Perusopetuksen opetussuunnitelma

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy

Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan tässä varhaisintaan kolmevuotiaana ja viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kielellä. Kyseisestä kielestä käytetään tässä nimitystä kielikylpykieli. Kielikylpyopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti lapsille, jotka eivät puhu kyseistä kieltä äidinkielenään.

Kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä on koko ohjelman ajan vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 100 %, vuosiluokilla 1–2 noin 90%, vuosiluokilla 3-4 noin 70% ja vuosiluokilla 5-9 keskimäärin 50%. Osuus lasketaan vuosiluokan koko tuntimäärästä.

Kaikkia oppiaineita pyritään opettamaan perusopetuksen kestäessä sekä kielikylpykielellä että koulun opetuskielellä, mutta ei molemmilla kielillä samanaikaisesti. Opettajat toimivat joko koulun opetuskielen tai kielikylpykielen mukaisina kielellisinä malleina. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryhmässä. Opetuskielen vaihtuessa vaihtuu siis myös opettaja. Opetusmateriaali on samankielistä kuin opetus. Tärkeää on, että oppilas saavuttaa riittävän kielitaidon eri oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kielikylvyssä tuetaan kummankin opetuskäytössä olevan kotimaisen kielen avulla oppilaan kulttuuri-identiteetin syvenemistä. Kotimaisten kielten lisäksi tuetaan muiden kielten ja kulttuureiden kohtaamista ja vahvistetaan tällä tavoin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä myönteisellä tavalla.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja kielikylpykielessä on osittain yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä niin, että kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sekä kielikylpykielen opetuksen välillä on siirtovaikutusta varsinkin kun kielikylpykielen opetuksen tuntimäärä on suuri ja opetus aloitetaan varhain. Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen tapahtuu vuosiluokilla 1-2 ainoastaan kielikylpykielellä. Oppilaan kielikylpykielen kehityksen tukemiseksi opetus järjestetään niin, että oppilaat saavat sekä lukuaineissa että taito- ja taideaineissa riittävästi opetusta kielikylpykielellä. Siirtovaikutuksen suuruus vaihtelee sisältöaiheittain. Sisältöjen suunnittelussa voidaan hyödyntää äidinkielenomaisia tai maahanmuuttajille tarkoitettuja suomen/ruotsin kielen oppimääriä.

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä tai useampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään tässä nimitystä kohdekieli.

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Laajamittainen kaksikielinen opetus voi alkaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi myös vaihdella suuresti. Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta niin myöhäisessä perusopetuksen vaiheessa, että oppisisältöjen opiskelu suomeksi/ ruotsiksi tuottaa heille vaikeuksia. Ellei näitä oppilaita jostakin syystä voida ohjata valmistavaan opetukseen, heille tarjotaan muita tukitoimia (katso luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki).

Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos kohdekielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri.

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää miettiä sitä, millaisia oppiaineita tai sisältöjä on mielekästä opettaa kohdekielellä. Lisäksi tulee pohtia, onko osa oppiaineiden sisällöistä sellaisia, että niiden opiskelu suomeksi tai ruotsiksi olisi erityisen tärkeää, jotta oppilas saavuttaisi hyvät toimintavalmiudet suomalaisessa yhteiskunnassa.

Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdittava siitä, että oppilaiden suomenkielinen/ruotsinkielinen käsitteiden hallinta sekä vaativan asiatekstin ymmärtäminen ja tuottaminen kehittyvät hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa.

Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen.

Kouluissa, joissa opetusta järjestetään kahdella tai useammalla kielellä, on usein runsas kielten ja kulttuurien kirjo niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin keskuudessa. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia tuoda kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia monikielisyyttä. Samalla se asettaa koululle haasteen tukea kunkin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä myönteisellä tavalla.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä muuta kieltä. Tampereen kaupungin perusopetuksessa laajamittaista kaksikielistä opetusta tarjotaan englannin, ranskan ja saksan kielillä. Koko oppimäärän opetuksesta kohdekielellä järjestettävän opetuksen osuuden määrittelee opetuksen järjestäjä.

Laajamittainen kaksikielinen opetus on tarkoitettu Tampereen kaupunkiseutuun määriteltyjen kuntien alueella asuville oppilaille.

Tampereen kaupungin perusopetuksessa laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen järjestetään soveltuvuuskokeet. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä kulloisenkin sisäänottomäärän rajoissa. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen voidaan hyväksyä ainoastaan vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Vahvistettu minimipisteraja kirjataan koulun opetussuunnitelmaan.

Kesken perusopetuksen laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen voidaan eri luokka-asteille, lukuun ottamatta ensimmäistä vuosiluokkaa, ottaa oppilaita, jos oppilaspaikkoja on vapaana. Tällöin varmistetaan, että oppilaan laajamittaisen kaksikielisen opetuksen kohdekielen taito on riittävä. Tavat, joilla kohdekielen taito varmistetaan, kuvataan laajamittaista kaksikielistä opetusta antavan koulun opetussuunnitelmassa.

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen hyväksytyt oppilaat voivat pääsääntöisesti jatkaa 7. luokalla. Koulu tarkentaa opetussuunnitelmassa jatkamisen periaatteita liittyen kohdekielen vaadittavaan taitotasoon.

Kullakin laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella on oma tuntijako. Tuntijaosta käyvät ilmi opetettavat aineet ja niiden vuosiviikkotuntimäärät eri luokka-asteilla. Laajamittaista kaksikielistä opetusta antava koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan, mitkä oppiaineet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kohdekielellä. Mikäli oppiaineen kaikkia tuntijakoon merkittyjä vuosiviikkotunteja ei kyseisellä vuosiluokalla opeteta kokonaan koulun opetuskielellä tai kohdekielellä, koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan, miten tuntimäärä jakautuu koulun opetuskielen ja kohdekielen kesken. Mikäli tilanne on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta erikseen, tarkistus tehdään laajamittaista kaksikielistä opetusta antavan koulun opetussuunnitelmassa. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kohdekielellä.

Laajamittaista kaksikielistä opetusta antava koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan, mitkä ovat kohdekielellä opetettavien oppiaineiden keskeiset kielelliset tavoitteet ja mitkä ovat kohdekielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain.

Mikäli oppilas ei pysty opiskelemaan opetuskielellä eikä kohdekielellä, opetus järjestetään siirtymäluokalla. Siirtymäluokalle voidaan valita oppilas

  • joka asuu tilapäisesti Tampereen kaupunkiseutuun määriteltyjen kuntien alueella

  • joka ei ole Suomen kansalainen

  • joka ei ole syntynyt Suomessa

  • jonka englannin, ranskan tai saksan kielen taito ei ole riittävä muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen

  • jolla ei ole edellytyksiä opiskella suomen kielellä.

Kaikkien edellä mainittujen kriteerien tulee täyttyä. Oppilaaksi otossa ei käytetä erillisiä soveltuvuuskokeita.