Perusopetuksen opetussuunnitelma

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin159.

Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri.

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma, joka kuvataan alaluvussa 7.3.2.

Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.160

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kouluissa toteutetaan kuntakohtaista kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen suunnitelmaa, jonka toteuttamista seurataan ja arvioidaan. Koulun ja lähiympäristön kieli- ja kulttuurivarannot otetaan monipuolisesti käyttöön, mikä tukee sekä oppimista että kotikansainvälisyyttä. Monikulttuurisen koulun toiminnassa kiinnitetään huomiota yhdessä tekemiseen ja hyvän, yhteisöllisen ilmapiiriin luomiseen ja vahvistamiseen. Oman äidinkielen opettajat ovat tärkeitä toimijoita koulussa.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa hyödynnetään monilukutaitoa ja kielitietoisen opetuksen menetelmiä, joiden avulla turvataan oppilaan yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia eri oppiaineissa. Oppilaiden kielelliset valmiudet otetaan huomioon joustavasti opetuksen järjestämisessä. Monikielisten oppilaiden oppimista tuetaan lisäksi tarkoituksenmukaisten tukitoimien avulla.

 Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyville ja muille monikielisille oppilaille tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma oppilaan tarvitsemalle tuen portaalle. Valmistavasta opetuksesta siirtyvän oppilaan opinto-ohjelma korvaa tarvittaessa pedagogisen arvion. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja siihen kirjataan tuen tarve, käytettävät tukitoimet, tuen laajuus ja arviointitavat sekä muu oppilaan hyvinvointia edistävä toiminta. Oppimissuunnitelman laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Päävastuu oppimissuunnitelman tekemisestä ja säännöllisestä tarkistamisesta on luokanopettajalla tai luokanohjaajalla.

Kodin ja koulun yhteistyö on jatkuvaa ja monimuotoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan oppilas-ta opiskelussa ja osallistumaan koulun toimintaan. Huoltajille annetaan koulutusjärjestelmän lisäksi tietoa valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opiskelun merkityksestä ja tavoitteista.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä