Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsi­ työ, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistun­timäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7-9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voi­daan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvatai­teen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestä­jän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli pai­kallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taito­ainetta tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähim­mäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnai­sista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yh­teisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimäärinä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Taide- ja taitoaineiden vuosiluokille 1 - 6 osoitetut valinnaiset kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokalle 7 osoitettu yksi vuosiviikkotunti jaetaan paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataiteen, käsityön ja liikunnan opetuksen kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Vuosiluokille 8 - 9 osoitetut valinnaiset neljä vuosiviikkotuntia osoitetaan oppilaan valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät osaamista. Opetusta on 8. vuosiluokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. vuosiluokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Vuosiluokkien 8 - 9 taide- ja taitoaineiden valinnaisesta oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tarjotaan musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa ja kotitaloutta.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille laaditaan oma kuntakohtainen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa opintojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan taide- ja taitoaineiden valinnaisista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita. Toissijaisesti tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista. Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta, mikäli painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä