Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.2 Valinnaiset aineet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yh­teenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosi­ luokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja ta­voitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiai­nekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusope­tukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamistä 2 Syventävät valin­naiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yh­ teistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaali­kasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan.Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen pe­rusteet toiselle asteelle. 171

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosi­luokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valin­naisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntija­ossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosi­viikkotuntimäärä (222 vvt),voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotuntejavoidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tarjota voidaan myös soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisina aineina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia voidaan tarjota valittavaksi yli luokka-asterajojen. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan kutakin lukuvuotta varten edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnainen aine valitaan kullekin luokka-asteelle erikseen.

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle.

Vuosiluokkien 8 - 9 osalta valinnaisina aineina voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Vuosiluokilla 8 - 9 pyritään mahdollistamaan oppilaalle valinnainen aine, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Mikäli valinnaisen aineen laajuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, oppilas tekee kutakin lukuvuotta varten valinnan edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi, laajuus, vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja valinnaisen aineen laajuudesta riippuen arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle tai hyvän ja kohtalaisen osaamisen kuvaukset kullekin luokka-asteelle.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita, ja jos taide- ja taitoaineiden valinnaiset on jo käytetty ja tämän lisäksi vuosiviikkotunteja tarvitaan opetussuunnitelmallisen painotuksen toteuttamiseksi opetussuunnitelmallisen painotuksen linjauksen mukaan. Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan ainoastaan valinnaisista aineista, kun painotukseen sisältyy muita kuin taide- ja taitoaineita.

Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa valinnaisuutta.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4 – 6

Oppilaalla on vuosiluokilla 4, 5 ja 6 yksi vuosiviikkotunti valinnaista ainetta. Valinnaiset aineet toteutetaan vuosiluokkien yhteisinä kursseina. Jokaisena lukuvuotena oppilas valitsee uuden valinnaisen aineen. Valinta tehdään edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Valinnainen aine arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty.

Valinnaiset aineet on esitelty seuraavassa taulukossa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Perusteet hyväksytylle suoritukselle

Kansainvälinen keittiö

Oppilas

· tutustuu eri maiden leivonnaisiin ja ruokatapoihin

· oppii tekemään helppotekoisia välipaloja

· oppii lukemaan reseptejä

· huolehtii itse keittiön loppusiivouksesta

· harjoittelee yksinkertaisia sanoja ja sanontoja maailmalta.

· Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja tehdään kyseiselle maalle tyypillinen välipala.

· Valmistetaan esim. teeleipiä, cookieseja, patonkia, smoothieta, blinejä ja voisarvia.

· Oppilas oppii helppoja ruokaohjeita, joita voi toteuttaa myös kotona.

· Opetellaan eri maiden ruokailusanoja ja -sanontoja.

L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Luova käsityö

Oppilas

· tutustuu erilaisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin

· oppii erilaisten tekniikoiden ja materiaalien käyttöä

· suunnittelee ja toteuttaa vähintään kaksi työtä käyttäen erilaisia tekniikoita

· oppii etsimään käsityö-ideoita hyödyntäen erilaisia lähteitä, (käsityölehdet, Pinterest)

· oppii hyödyntämään kierrätysmateriaalien käyttöä.

· Huovutus

· Ompelu

· Lankatekniikat

· Punontatyö

· Käytetään osittain kierrätysmateriaalia

L2 ja L3

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Käsitöitä teknologiaa hyödyntäen

Oppilas

· tutustuu tekniseen rakenteluun

· tutustuu elektroniikkaan

· tutustuu 3D-piirtämiseen ja tulostukseen.

·123D-designohjelma

·Simplify3D- tulostusohjelma

·elektroniikka-komponentit ja käsityömateriaalit

L1, L2, L3, L4, L5

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Liikuntaa monipuolisesti

Oppilas

· syventää ja laajentaa liikunnallisia taitoja

· kokeilee rohkeasti eri lajeja

· osallistuu aktiivisesti yhteisiin peleihin ja muihin liikuntamuotoihin

· ottaa muut huomioon ja ymmärtää hyvän yhteishengen merkityksen

· Löytää liikunnan ilon eri lajien kautta.

·Tutustutaan monipuolisesti eri liikuntalajeihin

Koululla sekä kaupungin muissa liikuntapaikoissa.

·Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia liikuntavälineitä vaativiin lajeihin.

·Oppilas saa kokemuksia hyvähenkisistä yhteispeleistä.

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Jalkapallo (Ilves)

Oppilas

· harjaannuttaa motorisia taitojaan

· havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla

· oppii tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

· harjoittelee toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

· saa myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

· Kehitetään jalkapalloilullisia taitoja ja pelikäsitysominaisuuksia.

· Hyödynnetään ikävaiheeseen liittyviä fyysis-motorisia herkkyyskausia keskeisten lajitaitojen oppimisessa.

· Innostetaan harjoitteluun sekä kasvatetaan motivaatiota jalkapallon pelaamiseen.

· Opetus järjestetään pääasiassa ulkona Kaupin tekonurmilla. Tunteja saattaa olla myös Kauppi Sport-Centerin tiloissa.

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Sulkapallo ja salibandy

Oppilas

· oppii sulkapallon ja salibandyn lajisääntöjä

· opettelee tuomitsemaan sulkapallo- ja salibandypelejä

· parantaa omaa kuntoaan ja motoriikkaansa

· oppii ryhmänä toimimisen taitoja

· Pelataan paljon.

· Opetellaan pelien kautta lajien sääntöjä.

· Järjestetään koulunmestaruuskilpailut.

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Valokuvaus, elokuva ja animaatio

Oppilas tutustuu

· valokuvauksen ja videoinnin perusteisiin

· animaation tekemiseen

· elokuvan tekemiseen

· ohjelmointiin.

· iPadin erilaisten ohjelmasovellusten käyttö esim.

·kamera ja videokamera

·PuppetPalsHD

· iMovie

·iMotion

·MorfoBooth

·GreenScreen

Erilaisten ohjelmointiohjelmien käyttö esim.

·code.org

·Microbit

·Lego-robotit

·Scratch

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Yläkoulun 7. luokalla valittavat pitkät valinnaisaineet, jotka alkavat kahdeksannella luokalla ja jatkuvat yhdeksännellä luokalla kahden vuosiviikkotunnin laajuisena.

Yläkoulun valinnaisaineet 8. luokkaa varten.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

Makuja meiltä ja maailmalta

Oppilas 

·kehittää käytännön työtaitoja, työn suunnittelua ja yhteistyötaitoja.

·opettelee hankkimaan, valitsemaan ja tuottamaan tietoa kirjoitetusta, puhutusta ja sähköisistä lähteistä.

·osallistuu oman työn ja oman työryhmän toiminnan arviointiin.

·kehittää monilukutaitoa.

Kurssilla syvennetään tiedollista ymmärrystä ja taidollista osaamista suomalaisen ruokakulttuurin kehittymiseen vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä.

Opitaan tuntemaan erityisesti suomalaisen ruokakulttuurin perinnettä ja nykypäivää: elämäntapaa, ruokaan liittyvän tapakulttuurin arkea ja juhlaa. Laajennetaan erityisruokavaliotietämystä tiedonhankintatehtävien ja käytäntöön sovellettavien harjoitusten avulla. Ruokakulttuureja tutkitaan digitaaliseen muotoon laadittavin esitelmin ja erityisesti itse loihdittujen makujen avulla. Perustaitojen kehityttyä harjoitellaan valitsemaan ja suunnittelemaan annettujen ohjeiden mukaisesti käytännön toteutuksia.

Syvennetään ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. Työskentelyssä otetaan huomioon keittiöhygienia, ajankäytön suunnittelu, vastuullisen kuluttamisen ja ympäristötietoisen toiminnan näkökulmia.

Harjoitellaan tekemään myös kuvallisia ”reseptejä” älylaitteita hyödyntämällä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostuu pääosin käytännönläheisestä työnteosta: annettujen ohjeiden soveltamisesta työntekoon, työntekoon asennoitumisesta, toiminnan suunnitelmallisuudesta, kyvystä suoriutua annetuista tehtävistä sovitussa aikataulussa, huolellisuudesta, yritteliäisyydestä, omatoimisuudesta, työntekoon keskittymisestä, luovuudesta. Oppilaat osallistuvat oppimisensa ja työskentelynsä arviointiin itsearviointia tekemällä.

Koska työharjoituksia tehdään toistuvasti pari- ja pienryhmätöinä, vaikuttavat arvosanaan myös yhteistyötaidot. Arviointia tehdään yksilöllisesti ja vertaisarviointina.

Tiedollisia taitoja arvioidaan kirjallisten tehtävien, tiedonhankintataitojen ja viittaamisen avulla. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ilmenevät kirjallisista ja käytännöllisistä harjoituksista suoriutumisessa.

Työskentelyrutiinien toistuessa tavoitteena on sujuva, vastuullinen, suunnitelmallinen, huolellinen ja omaa toimintaa perusteleva työskentelyote.

Oleellinen 1

Valinnaisaine muodostuu kahdesta erillisestä kurssista (Oleellinen1 ja Oleellinen2), joiden muodostaman kokonaisuuden oppilas valitsee 7. luokalla.

Oppilas

· kehittyy sosiaalisissa taidoissaan

· kasvattaa itsetuntemustaan

· kokee koulunkäynnin mielekkäänä

· saa tukea koulunkäyntiin

· tutustuu erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja saa lisätukea valintoihinsa

· oppii lisää elämänhallintataitoja.

Kurssilla keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja ryhmässä toimimiseen. Haetaan kunkin vahvuuksia yksilöinä ja ryhmässä. Opetellaan itsetuntemusta ja vahvistetaan itsevarmuutta ryhmä- ja yksilötehtävin sekä retkin.

L1, L2, L3, L6

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Oppilaan itsearviointi ja ohjaajien palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Tekninen työ

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

· oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

· harjaantuu asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita. Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tutustutaan muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus. Suunnittelussa korostuu oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisessä työssä. Dokumentoidaan mahdollisuuksien käsityöprosessi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Teknisen työn arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely teknisen työn tunnilla.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arviointi perustuu kokonaisen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Tekstiilityö

Oppilas

· oppii suunnittelemaan, ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan oman suunnitelmansa mukaisesti erilaisia työvälineitä ja materiaaleja käyttäen.

· toteuttaa omien tavoitteidensa pohjalta kokonaisen käsityöprosessin.

· harjaantuu jäsentämään käsityöhönsä liittyvää tietoa: kokeilujen, ideoinnin, suunnittelun ja valmistuksen vaiheita, sekä käyttämään näitä hyväkseen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

· tutustuu käsityön merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja ympäristössä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys, ekologisuus ja oman suunnittelujäljen näkyminen.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita.

Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmiin.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arvioinnissa huomioidaan kokonainen käsityöprosessi.

Tietotekniikka

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia perusohjelmia.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan.

· harjaantuu asettamaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niitä ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

· ohjautuu käyttämään tarkoituksen mukaisia työtapoja.

Sisältöinä ovat Office365-pilvipalveluiden perusohjelmat, valokuvaus ja kuvankäsittely, koodaus ja iPad-sovellukset liittyen videoeditointiin, GreenScreen-tekniikkaan ja kuvalliseen ilmaisuun sekä palvelut verkossa mm. kartat, reittisovellukset.

Tehdään yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätöitä. Opettaja ohjaa työntekoa, mutta työskentely luokassa on myös vuorovaikutteista, oppilaat ohjaavat toisiaan ja ideoivat yhdessä. Oppilaan oppiminen tapahtuu työskentelynsä kautta. Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa tekemisessään.

Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan teknologiaan liittyvissä paikoissa ja tapahtumissa.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioidaan monipuolisesti, johon liitetään myös itse- ja vertaisarviointi. Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään. Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaan ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työnteko tunneilla.

Yläkoulun valinnaisaineet 9. luokkaa varten.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

B2-kieli: ranska

Oppilas

· tutustuu uuteen kieleen ja kielialueeseen sekä ranskalaisen kulttuurin keskeisiin piirteisiin.

· alkaa ymmärtää osaamiensa kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

· harjoittelee itselle sopivien opiskelutapojen löytämistä ja rohkaistuu käyttämään ranskan kieltä oppituntien ulkopuolella.

Oppilas

· harjoittelee käyttämään ranskaa suullisesti ja kirjallisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

· harjoittelee eri viestintästrategioiden käyttöä.

· tutustuu kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluviin ilmauksiin ja harjoittelee niiden käyttöä.

· harjoittelee etsimään tietoa ikätasolleen sopivista puhutuista ja kirjoitetuista teksteistä.

· harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta olennaisimpiin rakenteisiin.

Tutustutaan ranskan kieleen, sen erityispiirteisiin ja kieliperheeseen. Oppilaalla on kokemusta vieraista kielistä ja ryhmän kaikkea kielitaitoa hyödynnetään uuteen kieleen tutustuttaessa. Etsitään yhdessä sanoja, jotka ovat jo tunnistettavissa toisten kielten avulla. Oppilaalle annetaan kokemus siitä, että hän pystyy ymmärtämään jonkin verran ranskaa entisen kielitaitonsa pohjalta.

Tutustutaan yhdessä kielialueen kulttuureihin ja juuri ranskan kielelle ominaisiin asioihin. Etsitään oppilasta kiinnostavia ja muista kielistä poikkeavia ilmiöitä. Pohditaan myös yhdessä, mitä mahdollisia ennakkokäsityksiä tai ennakkoluuloja kieltä ja kulttuuria kohtaan voi olla olemassa. Annetaan oppilaalle mahdollisuus muuttaa mahdollisia omia ennakkokäsityksiään.

Oppilaalla on jo kokemusta kielenopiskelusta ja omista vahvuuksistaan kielenoppijana sekä omalla kohdallaan toimivimmista opiskelutavoista. Tätä taustaa vasten keskitytään ranskan kielen mahdollisesti tuomiin lisähaasteisiin ja mietitään, mitkä opiskelutavat toimivat edelleen ja mitä uusia voidaan opetella. Oppilaan kanssa tutkitaan, missä ranskan kieltä voi tarvita ja mistä löytyy oppilasta kiinnostavaa aineistoa. Netistä voi etsiä ranskan kielellä esim. musiikkia, kielipelejä, erilaisia sivustoja, jotka liittyvät oppilaan elämään.

Oppilas harjoittelee asettamaan omia tavoitteita, antamaan palautetta muille sekä ottamaan vastaan ja hyödyntämään itselle annettua palautetta.

Kahdeksannella luokalla aihepiirit ovat lähellä oppilasta: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumisten kysyminen, itsestä kertominen, perheestä, vapaa-ajasta, harrastuksista ja kodista kertominen.

Käytetään mahdollisimman monipuolisia työtapoja: pari- ja ryhmätöitä, draamaa, pelejä, musiikkia, esitelmiä myös sähköisessä muodossa. Mahdollisuuksien mukaan käytetään monipuolisesti myös eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.

Kirjoittamista ja puhumista harjoitellaan rinnakkain, aluksi hyvin lyhyitä fraasimaisia ilmauksia. Oppilas tuottaa yksinkertaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä myös omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opetellaan tarvittava sanasto ja rakenteet kunkin aihepiirin käsittelyn yhteydessä.

Ääntämistä harjoitellaan paljon alusta alkaen. Myös intonaatio ja kielen rytmi kulkevat mukana luontevana osana kielenoppimista.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.

Liikuntaa harrastaen

Oppilas

· syventää aikaisemmin opittuja lajitaitoja ja -tietoja

· saa vastapainoa ja virkistystä koulutyölle

· osallistuu kurssin sisältöjen suunnitteluun

· löytää itselle mieluisia liikuntaharrastuksia

· kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua

· parantaa ryhmä- ja parityöskentelytaitojaan

· tutustuu kaupungin tarjoamiin lähiliikuntapaikkoihin mahdollisuuksien mukaan.

Liikutaan monipuolisesti käyden läpi eri liikuntamuotoja. Syvennetään liikuntatunneilla jo harjoiteltuja lajitaitoja sekä pelataan paljon. Perinteisten koululajien lisäksi tutustutaan uusiin lajeihin, kuten käsipallo, futsal, melonta, kuntosali, kiipeily yms. ryhmän toiveiden mukaan.

L1, L2, L3

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvioinnin kohteena ovat liikuntataidot ja -tiedot eri lajeissa ja niissä kehittyminen.

Arvioinnin kohteena on myös toiminta liikuntatunneilla, mm. parhaansa yrittäminen, itsenäinen toiminta, ryhmätoiminta, sopimusten ja sääntöjen noudattaminen.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö tunneilla työskentelyssä ja oppimisessa.

Makuja meiltä ja maailmalta

Oppilas kehittää

· käytännön työtaitoja

· työn suunnittelua

· yhteistyötaitoja.

Oppilas opettelee

hankkimaan, valitsemaan ja tuottamaan tietoa kirjoitetusta, puhutusta ja sähköisistä lähteistä.

Oppilas osallistuu oman työn ja oman työryhmän toiminnan arviointiin.

Oppilas kehittää monilukutaitoa.

Kurssilla syvennetään tiedollista ymmärrystä ja taidollista osaamista suomalaisen ruokakulttuurin kehittymiseen vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä.

Opitaan tuntemaan erityisesti suomalaisen ruokakulttuurin perinnettä ja nykypäivää: elämäntapaa, ruokaan liittyvän tapakulttuurin arkea ja juhlaa. Laajennetaan erityisruokavaliotietämystä tiedonhankintatehtävien ja käytäntöön sovellettavien harjoitusten avulla. Ruokakulttuureja tutkitaan digitaaliseen muotoon laadittavin esitelmin ja erityisesti itse loihdittujen makujen avulla. Perustaitojen kehityttyä harjoitellaan valitsemaan ja suunnittelemaan annettujen ohjeiden mukaisesti käytännön toteutuksia.

Syvennetään ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. Työskentelyssä otetaan huomioon keittiöhygienia, ajankäytön suunnittelu, vastuullisen kuluttamisen ja ympäristötietoisen toiminnan näkökulmia.

Harjoitellaan tekemään myös kuvallisia ”reseptejä” älylaitteita hyödyntämällä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostuu pääosin käytännönläheisestä työnteosta: annettujen ohjeiden soveltamisesta työntekoon, työntekoon asennoitumisesta, toiminnan suunnitelmallisuudesta, kyvystä suoriutua annetuista tehtävistä sovitussa aikataulussa, huolellisuudesta, yritteliäisyydestä, omatoimisuudesta, työntekoon keskittymisestä, luovuudesta. Oppilaat osallistuvat oppimisensa ja työskentelynsä arviointiin itsearviointia tekemällä.

Koska työharjoituksia tehdään toistuvasti pari- ja pienryhmätöinä, vaikuttavat arvosanaan myös yhteistyötaidot. Arviointia tehdään yksilöllisesti ja vertaisarviointina.

Tiedollisia taitoja arvioidaan kirjallisten tehtävien, tiedonhankintataitojen ja viittaamisen avulla. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ilmenevät kirjallisista ja käytännöllisistä harjoituksista suoriutumisessa.

Työskentelyrutiinien toistuessa tavoitteena on sujuva, vastuullinen, suunnitelmallinen, huolellinen ja omaa toimintaa perusteleva työskentelyote. 9. luokan arvioinnissa tarkastellaan oppimisen kehittymistä aiempaan verrattuna.

Päättöarvosana sijoittuu siihen lukuvuoteen, jolloin oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena, 9. luokan kevätlukukauteen. Osaamisen katsotaan kehittyvän taitojen sekä tietojen vahvistumisena ja kehittymisenä koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan.

Kotitalouden päättöarvosanan kriteereitä peilataan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin opetettujen sisältöjen pohjalta. Arvosana ei siten ole keskiarvo aiempien 8.-9.luokan välitodistusten arvosanoista. Arvosana muodostuu oppilaan osaamisen tasosta opiskelun päättövaiheessa. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Olennainen/Oleellinen 2

Valinnaisaine muodostuu kahdesta erillisestä kurssista (Olennainen1 ja Olennainen2), joiden muodostaman kokonaisuuden oppilas valitsee 7.- luokalla.

Oppilas

· kehittyy sosiaalisissa taidoissaan

· kasvattaa itsetuntemustaan

· kokee koulunkäynnin mielekkäänä

· saa tukea koulunkäyntiin

· tutustuu erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja saa lisätukea valintoihinsa

· oppii lisää elämänhallintataitoja.

Jatkokurssilla keskitytään opiskelutekniikoihin, jatko-opintoihin ja työelämään tutustumiseen erilaisin harjoittein ja vierailuin.

L1, L2, L3, L6

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Oppilaan itsearviointi ja ohjaajien palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Omat vahvuudet

Oppilas

· oppii opiskelemaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti

· löytää omat vahvuutensa ja osaamisen alueensa

· havaitsee, että omien asenteiden, oppimisesteiden, motivaation ja oppimistapojen tiedostaminen ja niiden hyödyntäminen auttavat opinnoissa eteenpäin

· kykenee paremmin hallitsemaan omaa oppimistaan

· kasvattaa itsetuntoaan oppijana.

Opetellaan yksilöllistä tapaa ottaa vastaan tietoa, työstää sitä ja palauttaa tietoa mieleen. Tutustutaan erilaisiin oppimisen tapoihin. Ilmaistaan itseä keskustelemalla ja kirjoittamalla tekstejä. Harjoitellaan erilaisia tekstilajeja, esim. päiväkirjaa ja muistiinpanoja. Luetaan tekstejä. Opetellaan eri lukutekniikoita ja omien lukutottumusten tunnistamista sekä hyödynnetään osaamista kokeisiin lukemalla. Käytetään monipuolisia ja mahdollisimman toiminnallisia työtapoja. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ja sisältöjen kannalta tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä.

L1, L2

Numeroarviointi

Oppilas kokoaa portfoliota siitä, miten hän on kurssin aikana työstänyt ja oppinut uusia asioita. Portfolio kootaan monipuolisista näytöistä. Ne voivat olla esim. valokuvia, videoita, tekstejä tai piirustuksia.

Arviointiin vaikuttaa myös oppilaan tuntityöskentely. Tärkeä osa arviointia on oppilaan oma näkemys ja oman oppimisprosessin tiedostaminen.

Tekninen työ

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

· oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

· harjaantuu asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita. Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tutustutaan muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus. Suunnittelussa korostuu oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisessä työssä. Dokumentoidaan käsityöprosessi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Teknisen työn arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely teknisen työn tunnilla.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arviointi perustuu kokonaisen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Tietotekniikka

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia ohjelmia.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan.

· harjaantuu asettamaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niitä ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

· ohjautuu käyttämään tarkoituksen mukaisia työtapoja

Sisältöinä ovat Office365-pilvipalveluiden ohjelmat laajemmin. Opitaan lisää koodauksesta ja iPad-sovelluksista ja tutustutaan 3D-suunnitteluun. Harjoitellaan käyttämään arkielämän asioissa verkkopalveluja.

Tehdään yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätöitä. Opettaja ohjaa työntekoa, mutta työskentely luokassa on myös vuorovaikutteista, oppilaat ohjaavat toisiaan ja ideoivat yhdessä. Oppilaan oppiminen tapahtuu työskentelynsä kautta. Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa tekemisessään. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan teknologiaan liittyvissä paikoissa ja tapahtumissa.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioidaan monipuolisesti, johon liitetään myös itse- ja vertaisarviointi. Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään. Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaan ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työnteko tunneilla.

Päättöarvioinnissa huomioidaan, miten oppilas on saavuttanut tietotekniikan opiskeluun liittyvät tavoitteet.

Yläkoulun 8. luokalla valittavat lyhyet valinnaisaineet, joita opiskellaan yhdeksännellä luokalla yhden vuosiviikkotunnin laajuisena.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

3D-tulostus

Oppilas

· hallitsee 3D-suunnitteluohjelman käytön

·osaa suunnitella ja piirtää 3D-ohjelmalla omia töitä ja malleja 3D-tulostimen mahdollisuudet ja rajoitteet huomioiden

· Ymmärtää 3D-tulostimen tekniikan ja hallitsee tulostusprosessin

Kurssilla opitaan käyttämään 3D-suunnitteluohjelmaa.

Suunnitellaan ja piirretään käyttö- ja koriste-esineitä 3D-suunnitteluohjelmalla.

Perehdytään 3D-tulostimen toimintaperiaatteeseen ja tekniikkaan omien mallitehtävien tulostuksen kautta.

Pääasiassa kurssilla on yksilötyöskentelyä. Kurssilla pidetään digipäiväkirjaa omista projekteista ja haetaan tietoa verkosta niin suunnitteluohjelman käytössä kuin annetuissa suunnittelutehtävissä.

L1, L2, L4, L5, L6

Hyväksytty/hylätty

Ilmaisutaito

Erilaisten ilmaisun taitojen kehittäminen. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti.

Kurssilla harjoitellaan rentoutumista, kehon kielen ilmaisua, äänenkäyttöä, improvisointia, dramatisointia ja näyttelemistä yksin ja ryhmissä.

L1, L2, L4

Hyväksytty/hylätty

Jauhopeukalo

Kurssilla syvennetään ja sovelletaan aikaisemmin opittuja leivonnan perustaitoja.

Opitaan valmistamaan erilaisia taikinatyypeistä leivonnaisia: suolaisia ja makeita pikataikina-, hiivataikina-, vaahtotaikina-, murotaikina-, sekoitettuja voitaikina-leivonnaisia sekä kohottamattomia leivonnaisia.

Käytännöntyötaitoja opetellaan pienryhmissä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Hyväksytty/hylätty.

Luova kirjoittaminen

Tavoitteena kehittää omaa ilmaisua ja rohkaista käyttämään kuvittelukykyä, harjoitella monipuolisesti erilaisia tekstilajeja kirjallisesti.

Eri tekstilajit, kuten runo, novelli, kertomus, mediatekstit ym.

L1, L4, L5

Hyväksytty/hylätty

Mailapelit

Oppilas osaa mailapelien perustaidot ja ymmärtää säännöt.

Kurssilla on lajeina

· salibandy

· jääkiekko

· kaukalopallo

· sulkapallo

sekä

pöytätennis ja squash kokeilulajeina

Lisäksi opetellaan pelitaitoja

Pari- ja ryhmätyöskentely sisä- ja ulkoympäristöissä

L1, L2, L3

Hyväksytty/hylätty.

Ohjelmoinnin perusteet

Oppilaan ohjelmoinnillinen ajattelu lisääntyy ja ohjelmointitaidot kehittyvät harjoitustehtävien kautta.

Oppilas ratkaisee ohjelmoinnillisia ongelmia.

Kurssilla harjoitellaan ohjelmoinnillista ajattelua ja

ohjelmoinnin perusrakenteita:

· peräkkäisyys

· muuttuja

· ehdollisuus

· loogiset operaatiot

· silmukka

· funktio

Harjoitellaan hyviä ohjelmointi-käytäntöjä.

Sovelletaan ohjelmointia ongelmien ratkaisemisessa.

Kurssilla on myös mahdollisesti retkiä/vierailuja.

Kurssilla

· tutustutaan ohjelmointikieliin

· ohjelmoidaan annettujen tehtävien pohjalta,

· suunnitellaan ja ratkaistaan omia ohjelmointiongelmia

· Opitaan omasta työskentelystä.

Kurssi on yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä kouluympäristössä että ulkopuolella.

L1, L3, L4, L5

Hyväksytty/hylätty.

Opi piirtämään

Oppilas kehittyy ja rohkaistuu piirtäjänä. Oppilas löytää oman piirroskäsialansa.

Kurssin sisältönä ovat

· erilaiset harjoitteet lyijykynällä ja muilla piirtimillä

· viivapiirros ja varjostus

· erilaiset hahmottamista ja piirtämistä helpottavat keinot

· perspektiivi

· väri ja valööri

· sommittelu.

Työtapoina

· piirtäminen

· ympäristön tutkiminen

· kokemuksen kautta rohkaistuminen

· kokeilut.

Pääasiassa kurssilla on yksilötyöskentelyä, poikkeuksellisesti, mutta myös parityöskentelyä koululla. Mahdollisuuksien mukaan on tutustumista taideteoksiin näyttelyissä käymällä tai virtuaalisesti.

L1, L2, L3, L4, L5

Hyväksytty/hylätty.

Opiskelutaitoja ja hyvinvointia

Oppilas harjaantuu opinnoissa vaadittaviin opiskelutaitoihin:

· erilaiset tavat oppia,

· motivaatio,

· keskittyminen,

· omien vahvuuksien löytäminen.

Oppilas pohtii elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä.

Perehdytään ja syvennetään tietoja ja taitoja:

· opiskelu- ja tiedonhankinta-taidot

· oppimaan oppimisen harjoittelua osana eri oppiaineiden sisältöjä,

· jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen,

· itsetuntemus,

· elämänhallinta-taidot

· itsearviointi.

Monipuolisia työtapoja koulussa luokkatiloissa, ulkona ja koulun ympäristössä.

L1, L2

Hyväksytty/hylätty.

Palloilu

Oppilas osaa lajien perustaitoja ja lajien tärkeimmät säännöt.

Lajeina ovat

· Jalkapallo

· Pesäpallo

· Lentopallo

· Koripallo

· Futsal

Kurssilla työskennellään pareina ja ryhmissä.

L1, L2, L3

Hyväksytty/hylätty.

Ruotsia jatko-opintoihin

Oppilas syventää ruotsin kielen osaamistaan.

Oppilas harjoittelee kaikkia kielitaidon osa-alueita kuten suullista viestintää

Oppilas rohkaistuu käyttämään kieltä tavallisimmissa arkielämän tilanteissa.

Kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja laaditaan lyhyitä kirjoitelmia.

Lisäksi kerrataan aiemmin opiskeltuja perusrakenteita ja tutustutaan uusiin, jatko-opinnoissa tarvittaviin rakenteisiin.

Kurssia suositellaan lukioon aikoville ja kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Lähtökohta on oppilaiden tarve lisäharjoittelulle, mutta myös kattavasti kielen osa-alueiden kertaaminen.

Kurssilla pyritään yksilölliseen kunkin oppilaan lähtötasoon perustuvaan ohjaukseen. Harjoituksena käydään läpi edellisten vuosien valtakunnallisia kokeita.

Oppikirja on uuden opetussuunnitelman mukainen lisäkurssille tarkoitettu materiaali ja siihen liittyvä lisämateriaali ja sähköiset tehtävät.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Hyväksytty/hylätty.

Tähdet ja avaruus

Oppilas ymmärtää ympäröivää maailmankaikkeutta ja oppii seuraamaan siihen liittyviä tapahtumia.

Pyritään luomaan nykytutkimukseen perustuva kuva maailmankaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä.

Tutustutaan avaruusluotainten keräämiin aineistoihin ja runsaaseen kuvamateriaaliin videoiden ja Internetin välityksellä.

Käsitellään mieltä kiehtovia kysymyksiä.

Käydään mahdollisuuksien mukaan planetaariossa ja/tai tähtitornissa.

Opiskelu tapahtuu opettajan ohjaamana omaa dokumenttia täydentäen eri aihepiireistä. Suuri osa opinnoista suoritetaan tietokoneella, lisäksi turvaudutaan käytännön opetukseen, dokumentteihin ja vierailuihin.

L1, L4, L5

Hyväksytty/hylätty.

Valokuvaus

Oppilas kehittyy teorian ja harjoitteiden kautta paremmaksi kuvaajaksi.

Oppilas löytää oman kuvaustyylinsä.

Kurssin sisältöjä:

· sommittelu

· perspektiivi

· rytmi ja liike

· valotus ja syväterävyys

·salaman käyttö

· erilaiset kuvaustyylit

· kuvien jälkikäsittely

Lisäksi on erilaisia retkiä ja vierailuja

Tutustutaan kuvausesimerkkeihin, valokuvataan annettujen tehtävien pohjalta, kokeillaan rohkeasti ja opitaan omasta työskentelystä. Perehdytään tarvittaviin laitteisiin ja kokeillaan käytännössä.

Kurssilla on yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä kouluympäristössä että ulkopuolella.

L1, L2, L3, L4, L5

Hyväksytty/hylätty.

Yrittäjyys

Oppilas

· oppii tuntemaan yrittäjyyteen liittyvää käsitteistöä.

· harjoittelee omatoimisuutta, aloitteellisuutta sekä yhteistyö- ja tiedonhakutaitoja.

· tutustuu yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan, oman yrityksen perustamiseen ja ylläpitoon sekä näiden rooliin ympäröivässä yhteiskunnassa.

· pohtii ja arvioi yrittäjyyden vaatimuksia ja yrittäjänä toimimisen sopivuutta itselle mahdollisena tulevaisuuden uravaihtoehtona.

Kurssi tarjoaa perustiedot yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä.

Erilaiset harjoitukset esimerkiksi rahankäytöstä, oman yrityksen perustamisesta ja sen ylläpidosta tukevat oppilaan oppimista näistä teemoista.

Ajankohtaisiin aiheisiin ja olemassa oleviin yrityksiin tutustuminen luo konkretiaa ja kiinnittää opitun ympäröivään yhteiskuntaan.

Tehdään yksilötöiden lisäksi pari- ja ryhmätöitä. Opettaja vastaa työnohjauksesta, mutta myös oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ideointiin kannustetaan. Mahdollisuuksien mukaan pyritään samaan vierailija yritysmaailmasta tai tehdään itse yritysvierailuja.

L1, L3, L4, L5, L6, L7

Hyväksytty/hylätty.

Teknologiapainotus

Kaukajärven koulussa tarjotaan opetussuunnitelmallisena painotuksena teknologia vuosiluokilla 7 – 9. Opetussuunnitelmallisen painotuksen laajuus on viisi vuosiviikkotuntia ja siihen käytettävät vuosiviikkotunnit on jaettu seuraavasti: 7. luokalla yksi vuosiviikkotunti, 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana yhteisen käsityön arviointia ja vuosiluokilla 8 - 9 teknologia arvioidaan valinnaisena aineena.

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana käsityön arviointia.

Teknologian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian päättöarvioinnin perusteet hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä