Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsi­ työ, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistun­timäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7-9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voi­daan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvatai­teen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestä­jän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli pai­kallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taito­ainetta tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähim­mäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnai­sista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yh­teisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimäärinä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Taide- ja taitoaineiden vuosiluokille 1 - 6 osoitetut valinnaiset kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokalle 7 osoitettu yksi vuosiviikkotunti jaetaan paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataiteen, käsityön ja liikunnan opetuksen kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Vuosiluokille 8 - 9 osoitetut valinnaiset neljä vuosiviikkotuntia osoitetaan oppilaan valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät osaamista. Opetusta on 8. vuosiluokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. vuosiluokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Vuosiluokkien 8 - 9 taide- ja taitoaineiden valinnaisesta oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tarjotaan musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa ja kotitaloutta.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille laaditaan oma kuntakohtainen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa opintojen laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan taide- ja taitoaineiden valinnaisista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita. Toissijaisesti tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista. Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta, mikäli painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä kaikki oppilaat opiskelevat kotitaloutta taide- ja taitoaineiden valinnaisena aineena 2 vvt:a 8. ja 9. luokilla, koska vähäisen oppilasmäärän vuoksi valinnaisuutta on vaikea toteuttaa ja kotitalouden taidot ovat oppilaidemme tulevaisuuden kannalta tärkeitä arjen taitoja. Moni ohjautuu toisen asteen opintoihin ravitsemusalalle. 8. luokalla syvennetään perustietoja ja –taitoja, joita 7. luokalla on opiskeltu sekä perehdytään suomalaiseen ruokaperinteiseen ja –kulttuuriin. Keväällä harjoitellaan juhlien järjestämistä (9. luokan kahvitus). 9. luokalla tutustutaan kansainvälisiin keittiöihin. Painotus koko yläkoulun ajan on käytännön taidoissa ja tavallisimmissa työmenetelmissä.

Tarvittaessa kotitalouden opiskelussa voidaan oppilaan taitotaso huomioiden 8. ja 9. luokilla keskittyä arjessa tarvittavien kaupassa käynnin, ruuanlaiton ja kodinhoidon taitojen opetteluun.

Käytännön toimintataidot

Harjoitellaan ohjatusti tavallisimpia työmenetelmiä ja arkielämän taitoja. Hygienia ja työskentelyn turvallisuus ovat keskeisiä sisältöjä. Opetellaan tunnistamaan/nimeämään ja käyttämään keittiövälineitä. Mittaamista ja mittayksiköitä harjoitellaan paljon. Tutustutaan perusraaka-aineisiin ja hyödynnetään puolivalmisteita. Aikaa työskentelyyn varataan runsaasti ja aikuinen on jatkuvasti ohjaamassa toimintaa. Työskentelyä arvioidaan yhdessä. Opetuksessa hyödynnetään eri oppiaineiden ( mm. fysiikan, matematiikan ja kemian ) sisältöjä. Tarvittaessa opetuksessa käytetään kuvallista tukea sekä kuvakommunikaatioita. Toiminnassa huomioidaan oppilaiden yksilöllisyys ja mahdolliset aistiherkkyydet ja tuetaan omatoimisuutta. Toiminta-alue opetuksessa kotitalouden opetus tapahtuu eri toiminta-alueiden opetus huomioiden, aikuisen vahvasti tukemana ja arkielämän taitoihin painottuen.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Työskennellään vaihtuvissa ryhmissä korostetaan jokaisen vastuuta ryhmän toimivuudesta. Aikuinen huolehtii työtehtävien tasapuolisesta jakamisesta eriyttäen tarvittaessa yksilöllisesti. Kaikki yhdessä vastaavat mukavasta ja hyväksyvästä työilmapiiristä. Omien mieltymysten rakentava esilletuominen ja muiden kuunteleminen on keskeistä. Oppilas toimii ryhmän jäsenenä omien edellytystensä mukaisesti. Aikuinen tukee oppimista.

Tiedonhallintataidot

Harjoitellaan ohjeiden lukemista ja kotitalouden peruskäsitteitä sekä kotitalouteen liittyvien tehtävien mallintamista aikuisen tuella. Tutustutaan pakkausmerkintöihin sekä raaka-aineiden säilyvyyteen ja säilyttämiseen. Käytännön työskentely etenee vaiheittain, pienissä osissa aikuisen ohjaamana. Tuetaan mahdollisimman paljon oppilaan omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Oppilaita rohkaistaan tuomaan omia ideoita kotitaloustunnille. Kotitaloustunnilla huolehditaan keittiön jätteiden peruslajittelusta.

Vaatimustaso arvosanalle 6

Oppilas tunnistaa tavallisimpia kotitalouden työvälineitä ja menetelmiä. Oppilas osallistuu ja suoriutuu ohjattuna joistakin kotitalouden työmenetelmistä ja taidoista.

Vaatimustaso arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnitella omaa työskentelyään, käyttää tarkoituksenmukaisia välineitä, työtapoja ja työmenetelmiä. Oppilas toimii osana ryhmää ja pystyy joustavasti toimimaan tilanteen mukaan. Tavoiteltuun lopputolokseen pääsemiseksi oppilas toimii oma-aloitteisesti, ohjaa ja huomioi toisia sekä hahmottaa työprosessin kokonaisuutena.

Urheilu elämäntapana opetussuunnitelmallinen painotus vuosiluokilla 7-9

Tavoitteena on edistää aktiivista, liikkuvaa elämäntapaa ja arjen hyvinvointia sekä korostaa monipuolista liikkumista. Opiskelu tukee liikunnasta kiinnostuneen nuoren perusliikuntataitojen kehittymistä ja hänen kasvuaan terveeksi urheilijaksi ja koulun ja urheilun yhteensovittamisen harjoitteluun.

Opiskelu on pääsääntöisesti toiminnallista käytännön harjoittelua. Oppiaineessa harjoitellaan motorisia perustaitoja liikunnan opetussuunnitelman mukaisesti. Oppiaineessa opetellaan kehittämään fyysisiä ominaisuuksia. Kaikilla vuosiluokilla huomioidaan huoltavan harjoittelun merkitys osana aktiivista elämäntapaa. Työskentely on oppilaskeskeistä ja nousujohteisesta, se antaa myös valmiuksia taitojen omatoimiseen kehittämiseen.

Opiskeltavat tietosisällöt liittyvät hyvinvointiin: mm. urheilun ja koulun yhteensovittaminen, kuormitus ja palautuminen, uni, psyykkisen harjoittelun ja urheiluravitsemuksen perusteet. Koulun ja lähialueen oppimisympäristöjä käytetään monipuolisesti.

Oppitunneilla harjoitellaan kunnioittamaan ja tukemaan jokaisen yksilöllistä kehittymistä liikunta-oppiaineelle asetettujen sosiaalisten ja psyykkisten tavoitteiden mukaisesti. Opetellaan ryhmässä toimimista ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Urheilijaksi kasvaminen on tarkoitettu ensisijaisesti tavoitteellisesta urheiluharjoittelusta kiinnostuneille oppilaille.

Urheilu elämäntapana-painotuskoulut tekevät yhteistyötä Tampereen Urheiluakatemian kanssa ja mahdollistavat osallistumisen Akatemian aamuharjoituksiin.

Tarkemmin oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokittain liikunta -oppiaineen yhteydessä.