Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.2 Valinnaiset aineet

Valtakunnallinen
Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yh­teenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosi­ luokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja ta­voitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiai­nekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusope­tukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamistä 2 Syventävät valin­naiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yh­ teistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaali­kasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan.Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen pe­rusteet toiselle asteelle. 171

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosi­luokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valin­naisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntija­ossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosi­viikkotuntimäärä (222 vvt),voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotuntejavoidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Tampere
Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tarjota voidaan myös soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisina aineina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia voidaan tarjota valittavaksi yli luokka-asterajojen. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan kutakin lukuvuotta varten edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnainen aine valitaan kullekin luokka-asteelle erikseen.

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle.

Vuosiluokkien 8 - 9 osalta valinnaisina aineina voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Vuosiluokilla 8 - 9 pyritään mahdollistamaan oppilaalle valinnainen aine, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Mikäli valinnaisen aineen laajuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, oppilas tekee kutakin lukuvuotta varten valinnan edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi, laajuus, vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja valinnaisen aineen laajuudesta riippuen arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle tai hyvän ja kohtalaisen osaamisen kuvaukset kullekin luokka-asteelle.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita, ja jos taide- ja taitoaineiden valinnaiset on jo käytetty ja tämän lisäksi vuosiviikkotunteja tarvitaan opetussuunnitelmallisen painotuksen toteuttamiseksi opetussuunnitelmallisen painotuksen linjauksen mukaan. Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan ainoastaan valinnaisista aineista, kun painotukseen sisältyy muita kuin taide- ja taitoaineita.

Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa valinnaisuutta.

Koulu
Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 4 – 6

Oppilaalla on vuosiluokilla 4, 5 ja 6 yksi vuosiviikkotunti valinnaista ainetta. Valinnaiset aineet toteutetaan vuosiluokkien yhteisinä kursseina. Jokaisena lukuvuotena oppilas valitsee uuden valinnaisen aineen. Valinta tehdään edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Valinnainen aine arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty.

Valinnaiset aineet on esitelty seuraavassa taulukossa.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Perusteet hyväksytylle suoritukselle

Kansainvälinen keittiö

Oppilas

· tutustuu eri maiden leivonnaisiin ja ruokatapoihin

· oppii tekemään helppotekoisia välipaloja

· oppii lukemaan reseptejä

· huolehtii itse keittiön loppusiivouksesta

· harjoittelee yksinkertaisia sanoja ja sanontoja maailmalta.

· Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja tehdään kyseiselle maalle tyypillinen välipala.

· Valmistetaan esim. teeleipiä,cookieseja, patonkia,smoothieta, blinejä ja voisarvia.

· Oppilas oppii helppoja ruokaohjeita, joita voi toteuttaa myös kotona.

· Opetellaan eri maiden ruokailusanoja ja -sanontoja.

L2, L3, L4, L6, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Draama

Oppilas

· oppii luottamaan itseensä ja ryhmän muihin jäseniin 

· oppii tunnistamaan omia ja toisten tunteita

· rohkaistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  

· tutustuu erilaisiin ilmaisukeinoihin 

kehittyy itsensä ilmaisemisessa 

· oppii sopivaa äänenkäyttöä 

·Tunne- javuorovaikutustaito-jenharjoittelu 

·Kehonkielen ilmaisun harjoittelu 

·Pienimuotoiset ilmaisuharjoitukset

·Pienten näytelmien harjoittelu ja esittäminen 

·Erilaisten tekstityyppien tuottaminen ja niiden dramatisointi 

·Tvt- välineistön käyttö mahdollisuuksien mukaan 

·Mahdollinen vierailukäynti koulun ulkopuolelle   

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Käsitöitä teknologiaa hyödyntäen

Oppilas

· tutustuu tekniseen rakenteluun

· tutustuu elektroniikkaan

· tutustuu 3D-piirtämiseen ja tulostukseen

·123D-designohjelma

·Simplify3D- tulostusohjelma

·elektroniikkakomponentit ja käsityömateriaalit

L1, L2, L3, L4, L5

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Liikuntaa monipuolisesti

Oppilas

· syventää ja laajentaa liikunnallisia taitoja

· kokeilee rohkeasti eri lajeja 

· osallistuu aktiivisesti yhtei-siin peleihin ja muihin liikun-tamuotoihin

· ottaa muut huomioon ja ymmärtää hyvän yhteishengen merkityksen.

·tutustutaan monipuolisesti eriliikuntalajeihin

·tutustutaanmahdollisuuk-sienmukaan myös erilaisia liikuntavälineitä vaativiin lajeihin

·oppilas saakokemuk-siahyvähenkisistä yhteispeleistä

L1, L2, L3, L4, L5 ja L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Tiede

Oppilas

· syventää jo olemassa olevia tietoja ja taitoja aiheesta tiede sekä oppii seuraamaan työvaiheita

· tutustuu tunneilla tieteen eri aiheisiin

· oppii havainnoimaan ympäröivää maailmaa tieteen näkökulmasta myös arkielämässä

· oppii tekemään ennakko-oletuksia, havaintoja ja testejä

· oppii toimimaan ryhmässä ja vastaamaan omasta osuudesta ryhmätyössä

· oppii tekemään johtopäätöksiä

·erilaisten tiedekokeiden tekeminen

·hypoteesien tekeminen

·teorioidentodentaminen

·tehdynkokeen työvaiheen selittäminen, kirjaaminen

ja päätelmien tekeminen

L1, L2, L3, L4, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Valokuvaus, elokuva ja animaatio

Oppilas tutustuu

· valokuvauksen ja videoinnin perusteisiin

· animaation tekemiseen

· elokuvan tekemiseen.

·iPadienerilaisten ohjelmasovellusten käyttö esim.

·kamerajavideokamera

·PuppetPalsHD

· iMovie

·iMotion

·MorfoBooth

·GreenScreen

L1, L2, L4, L5

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Älykkäästi älylaitteilla

Oppilas

· oppii käyttämään erilaisia älylaitteita esim. iPad, tietokoneet, oma puhelin

· tutustuu älylaitteiden erilaisiin sovelluksiin esim. iMovie, Padlet, Book Creator, qr-koodit, kalenteri, Office365:n sovellukset, ohjelmointisovellukset

· oppii toimimaan ryhmässä ja vastaamaan omasta osuudesta ryhmätyössä.

·iPadienerilaisten ohjelmasovellusten käyttö

· tietokoneiden käyttö

· omien puhelimien käyttö

· eri laitteilla tehtyjen tuotosten esittäminen

L1, L2, L3, L5, L7

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät. 

Yläkoulun valinnaisaineet 8. luokkaa varten.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisällöt

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Arviointi

B2-kieli: ranska

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Oppilas

· hahmottaa ranskan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin

· tutustuu ranskan kielen kielialueeseen sekä ranskalaisen kulttuurin joihinkin keskeisiin piirteisiin

· kehittää kielellistä päättelykykyään ja kiinnostuu kielen oppimisesta.

Kielenopiskelutaidot

Oppilas

· näkee opiskeltavan kielen taidon osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista

· löytää itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä

· rohkaistuu käyttämään vähäistäkin ranskan kielen taitoaan myös oppituntien ulkopuolella

Taito toimia vuorovaikutuksessa

Oppilas

· harjoittelee suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri viestintäkanavia käyttäen

· laajentaa kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

Taito tulkita ja tuottaa tekstejä

Oppilas

· harjoittelee lukemaan ja ymmärtämään ikästasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

· harjoittelee pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat ranskan kielelle luonteenomaisia. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan ranskan kielen levinneisyyden taustaan. Etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia ranskan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.

Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten ranskan kielen oppimista. Pohditaan, mihin kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa ranskankielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Kehittyvä kielitaito: Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ranskan kieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Havainnoidaan ranskan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan ranskan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet.

Arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin.

Liikuntaa harrastaen

Oppilas

· syventää aikaisemmin opittuja lajitaitoja ja -tietoja

· saa vastapainoa ja virkistystä koulutyölle

· osallistuu kurssin sisältöjen suunnitteluun

· löytää itselle mieluisia liikuntaharrastuksia

· kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja luovaa ajattelua

· parantaa ryhmä- ja parityöskentelytaitojaan

· tutustuu kaupungin tarjoamiin lähiliikuntapaikkoihin mahdollisuuksien mukaan.

Liikutaan monipuolisesti käyden läpi eri liikuntamuotoja. Syvennetään liikuntatunneilla jo harjoiteltuja lajitaitoja sekä pelataan paljon. Perinteisten koululajien lisäksi tutustutaan uusiin lajeihin, kuten käsipallo, futsal, melonta, kuntosali, kiipeily yms. ryhmän toiveiden mukaan.

L1, L2, L3

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvioinnin kohteena ovat liikuntataidot ja -tiedot eri lajeissa ja niissä kehittyminen.

Arvioinnin kohteena on myös toiminta liikuntatunneilla, mm. parhaansa yrittäminen, itsenäinen toiminta, ryhmätoiminta, sopimusten ja sääntöjen noudattaminen.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö tunneilla työskentelyssä ja oppimisessa.

Makuja meiltä ja maailmalta

Oppilas

· syventää osaamistaan suomalaisesta ruokakulttuurista kohti kansainvälisiä keittiöitä

· oppii tuntemaan kotimaan ruokakulttuurin perinnettä ja nykypäivää

· kehittää käytännön työtaitojen, suunnittelun ja yhteistyötaitojen osaamistaan

· opettelee hankkimaan, valitsemaan ja tuottamaan tietoa kirjoitetuista, puhutuista ja sähköisistä lähteistä

· laatii esitelmiä

· harjoittelee kuvallisten ruokareseptien laatimista

· osallistuu oman toiminnan ja oman työryhmän toiminnan arviointiin.

Syvennetään kotimaiseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin sekä ruoanvalmistustapoihin ja tapakulttuuriin liittyvää osaamista.

Valmistetaan kansainvälisiä ruokia ja leivonnaisia. Samalla kehitetään käytännön työtaitoja sekä työn suunnittelun taitoja ja yhteistyötaitoja.

Kehitetään monilukutaitoja laatimalla esitelmiä älylaitteilla. Harjoitellaan digitaalista kuvallista ilmaisua tekstien tuottamisen yhteydessä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kotitalouden valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Arvosana muodostuu pääosin käytännönläheisestä työnteosta eli annettujen ohjeiden soveltamisesta työntekoon, asennoitumisesta työntekoon, työnteon tavoitteellisuudesta, toiminnan suunnitelmallisuudesta, kyvystä suoriutua annetuista tehtävistä sovitussa aikataulussa, huolellisuudesta, yritteliäisyydestä, omatoimisudesta, työntekoon keskittymisestä ja luovuudesta.

Koska työharjoituksia tehdään toistuvasti pari- ja pienryhmätöinä, arvosanaan vaikuttavat myös yhteistyötaidot.

Tiedollisia taitoja arvioidaan kirjallisten tehtävien, tiedonhankintataitojen ja viittaamisen avulla. Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot ilmenevät kirjallisista ja käytännöllisistä harjoituksista suoriutumisesta.

Olennainen/Oleellinen 1

Valinnaisaine muodostuu kahdesta erillisestä kurssista (Olennainen1 ja Olennainen2), joiden muodostaman kokonaisuuden oppilas valitsee 7.- luokalla.

Oppilas

· kehittyy sosiaalisissa taidoissaan

· kasvattaa itsetuntemustaan

· kokee koulunkäynnin mielekkäänä

· saa tukea koulunkäyntiin

· tutustuu erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja saa lisätukea valintoihinsa

· oppii lisää elämänhallintataitoja.

Keskitytään elämänhallinnan taitoihin ja ryhmässä toimimiseen. Haetaan kunkin vahvuuksia yksilöinä ja ryhmässä. Opetellaan itsetuntemusta ja vahvistetaan itsevarmuutta ryhmä- ja yksilötehtävin sekä retkin.

L1, L2, L3, L6

Hyväksytty/hylätty

Oppilas osallistuu tunneille asianmukaisesti ja tekee annetut tehtävät.

Oppilaan itsearviointi ja ohjaajien palaute on koko kurssin ajan jatkuvaa.

Omat vahvuudet

Oppilas

· oppii opiskelemaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti

· löytää omat vahvuutensa ja osaamisen alueensa

· havaitsee, että omien asenteiden, oppimisesteiden, motivaation ja oppimistapojen tiedostaminen ja niiden hyödyntäminen auttavat opinnoissa eteenpäin

· kykenee paremmin hallitsemaan omaa oppimistaan

· kasvattaa itsetuntoaan oppijana.

Opetellaan yksilöllistä tapaa ottaa vastaan tietoa, työstää sitä ja palauttaa tietoa mieleen. Tutustutaan erilaisiin oppimisen tapoihin. Ilmaistaan itseä keskustelemalla ja kirjoittamalla tekstejä. Harjoitellaan erilaisia tekstilajeja, esim. päiväkirjaa ja muistiinpanoja. Luetaan tekstejä. Opetellaan eri lukutekniikoita ja omien lukutottumusten tunnistamista sekä hyödynnetään osaamista kokeisiin lukemalla. Käytetään monipuolisia ja mahdollisimman toiminnallisia työtapoja. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan monipuolisia ja sisältöjen kannalta tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä.

L1, L2

Numeroarviointi

Oppilas kokoaa portfoliota siitä, miten hän on kurssin aikana työstänyt ja oppinut uusia asioita. Portfolio kootaan monipuolisista näytöistä. Ne voivat olla esim. valokuvia, videoita, tekstejä tai piirustuksia.

Arviointiin vaikuttaa myös oppilaan tuntityöskentely. Tärkeä osa arviointia on oppilaan oma näkemys ja oman oppimisprosessin tiedostaminen.

Tekninen työ

Oppilas

· oppii tuntemaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.

· harjoittelee suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.

· oppii havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

· harjaantuu asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan.

· tutustuu käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitykseen omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.

· ohjautuu taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa.

· käyttää tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa.

Valmistetaan laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita. Opitaan käyttämään tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti, monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi omaa kiinnostusta hyödyntäen.

Tutustutaan muotoilua ohjaaviin tekijöihin käyttöympäristössä, kulttuurissa, ajassa ja teknologiassa. Tuotteen suunnittelussa huomioidaan tuotteen toimivuus, esteettisyys ja ekologisuus. Suunnittelussa korostuu oma design, oman suunnittelujäljen näkyminen.

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistellä ja käsitellä materiaaleja, joita kokeillaan luovasti ja rohkeasti.

Tutustutaan dokumentoinnin eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin teknisessä työssä. Dokumentoidaan käsityöprosessi tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen sekä analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä.

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

Arvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso käsityö-oppiaineen valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin.

Teknisen työn arvioinnissa painottuu oppilaan käsityötaidot sekä toiminta ja työskentely teknisen työn tunnilla.

Arvioinnissa korostuu jatkuva näyttö ja oppilaan osaamisen taso.

Arviointi perustuu kokonaisen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin.

Teknologiapainotus

Kaukajärven koulussa tarjotaan opetussuunnitelmallisena painotuksena teknologia vuosiluokilla 7 – 9. Opetussuunnitelmallisen painotuksen laajuus on viisi vuosiviikkotuntia ja siihen käytettävät vuosiviikkotunnit on jaettu seuraavasti: 7. luokalla yksi vuosiviikkotunti, 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana yhteisen käsityön arviointia ja vuosiluokilla 8 - 9 teknologia arvioidaan valinnaisena aineena.

Vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 7-9

Seitsemännellä luokalla teknologia arvioidaan osana käsityön arviointia.

Teknologian arviointiperusteet 7. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian arviointiperusteet 8. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa arvosanaa kuusi varten

Teknologian päättöarvioinnin perusteet hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä