiseen tukeen.

Yhteys yhteisölliseen oppilashuoltoon

Yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuoltotyön sekä oppilashuoltopalveluiden tarvetta, toteutumista, toimivuutta ja toimintatapoja seurataan, arvioidaan ja kehitetään osana yhteisöllistä oppilashuoltotyötä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä