Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.2 Valinnaiset aineet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yh­teenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosi­ luokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja ta­voitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiai­nekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusope­tukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamistä 2 Syventävät valin­naiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yh­ teistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaali­kasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan.Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen pe­rusteet toiselle asteelle. 171

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosi­luokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valin­naisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntija­ossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosi­viikkotuntimäärä (222 vvt),voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotuntejavoidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tarjota voidaan myös soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisina aineina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia voidaan tarjota valittavaksi yli luokka-asterajojen. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan kutakin lukuvuotta varten edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnainen aine valitaan kullekin luokka-asteelle erikseen.

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle.

Vuosiluokkien 8 - 9 osalta valinnaisina aineina voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Vuosiluokilla 8 - 9 pyritään mahdollistamaan oppilaalle valinnainen aine, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Mikäli valinnaisen aineen laajuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, oppilas tekee kutakin lukuvuotta varten valinnan edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi, laajuus, vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja valinnaisen aineen laajuudesta riippuen arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle tai hyvän ja kohtalaisen osaamisen kuvaukset kullekin luokka-asteelle.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita, ja jos taide- ja taitoaineiden valinnaiset on jo käytetty ja tämän lisäksi vuosiviikkotunteja tarvitaan opetussuunnitelmallisen painotuksen toteuttamiseksi opetussuunnitelmallisen painotuksen linjauksen mukaan. Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan ainoastaan valinnaisista aineista, kun painotukseen sisältyy muita kuin taide- ja taitoaineita.

Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa valinnaisuutta.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4 – 6

Oppilaalla on vuosiluokilla 4, 5 ja 6 yksi vuosiviikkotunti valinnaista ainetta. Valinnaiset aineet toteutetaan vuosiluokkien yhteisinä kursseina. Jokaisena lukuvuotena oppilas valitsee uuden valinnaisen aineen. Valinta tehdään edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Valinnainen aine arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty.

Valinnaiset aineet on esitelty seuraavassa taulukossa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Perusteet hyväksytylle suoritukselle

Askartelu

Oppilas

· kehittää hienomotorisia taitojaan

· oppii suunnittelemaan ja ideoimaan omaa työtään

· toteuttaa luovuuttaan

· ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn tärkeyden

· oppii erilaisia askartelutapoja ja –tekniikoita

· osaa käyttää erilaisia askartelumateriaaleja

· oppii käyttämään kierrätysmateriaaleja askartelussa

· oppii arvostamaan omaa työtään

· osaa tehdä yhteistyötä toisten kanssa

· Tehdään hienomotoriikkaa, etenkin sorminäppäryyttä kehittäviä askarteluita.

· Oppilas suunnittelee oman työnsä. Askartelun lopputulos on jokaisella erilainen.

· Askarrellaan erikestoisia töitä.

· Käytetään mahdollisimman monipuolisia materiaaleja ja tekniikoita.

· Käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.

· Oppilas arvioi omaa työtään ja työskentelyprosessiaan. Työt laitetaan näkyville koulussa.

· Ryhmässä autetaan toisia ja opitaan myös ottamaan apua muilta.

L1, L2, L3, L4 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Jalkapallo (Ilves)

Oppilas

· harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan

· havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla

· oppii tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

· harjoittelee toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

· saa myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

· Kehitetään jalkapalloilullisia taitoja ja pelikäsitysominaisuuksia.

· Hyödynnetään ikävaiheeseen liittyviä fyysis-motorisia herkkyyskausia keskeisten lajitaitojen oppimisessa.

· Innostetaan harjoitteluun sekä kasvatetaan motivaatiota jalkapallon pelaamiseen.

· Opetus järjestetään pääasiassa ulkona Kaupin tekonurmilla. Tunteja saattaa olla myös Kauppi Sport-Centerin tiloissa.

L1, L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Kansainvälinen keittiö

Oppilas

· tutustuu eri maiden leivonnaisiin ja ruokatapoihin

· oppii tekemään helppotekoisia välipaloja

· oppii lukemaan reseptejä

· huolehtii itse keittiön loppusiivouksesta

· harjoittelee yksinkertaisia sanoja ja sanontoja maailmalta.

· Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja tehdään kyseiselle maalle tyypillinen välipala.

· Valmistetaan esim. teeleipiä, cookieseja, patonkia, smoothieta, blinejä ja voisarvia.

· Oppilas oppii helppoja ruokaohjeita, joita voi toteuttaa myös kotona.

· Opetellaan eri maiden ruokailusanoja ja -sanontoja.

L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Käsitöitä teknologiaa hyödyntäen

Oppilas

· tutustuu tekniseen rakenteluun

· tutustuu elektroniikkaan

· tutustuu 3D-piirtämiseen ja tulostukseen.

·123D-designohjelma

·Simplify3D- tulostusohjelma

·elektroniikka-komponentit ja käsityömateriaalit

L1, L2, L3, L4, L5

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Liikuntaa monipuolisesti

Oppilas

· syventää ja laajentaa liikunnallisia taitoja

· kokeilee rohkeasti eri lajeja

· osallistuu aktiivisesti yhteisiin peleihin ja muihin liikuntamuotoihin

· ottaa muut huomioon ja ymmärtää hyvän yhteishengen merkityksen

· Löytää liikunnan ilon eri lajien kautta.

·Tutustutaan monipuolisesti eri liikuntalajeihin

Koululla sekä kaupungin muissa liikuntapaikoissa.

·Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia liikuntavälineitä vaativiin lajeihin.

·Oppilas saa kokemuksia hyvähenkisistä yhteispeleistä.

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

LUMA-kerho

Oppilas

· innostuu luonnontieteestä

· tutustuu tutkimiseen ja ilmiöiden havainnoimiseen

· pohtii ilmiöiden merkitystä kestävän tulevaisuuden kehityksessä.

Tehdään kemiallisia kokeellisia kokeita.

Tutkitaan fysiikan ilmiöitä.

Leikitään matematiikalla.

Toteutetaan omia tutkimuksia.

L1, L3, L6 ja L7

Aktiivinen osallistuminen tunnilla ja annettujen tehtävien tekeminen asianmukaisesti.

Suunnistus ja geokätköily

Oppilas

· tutustuu erilaisiin suunnistuskarttoihin

· opettelee suunnistusharjoitusten suunnittelua ja tekemistä

· perehtyy geokätköilyyn ja pisteiden etsimiseen geocaching-sovelluksen avulla.

· Maasto-, sprintti- ja hiihtosuunnistuskartat

· Tutustutaan maastoihin myös lähialueiden ulkopuolella.

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Valokuvaus, elokuva ja animaatio

Oppilas tutustuu

· valokuvauksen ja videoinnin perusteisiin

· animaation tekemiseen

· elokuvan tekemiseen

· ohjelmointiin.

· iPadin erilaisten ohjelmasovellusten käyttö esim.

·kamera ja videokamera

·PuppetPalsHD

· iMovie

·iMotion

·MorfoBooth

·GreenScreen

Erilaisten ohjelmointiohjelmien käyttö esim.

·code.org

·Microbit

·Lego-robotit

·Scratch

L1, L2, L3, L4, L5, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Yhtyesoiton ABC

Oppilas

· Tutustuu erilaisiin bändisoittimii

· Laulaa ja soittaa bändin jäsenenä

Harjoittelee yhteistyötaitoja

· Kuuntelee musiikkia keskittyneesti

· Oppii lukemaan musiikillisia merkintätapoja

· Käyttää laitteita ja soittimia turvallisella äänenvoimakkuudella

· Tutustaan mm. Kita-raan, ukuleleen, sähkö-bassoon, rumpuihin ja kosketinsoittimiin sekä harjoitellaan niiden soittoa

· Opetellaan, miten komppilappua ja sointumerkkejä luetaan

· Soitetaan ja lauletaan bändin jäsenenä toiset huomioon ottaen ja kannustaen

· Kuunnellaan ja keskustellaan musiikista

· Opetellaan, miten komppilappua ja sointumerkkejä luetaan

· Soitetaan ja lauletaan bändin jäsenenä toiset huomioon ottaen ja kannustaen

· Kuunnellaan ja keskustellaan musiikista

L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Yläkoulun 7. luokalla valittavat pitkät valinnaisaineet, jotka alkavat kahdeksannella luokalla ja jatkuvat yhdeksännellä luokalla kahden vuosiviikkotunnin laajuisena.

Yläkoulun valinnaisaineet 8. luokkaa varten.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

Eurooppakurssi

Oppilas

· opettelee Euroopan maantieteellistä nimistöä.

· tutustuu Euroopan maisemaan, luontoon ja luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin.

· syventyy Euroopan historiaan.

· harjoittelee erilaisiin historiallisiin lähteisiin tutustumista.

· tutustuu Euroopan kieliin, erityisesti espanjaan.

· tutustuu Euroopan eri kulttuureihin.

· kehittää medianlukutaitoa ja oppii seuraamaan ajankohtaisia uutisia eri maiden medioista.

· harjoittelee ryhmätyötaitoja.

· tekee eri oppiaineita yhdistävän projektityön

Euroopan maantieteellinen nimistö.

Euroopan maisemien muodostuminen, luonto ja luonnonmaantieteelliset ilmiöt sekä ihmisen vaikutus Euroopan luontoon.

Euroopan historia ja eurooppalaisuuden alkuperä. Antiikki ja keskiaika.

Euroopan kriisit ja yhteistyö.

Ajankohtainen Eurooppa.

Kielten alkeet, tervehdykset ja fraasit. Espanjan alkeet. Euroopan kulttuurit ja matkailusanasto.

L1, L2, L4

Arvioidaan monipuolisesti ja jatkuvasti oppimista ja työskentelyä.

Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään.

Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työskentely tunneilla.

Kuvista kokeillen

Oppilas

· syventää osaamistaan kuvataiteen tekniikoista, välineistä ja nykytaiteesta kokeilee eri välineiden ja tekniikoiden yhdistelmiä ja uusia tapoja niiden käyttämiseen.

· oppii ymmärtämään ja ilmaisemaan itseään taiteentekijänä ja taiteen kautta.

· kehittää luovuuttaan ja taitojaan.

· ilmaisee omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielikuviaan kuvallisin keinoin ja hyödyntää kuvataiteen eri tekniikoita monipuolisesti tehtävissä annettujen välineiden ja tavoitteiden mukaisesti.

· tarkastelee taiteessa eri aikakausina ilmenneitä tavoitteita, sisältöjä ja keinoja integroituna kyseisen tehtävän teemaan.

· tutkii kuvan käyttötarkoituksia mediassa, niiden rakennetta ja sisältöä sekä valokuvaa tai videoi itse jatkokäsitellen kuvauksensa.

· tarkastelee luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä lähiympäristöään myös kriittisesti.

· havainnoi tilaa ja sen kuvaamiskeinoja.

· vierailee kuvataidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan.

Kuvataiteen tavoitteena on antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja opettaa arvostamaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua.

Kurssilla opitaan tuntemaan mahdollisimman monenlaisia kuvataiteen materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä, ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussa.

Tunneilla tarkastellaan ja arvioidaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta ja pyritään ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän eri ilmiöitä eri aikoina.

Oppilaan kuvalliset taidot kehittyvät ja itsetuntemus kasvaa tehdessä.

Hän kokee kuvataiteen eri osa-alueiden opiskelun mielekkäänä ja saa tukea siihen.

Työt ovat useimmiten yksilötöitä, välillä on myös pari- ja ryhmätöitä.

Työskentely luokassa on vuorovaikutteista, toisten ideat ja neuvot voivat ruokkia myös oppilaan omia ideoita.

Opettaja alustaa tehtävät havaintomateriaalien ja luennoinnin avulla, sekä ohjaa työntekoa koko taiteellisen prosessin ajan.

Oppilaan oppiminen tapahtuu oman työteon kautta.

Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa työskentelyssään, tekemään sekä omia luovia ratkaisuja että kyselemään aktiivisesti neuvoja.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Opettaja neuvoo ja antaa palautetta oppilaalle työnteosta ja taiteellisesta tuotoksesta sekä työskentelyn aikana, että työn valmistuttua.

Opettaja pitää oppilaan kanssa arviointikeskustelun kaksi kertaa vuodessa.

Kuvataiteessa annetaan arvosana kaksi kertaa vuodessa.

Makuja meiltä ja maailmalta

Oppilas

·kehittää käytännön työtaitoja, työn suunnittelua ja yhteistyötaitoja.

·opettelee hankkimaan, valitsemaan ja tuottamaan tietoa kirjoitetusta, puhutusta ja sähköisistä lähteistä.

·osallistuu oman työn ja oman työryhmän toiminnan arviointiin.

·kehittää monilukutaitoa.

Kurssilla syvennetään tiedollista ymmärrystä ja taidollista osaamista suomalaisen ruokakulttuurin kehittymiseen vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä.

Opitaan tuntemaan erityisesti suomalaisen ruokakulttuurin perinnettä ja nykypäivää: elämäntapaa, ruokaan liittyvän tapakulttuurin arkea ja juhlaa. Laajennetaan erityisruokavaliotietämystä tiedonhankintatehtävien ja käytäntöön sovellettavien harjoitusten avulla. Ruokakulttuureja tutkitaan digitaaliseen muotoon laadittavin esitelmin ja erityisesti itse loihdittujen makujen avulla. Perustaitojen kehityttyä harjoitellaan valitsemaan ja suunnittelemaan annettujen ohjeiden mukaisesti käytännön toteutuksia.

Syvennetään ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. Työskentelyssä otetaan huomioon keittiöhygienia, ajankäytön suunnittelu, vastuullisen kuluttamisen ja ympäristötietoisen toiminnan näkökulmia.

Harjoitellaan tekemään myös kuvallisia ”reseptejä” älylaitteita hyödyntämällä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostuu pääosin käytännönläheisestä työnteosta: annettujen ohjeiden soveltamisesta työntekoon, työntekoon asennoitumisesta, toiminnan suunnitelmallisuudesta, kyvystä suoriutua annetuista tehtävistä sovitussa aikataulussa, huolellisuudesta, yritteliäisyydestä, omatoimisuudesta, työntekoon keskittymisestä, luovuudesta. Oppilaat osallistuvat oppimisensa ja työskentelynsä arviointiin itsearviointia tekemällä.

Koska työharjoituksia tehdään toistuvasti pari- ja pienryhmätöinä, vaikuttavat arvosanaan myös yhteistyötaidot. Arviointia tehdään yksilöllisesti ja vertaisarviointina.

Tiedollisia taitoja arvioidaan kirjallisten tehtävien, tiedonhankintataitojen ja viittaamisen avulla. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ilmenevät kirjallisista ja käytännöllisistä harjoituksista suoriutumisessa.

Työskentelyrutiinien toistuessa tavoitteena on sujuva, vastuullinen, suunnitelmallinen, huolellinen ja omaa toimintaa perusteleva työskentelyote.

Oleellinen 1/Olennainen1

Valinnaisaine muodostuu kahdesta erillisestä kurssista (Oleellinen1 ja Oleellinen2), joiden muodostaman kokonaisuuden oppilas valitsee 7. luokalla.

Oppilas

· kehittyy sosiaalisissa taidoissaan

· kasvattaa itsetuntemustaan

· kokee koulunkäynnin mielekkäänä

· saa tukea koulunkäyntiin

· tutustuu erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja saa lisätukea valintoihinsa

· oppii lisää elämänhallintataitoja.

Kurssilla keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja ryhmässä toimimiseen. Haetaan kunkin vahvuuksia yksilöinä ja ryhmässä. Opetellaan itsetuntemusta ja vahvistetaan itsevarmuutta ryhmä- ja yksilötehtävin sekä retkin.

L1, L2, L3, L6

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Oppilaan itsearviointi ja ohjaajien palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Tekninen työ

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

· oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

· harjaantuu asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita. Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tutustutaan muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus. Suunnittelussa korostuu oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisessä työssä. Dokumentoidaan mahdollisuuksien mukaan käsityöprosessi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Teknisen työn arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely teknisen työn tunnilla.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arviointi perustuu kokonaisen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Tietotekniikka

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia perusohjelmia.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan.

· harjaantuu asettamaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niitä ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

· ohjautuu käyttämään tarkoituksen mukaisia työtapoja.

Sisältöinä ovat Office365-pilvipalveluiden perusohjelmat, valokuvaus ja kuvankäsittely, koodaus ja iPad-sovellukset liittyen videoeditointiin, GreenScreen-tekniikkaan ja kuvalliseen ilmaisuun sekä palvelut verkossa mm. kartat, reittisovellukset.

Tehdään yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätöitä. Opettaja ohjaa työntekoa, mutta työskentely luokassa on myös vuorovaikutteista, oppilaat ohjaavat toisiaan ja ideoivat yhdessä. Oppilaan oppiminen tapahtuu työskentelynsä kautta. Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa tekemisessään.

Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan teknologiaan liittyvissä paikoissa ja tapahtumissa.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioidaan monipuolisesti, johon liitetään myös itse- ja vertaisarviointi. Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään. Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaan ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työnteko tunneilla.

Tekstiilityö

Oppilas

· oppii suunnittelemaan, ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan oman suunnitelmansa mukaisesti erilaisia työvälineitä ja materiaaleja käyttäen.

· toteuttaa omien tavoitteidensa pohjalta kokonaisen käsityöprosessin.

· harjaantuu jäsentämään käsityöhönsä liittyvää tietoa: kokeilujen, ideoinnin, suunnittelun ja valmistuksen vaiheita, sekä käyttämään näitä hyväkseen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

· tutustuu käsityön merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja ympäristössä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys, ekologisuus ja oman suunnittelujäljen näkyminen.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita.

Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmiin.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arvioinnissa huomioidaan kokonainen käsityöprosessi.

Yläkoulun valinnaisaineet 9. luokkaa varten.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

Eurooppakurssi

Oppilas

· syventyy Euroopan kulttuurimaantieteellisiin ilmiöihin.

· tutustuu Euroopan luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön.

· kehittää medianlukutaitoa.

· tutustuu eri maiden politiikkaan ja Euroopan talousjärjestelmiin.

· syventyy Euroopan Unionin toimintaan.

· syventyy talouden toimintaan.

· harjoittelee medianlukutaitoja.

· tutustuu Euroopan kieliin, erityisesti ranskaan.

Euroopan kulttuurimaantieteen ilmiöt, kuten eri valtioiden väestörakenne, elinkeinorakenne, liikenne ja muuttoliike.

Euroopan tärkeimmät luonnonvarat ja niiden kestävän kehityksen mukainen käyttö

Eurooppalainen yhteistyö. Kriisit. Euroopan Unioni.

Talouden toiminta.

Erilaiset ja eri maiden mediat.

Kielten alkeet, tervehdykset ja fraasit. Ranskan alkeet. Euroopan kulttuurit ja matkailusanasto.

L1, L2, L4, L5

Arvioidaan monipuolisesti ja jatkuvasti oppimista ja työskentelyä.

Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään.

Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työskentely tunneilla.

Kuvista kokeillen

Oppilas

· kertaa kuvataiteen eri tekniikoita ja välineiden käyttötapoja sekä syventää taitojaan.

· etsii omien projektien kautta omaa ilmaisutapaansa ja tutkii kuvallista ajatteluaan.

· tutkii ja tulkitsee ympäristöään kuvataiteen keinoin omissa projekteissaan.

· tutkii ja tulkitsee kuvien sisältöä ja rakennetta.

· vierailee kuvataidenäyttelyissä mahdollisuuksien mukaan.

Kuvataiteen tavoitteena on antaa oppilaalle onnistumisen kokemuksia ja opettaa arvostamaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua.

Kurssilla opitaan tuntemaan mahdollisimman monenlaisia kuvataiteen materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä, ja käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussa.

Tunneilla tarkastellaan ja arvioidaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta ja pyritään ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän eri ilmiöitä eri aikoina.

Oppilaan kuvalliset taidot kehittyvät ja itsetuntemus kasvaa tehdessä.

Hän kokee kuvataiteen eri osa-alueiden opiskelun mielekkäänä ja saa tukea siihen.

Työt ovat useimmiten yksilötöitä, välillä on myös pari- ja ryhmätöitä.

Työskentely luokassa on vuorovaikutteista, toisten ideat ja neuvot voivat ruokkia myös oppilaan omia ideoita.

Opettaja alustaa tehtävät havaintomateriaalien ja luennoinnin avulla, sekä ohjaa työntekoa koko taiteellisen prosessin ajan.

Oppilaan oppiminen tapahtuu oman työteon kautta.

Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa työskentelyssään, tekemään sekä omia luovia ratkaisuja että kyselemään aktiivisesti neuvoja.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Opettaja neuvoo ja antaa palautetta oppilaalle työnteosta ja taiteellisesta tuotoksesta sekä työskentelyn aikana että työn valmistuttua.

Opettaja pitää oppilaan kanssa arviointikeskustelun kaksi kertaa vuodessa.

Kuvataiteessa annetaan arvosana kaksi kertaa vuodessa.

Lukukausittain annettujen numeroiden perusteella annetaan erillinen päättönumero.

Makuja meiltä ja maailmalta

Oppilas kehittää

· käytännön työtaitoja

· työn suunnittelua

· yhteistyötaitoja.

Oppilas opettelee

hankkimaan, valitsemaan ja tuottamaan tietoa kirjoitetusta, puhutusta ja sähköisistä lähteistä.

Oppilas osallistuu oman työn ja oman työryhmän toiminnan arviointiin.

Oppilas kehittää monilukutaitoa.

Kurssilla syvennetään tiedollista ymmärrystä ja taidollista osaamista suomalaisen ruokakulttuurin kehittymiseen vaikuttaneista ja vaikuttavista tekijöistä.

Opitaan tuntemaan erityisesti suomalaisen ruokakulttuurin perinnettä ja nykypäivää: elämäntapaa, ruokaan liittyvän tapakulttuurin arkea ja juhlaa. Laajennetaan erityisruokavaliotietämystä tiedonhankintatehtävien ja käytäntöön sovellettavien harjoitusten avulla. Ruokakulttuureja tutkitaan digitaaliseen muotoon laadittavin esitelmin ja erityisesti itse loihdittujen makujen avulla. Perustaitojen kehityttyä harjoitellaan valitsemaan ja suunnittelemaan annettujen ohjeiden mukaisesti käytännön toteutuksia.

Syvennetään ruoanvalmistukseen, leivontaan ja aterioiden toteuttamiseen liittyviä kotitalouden tietoja ja taitoja. Huomioidaan esteettisyys ruoanvalmistuksessa ja esillepanossa, pöydän kattamisessa ja ruokailutilanteissa. Työskentelyssä otetaan huomioon keittiöhygienia, ajankäytön suunnittelu, vastuullisen kuluttamisen ja ympäristötietoisen toiminnan näkökulmia.

Harjoitellaan tekemään myös kuvallisia ”reseptejä” älylaitteita hyödyntämällä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostuu pääosin käytännönläheisestä työnteosta: annettujen ohjeiden soveltamisesta työntekoon, työntekoon asennoitumisesta, toiminnan suunnitelmallisuudesta, kyvystä suoriutua annetuista tehtävistä sovitussa aikataulussa, huolellisuudesta, yritteliäisyydestä, omatoimisuudesta, työntekoon keskittymisestä, luovuudesta. Oppilaat osallistuvat oppimisensa ja työskentelynsä arviointiin itsearviointia tekemällä.

Koska työharjoituksia tehdään toistuvasti pari- ja pienryhmätöinä, vaikuttavat arvosanaan myös yhteistyötaidot. Arviointia tehdään yksilöllisesti ja vertaisarviointina.

Tiedollisia taitoja arvioidaan kirjallisten tehtävien, tiedonhankintataitojen ja viittaamisen avulla. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ilmenevät kirjallisista ja käytännöllisistä harjoituksista suoriutumisessa.

Työskentelyrutiinien toistuessa tavoitteena on sujuva, vastuullinen, suunnitelmallinen, huolellinen ja omaa toimintaa perusteleva työskentelyote. 9. luokan arvioinnissa tarkastellaan oppimisen kehittymistä aiempaan verrattuna.

Päättöarvosana sijoittuu siihen lukuvuoteen, jolloin oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena, 9. luokan kevätlukukauteen. Osaamisen katsotaan kehittyvän taitojen sekä tietojen vahvistumisena ja kehittymisenä koko yhteisen kotitalouden opetuksen ajan.

Kotitalouden päättöarvosanan kriteereitä peilataan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin opetettujen sisältöjen pohjalta. Arvosana ei siten ole keskiarvo aiempien 8.-9.luokan välitodistusten arvosanoista. Arvosana muodostuu oppilaan osaamisen tasosta opiskelun päättövaiheessa. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Olennainen/Oleellinen 2

Valinnaisaine muodostuu kahdesta erillisestä kurssista (Olennainen1 ja Olennainen2), joiden muodostaman kokonaisuuden oppilas valitsee 7.- luokalla.

Oppilas

· kehittyy sosiaalisissa taidoissaan

· kasvattaa itsetuntemustaan

· kokee koulunkäynnin mielekkäänä

· saa tukea koulunkäyntiin

· tutustuu erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja saa lisätukea valintoihinsa

· oppii lisää elämänhallintataitoja.

Jatkokurssilla keskitytään opiskelutekniikoihin, jatko-opintoihin ja työelämään tutustumiseen erilaisin harjoittein ja vierailuin.

L1, L2, L3, L6

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Oppilaan itsearviointi ja ohjaajien palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Tekninen työ

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

· oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

· harjaantuu asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita. Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tutustutaan muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus. Suunnittelussa korostuu oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisessä työssä. Dokumentoidaan käsityöprosessi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Teknisen työn arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely teknisen työn tunnilla.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arviointi perustuu kokonaisen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Tekstiilityö

Oppilas

· oppii suunnittelemaan, ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan oman suunnitelmansa mukaisesti erilaisia työvälineitä ja materiaaleja käyttäen.

· toteuttaa omien tavoitteidensa pohjalta kokonaisen käsityöprosessin.

· harjaantuu jäsentämään käsityöhönsä liittyvää tietoa: kokeilujen, ideoinnin, suunnittelun ja valmistuksen vaiheita, sekä käyttämään näitä hyväkseen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

· tutustuu käsityön merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja ympäristössä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· toimii turvallisesti käsityöprosessissa.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys, ekologisuus ja oman suunnittelujäljen näkyminen.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita.

Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmiin.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arvioinnissa huomioidaan kokonainen käsityöprosessi.

Tietotekniikka

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia ohjelmia.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan.

· harjaantuu asettamaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niitä ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

· ohjautuu käyttämään tarkoituksen mukaisia työtapoja

Sisältöinä ovat Office365-pilvipalveluiden ohjelmat laajemmin. Opitaan lisää koodauksesta ja iPad-sovelluksista ja tutustutaan 3D-suunnitteluun. Harjoitellaan käyttämään arkielämän asioissa verkkopalveluja.

Tehdään yksilötehtävien lisäksi pari- ja ryhmätöitä. Opettaja ohjaa työntekoa, mutta työskentely luokassa on myös vuorovaikutteista, oppilaat ohjaavat toisiaan ja ideoivat yhdessä. Oppilaan oppiminen tapahtuu työskentelynsä kautta. Oppilas pyrkii hyödyntämään opetettuja asioita omassa tekemisessään. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan teknologiaan liittyvissä paikoissa ja tapahtumissa.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvioidaan monipuolisesti, johon liitetään myös itse- ja vertaisarviointi. Oppilaille annetaan ohjaavaa palautetta, jonka avulla oppilas pystyy kehittämään itseään. Arviointi tapahtuu tavoitteiden mukaan ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan osaamistason lisäksi oppilaan työnteko tunneilla.

Päättöarvioinnissa huomioidaan, miten oppilas on saavuttanut tietotekniikan opiskeluun liittyvät tavoitteet.

Yläkoulun 8. luokalla valittavat lyhyet valinnaisaineet, joita opiskellaan yhdeksännellä luokalla yhden vuosiviikkotunnin laajuisena.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

3D-tulostus

Oppilas

· hallitsee 3D-suunnitteluohjelman käytön

·osaa suunnitella ja piirtää 3D-ohjelmalla omia töitä ja malleja 3D-tulostimen mahdollisuudet ja rajoitteet huomioiden

· ymmärtää 3D-tulostimen tekniikan ja hallitsee tulostusprosessin.

Kurssilla opitaan käyttämään 3D-suunnitteluohjelmaa.

Suunnitellaan ja piirretään käyttö- ja koriste-esineitä 3D-suunnitteluohjelmalla.

Perehdytään 3D-tulostimen toimintaperiaatteeseen ja tekniikkaan omien mallitehtävien tulostuksen kautta.

Pääasiassa kurssilla on yksilötyöskentelyä. Kurssilla pidetään digipäiväkirjaa omista projekteista ja haetaan tietoa verkosta niin suunnitteluohjelman käytössä kuin annetuissa suunnittelutehtävissä.

L1, L2, L4, L5, L6

Hyväksytty/hylätty

Historian elämyskurssi

Oppilas

· tutustuu lähialueiden historiallisiin kohteisiin ja museoihin.

· eläytyy eri aikakausien ihmisten arkeen ja elämään.

Lähiympäristön ja oman kaupungin historia.

Ajankohtaiset historiaan liittyvät ilmiöt.

L1, L2, L3 ja L4

Hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen ja läsnäolo.

Jauhopeukalo

Oppilas

syventää ja soveltaa aikaisemmin opittuja leivonnan perustaitoja.

Kurssilla opitaan valmistamaan erilaisia taikinatyypeistä leivonnaisia:

suolaisia ja makeita pikataikina-,

hiivataikina-, vaahtotaikina-, murotaikina-, voitaikinaleivonnaisia sekä

kohottamattomia leivonnaisia.

Käytännöntyötaitoja opetellaan pienryhmissä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Hyväksytty/hylätty.

Mailapelit

Oppilas osaa mailapelien perustaidot ja ymmärtää säännöt.

Kurssilla on lajeina

· salibandy

· jääkiekko

· kaukalopallo

· sulkapallo

sekä

tennis, pöytätennis, squash ja golf kokeilulajeina mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi opetellaan pelitaitoja

Pari- ja ryhmätyöskentely sisä- ja ulkoympäristöissä

L1, L2, L3

Hyväksytty/hylätty.

Palloilu

Oppilas osaa lajien perustaitoja ja lajien tärkeimmät säännöt.

Lajeina ovat

· Jalkapallo

· Pesäpallo

· Lentopallo

· Koripallo

· Futsal

Kurssilla työskennellään pareina ja ryhmissä.

L1, L2, L3

Hyväksytty/hylätty.

Raha ja yrittäjyys

Oppilas

· innostuu sijoittamisesta

· innostuu yrittäjyydestä

· oppii taloudenhallintaa

·oppii säästämisen ja sijoittamisen tärkeyden ja perusasiat

· oppii yrittäjyyden perusasiat

· omaksuu yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia

· Sijoittaminen

·Osakkeet

· Rahastot

· Säästäminen

· Yrittäjyys

· Yrityksen toiminta

L1, L2, L3, L4, L5, L6 ja L7

Hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallitsuminen ja läsnäolo.

Savi

Oppilas

· kehittää kolmiulotteisuuden hahmotustaan ja materiaalin käsittelyä.

· oppii erilaisia saven käsittelytapoja ja jälkikäsittelyä.

· harjoittaa motoriikkaansa.

· opettelee suunnittelemaan työtään ja näin valitsemaan sopivan materiaalin ja tekniikan kulloiseenkin tavoitteeseensa.

· ymmärtää saven mahdollisuudet ja rajoitteet ja hyödyntää niiden tuntemusta työssään.

· kehittyy ongelmanratkaisutaidoissa ja luovuudessa.

· tutustuu eri kulttuurien vaikutukseen keramiikan kehityksessä ja ymmärtää niiden tärkeyden.

Kurssilla syvennetään materiaalin tuntemusta ja opetetaan eri tekniikkoja keramiikkatuotteen valmistamiseen eri tehtävien ja keraamikkojen työhön tutustumisen kautta.

Oppilaat osallistuvat kurssin sisältöjen suunnitteluun.

L1, L2, L3

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee sovitut tehtävät. Oppilaan itsearviointi ja opettajan antama palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Teknologiapainotus

Kaukajärven koulussa tarjotaan opetussuunnitelmallisena painotuksena teknologia vuosiluokilla 7 – 9. Opetussuunnitelmallisen painotuksen laajuus on viisi vuosiviikkotuntia ja siihen käytettävät vuosiviikkotunnit on jaettu seuraavasti: 7. luokalla yksi vuosiviikkotunti, 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana yhteisen käsityön arviointia ja vuosiluokilla 8 - 9 teknologia arvioidaan valinnaisena aineena.

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana käsityön arviointia.

Teknologian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian päättöarvioinnin perusteet hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä