Perusopetuksen opetussuunnitelma

12.2 Valinnaiset aineet

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yh­teenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosi­ luokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetukseen soveltuvia, syventäviä ja soveltavia perusopetukselle asetettuja ta­voitteita tukevia aineita tai useasta aineesta muodostettuja oppiai­nekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusope­tukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamistä 2 Syventävät valin­naiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yh­ teistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaali­kasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan.Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen pe­rusteet toiselle asteelle. 171

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosi­luokilla 1-9 varattu yhdeksän vuosiviikkotuntia opetusaikaa valin­naisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntija­ossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosi­viikkotuntimäärä (222 vvt),voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotuntejavoidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tarjota voidaan myös soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisina aineina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia voidaan tarjota valittavaksi yli luokka-asterajojen. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan kutakin lukuvuotta varten edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnainen aine valitaan kullekin luokka-asteelle erikseen.

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle.

Vuosiluokkien 8 - 9 osalta valinnaisina aineina voidaan tarjota useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, soveltavia tai syventäviä opintoja. Vuosiluokilla 8 - 9 pyritään mahdollistamaan oppilaalle valinnainen aine, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan 7. vuosiluokan kevätlukukaudella. Mikäli valinnaisen aineen laajuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, oppilas tekee kutakin lukuvuotta varten valinnan edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi, laajuus, vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan ja miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja valinnaisen aineen laajuudesta riippuen arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle tai hyvän ja kohtalaisen osaamisen kuvaukset kullekin luokka-asteelle.

Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan valinnaisista aineista niiltä osin, kun painotukseen sisältyy taide- ja taitoaineita, ja jos taide- ja taitoaineiden valinnaiset on jo käytetty ja tämän lisäksi vuosiviikkotunteja tarvitaan opetussuunnitelmallisen painotuksen toteuttamiseksi opetussuunnitelmallisen painotuksen linjauksen mukaan. Jos oppilas opiskelee opetussuunnitelmallisessa painotuksessa, tuntimäärä otetaan ainoastaan valinnaisista aineista, kun painotukseen sisältyy muita kuin taide- ja taitoaineita.

Opetussuunnitelmallinen painotus rajoittaa valinnaisuutta.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä

Sammon koulussa tarjotaan valinnaisia oppiainekokonaisuuksia yli luokka-asterajojen kaikille 4.- 6. luokkalaisten sekaryhmille.

Teiskontiellä oppilaat saavat valita valinnaisainetarjottimelta kolme vaihtoehtoa, joista yksi pyritään toteuttamaan. Valinta tapahtuu aina edellisen lukuvuoden keväällä. Oppilaille tarjottavat valinnaisaineet voivat vaihdella vuosittain. Valinnaisaineiden opetus toteutetaan Teiskontiellä kaksoistuntina joka toinen viikko.

Valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Lukuvuonna 2018-2019 Sammon koulun Teiskontien talossa tarjotaan seuraavat valinnaisaineet.

1. REIPPAILU JA RAVINTO

Tässä valinnaisaineessa liikutaan rennosti ja iloisella mielellä sekä opetellaan valmistamaan terveellisiä välipaloja. Opitaan pitämään itsestään monipuolisesti hyvää huolta.

Tavoitteet:

 • Oppilas tutustuu terveellisiin elämäntapoihin
 • Oppilas oppii arvostamaan omaa hyvinvointiaan
 • Oppilas kokee liikkumisen iloa
 • Oppilas oppii valmistamaan välipaloja yhdessä toimien

Sisällöt:

 • Terveellisten välipalojen valmistaminen yhdessä
 • Liikkuminen leikkien ja pelaillen
 • Tutustuminen ravintoaineisiin ja niiden vaikutuksiin
 • Oman hyvinvoinnin osa-alueet

Arviointi:

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti ryhmän toimintaan
 • Oppilas työskentelee vuorovaikutuksessa muut huomioiden

2. KURKISTUS TEATTERIN MAAILMAAN

Tule tutustumaan erilaisiin ilmaisukeinoihin roolileikkien avulla, harjoittelemaan käsikirjoituksen tekemistä, valmistamaan pieniä esityksiä, saamaan rohkeutta, iloa ja eloa esiintymiseen sekä kurkistamaan teatterin kulisseihin.

Tavoitteet:

 • Oppilas tutustuu teatterin maailmaan tavoitteena saada ideoita ja rohkeutta omaan ilmaisuunsa.
 • Oppilas harjoittelee käyttämään draaman työtapoja kuten tilannekuvia ja roolien vaihtoa luovuutensa ja ajatustensa ilmaisemiseen käyttäen sekä äänellisiä että kehollisia ilmaisukeinoja.
 • Draaman avulla oppilas oppii tarkastelemaan tarinoiden rakenteita ja rakennetaamaan omia tarinoita.
 • Oppilaiden kyky osallistua erilaisiin esitystilanteisiin vahvistuu.

Sisällöt:

 • Erilaisia leikki- ja draamaharjoituksia
 • Pienien esitysten valmistaminen
 • Paikalliseen teatteriin tutustuminen

Arviointi:

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti oppituntien työskentelyyn
 • Oppilas osaa käyttää erilaisia ilmaisukeinoja hyväkseen ajatustensa ja ideoidensa ilmaisemiseksi.

3. TAMPERE TUTUKSI

Tässä valinnaisaineessa lähdetään seikkailemaan ympäri Tamperetta Pispalasta Arboretumiin. Ryhmä valitsee yhdessä parhaat ja kiinnostavimmat retkikohteet.

Tavoitteet:

 • Oppilaan paikallistuntemus lisääntyy
 • Oppilas oppii arvostamaan kotiseutuaan
 • Oppilas osaa toimia erilaisissa kulttuurikohteissa

Sisällöt:

 • Tutustumiskohteen valinta, retken suunnitteleminen ja kohteeseen ennalta tutustuminen
 • Retkikohteissa toimiminen suunnitelmien mukaisesti
 • Retkikohteista raportoiminen ja tuotosten analysoiminen

Arviointi:

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti retkikohteen suunnitteluun, vierailuun ja raportointiin
 • Oppilas osaa toimia erilaisten retkikohteiden vaatimalla tavalla muut huomioiden

4. LUONTOLIIKUNTAA JA ERÄTAITOJA

Tässä vallinaisaineessa perehdytään lähiluontoon ja lähiluonnossa liikkumiseen sekä erilaisiin retkeilyn muotoihin eri vuodenaikoina. Luonnon tarkkailu ja havainnointi vahvistavat omakohtaista luontosuhdetta.

Tavoitteet:

 • Oppilas kehittää itsetuntemustaan sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan ryhmä-ja paritehtävissä
 • Virkistäytyminen ja kuntoilu
 • Tutustua jokamiehenoikeuksiin
 • Turvallisen tulenteon taidot
 • Myönteisen luontosuhteen rakentaminen ja luonnon tuntemuksen kehittäminen
 • Tutustua yleisimpiin puihin, kasveihin, sieniin ja eläimiin
 • Vahvistaa ympäristövastuullista käyttäytymistä

Sisällöt:

 • Erilaiset ongelmanratkaisutehtävät 
 • Lähiluonnossa liikkuminen ja retkeily
 • Arjen taidot mm. sään mukainen pukeutuminen, ensiaputaidot, erätaidot ja vuorovaikutustaidot
 • Erilaiset leikit ja pelit

Arviointi:

 • Oppilas osallistuu aktiivisesti oppitunneilla ja osaa toimia pareittain ja ryhmässä
 • Oppilas osaa liikkua luonnossa kestävän kehityksen periaatteet huomioiden
 • Oppilas osaa ratkaista erilaisia ongelmia vuorovaikutuksessa toisten kanssa

5. YHDESSÄ PALLOILLEN

Tässä valinnaisaineessa liikutaan yhdessä toimien eri palloilulajien taitoja kartuttaen. Reilun pelin säännöt ja toisen huomioiminen on tärkeässä osassa onnistunutta pelitilannetta. Kannustavaa ja iloista liikuntaa yksilö- ja joukkuetaitoja kehittäen.

Tavoitteet:

  • Oppilas kokee liikkumisen riemua yhdessä toisten kanssa

• Hän toimii reilusti ja muut huomioiden

• Kohottaa kuntoaan ja omaksuu lajitaitoja

Sisällöt:

• Liikkuminen leikkien ja pelaten

• Kehonhallinta erilaisissa pallopeleissä ja lajiosaaminen

• Säännöt, osallistuminen, ryhmässä toimimisen taidot

Arviointi:

• Aktiivinen toimiminen yksin ja yhdessä tehtävissä harjoitteissa

• Vuorovaikutustaidot pelitilanteissa

• Sääntöjen mukaan toimiminen

6. TIETOTEKNIIKKA HALTUUN

Tässä valinnaisaineessa tutustutaan tietotekniikan perusohjelmiin (Word, Excel ja Power Point), sekä harjoitellaan koodaamista alakouluikäisille soveltuvin tavoin.

Tavoitteet:

• Oppilas tutustuu erilaisiin tietokoneohjelmiin ja harjoittelee niiden käyttöä

• Oppilas tuottaa tuotoksia näiden ohjelmien avulla

• Oppilas harjoittelee koodaamisen perusteita

Sisällöt:

• Eri tietokoneohjelmien käyttö ja töiden tuottaminen

• Koodaamisen perusteiden harjoittelu ja soveltaminen

Arviointi:

• Oppilas osallistuu aktiivisesti oppituntien työskentelyyn

• Oppilas ymmärtää eri ohjelmien käyttötarkoitukset

 

VUOSILUOKKIEN 4-6 VALINNAISET AINEET: SAMMON KOULU SAIRAALANKADUN TOIMIPISTE

Lukuvuonna 2019-2020 tarjolla kuusi oppiainetta.

 1. Helppoa hikeä ja liikunnan iloa
 2. Monipuolista kuvista ja kädentaitoja
 3. Lautapelit
 4. Japanin kieltä ja kulttuuria
 5. Kaikkea kivaa kipsistä ja liisteristä
 6. Hupsut tupsut ja kierrätysideat

- laajuus on 0,5 vuosiviikkotuntia, valinnaisaineet järjestetään kaksoistuntina syyslukukauden ajan

- jokainen 4.-6. luokan oppilas osallistuu syyslukaudenaikana aikana kahteen valinnaiseen oppiaineeseen

- kaikkia valinnaisia oppiaineita tarjotaan luokille 4-6, ja ryhmät muodostetaan yli luokka-asterajojen

- yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokat ovat samoissa ryhmissä

- tavoitteet ovat samat kaikille luokka-asteille. Oppilas voi osallistua yhteen valinnaiseen aineeseen vain kerran.

 1.  HELPPOA HIKEÄ JA LIIKUNNAN ILOA 

Tavoitteet

Oppilas

- tutustuu ulkoliikunta- ja sisäliikuntapeleihin ja leikkeihin

- harjaantuu ryhmässä toimimiseen

- kokee ryhmässä liikkumisen iloa ja hänelle tulee hiki!

- tutustuu aiheeseen liittyvään kohteeseen ( esim. Vapriikin Jääkiekkomuseo)

Sisällöt

- tutustutaan ja leikitään perinteisiä ulkoliikuntaleikkejä: polttopalloa, tervapataa, kymmenen tikkua laudalla

- tutustutaan ulkona pelattaviin peleihin: jalkapalloon, sulkapalloon ja frisbeegolfiin

- tutustutaan ja opitaan sisäliikuntaleikkejä ja pelejä: maa-meri-laiva, polttopallo, salibandy, motoriikkarata

Suorituskriteerit arvosanalle "hyväksytty"

- oppilas osallistuu ryhmässä työskentelyyn mahdollisuuksiensa mukaan

- noudattaa hyviä tapoja ja sääntöjä

2. MONIPUOLISTA KUVISTA JA KÄDENTAITOJA

Tavoitteet

Oppilas

- opettelee käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja

- opettelee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti

- toimii itseilmaisuun rohkaisevassa ja kannustavassa ilmapiirissä

Sisällöt

- monipuolista aktiivista kokeilua ja harjoittelua erilaisia tekniikoita ja erilaisia materiaaleja käyttäen ( tutustutaan mm. luonnonmateriaaleihin, huovutetaan ovistoppari)

- oman ideoinnin ja havaintojen vahvistamista

- tutustutaan taiteelle ominaiseen työskentelytapaan, joka harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminalliseen oppimiseen

- vieraillaan taidemuseossa

Suorituskriteerit arvosanalle "hyväksytty"

- oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan omien edellytystensä mukaan

- oppilas yrittää toimia osana ryhmää

3. LAUTAPELIT

Tavoitteet

Oppilas

- opettelee ryhmässä toimimista lautapelien avulla

- opettelee oman vuoron ja sääntöjen sisäistämistä parityöskentelyn ja joukkuepelaamisen avulla

- kokee jännitystä ja onnistumisen iloa, mutta harjoittelee myös pettymyksen sietämistä häviämisen kautta

- oppii pelistrategiaa, loogista ajattelua, matemaattisia taitoja, ongelmanratkaisua sekä avaruudellista hahmottamista pelaamisen avulla

- opettaa omavalintaisen pelin ryhmälle

Sisällöt

- tutustutaan erilaisiin lautapeleihin aikuisen johdolla

- strategiapelit mm. tammi, mylly, mahjong, sakin perussiirrot, domino, yatzy

- avaruudellinen hahmottaminen: tangram

- muistipelit: eriaiheisia muistipelejä mm. Peppi, eläimet

- vanhat klassikot: Kimble, Muutuva labyrintti, Afrikan tähti, laivanupotus

- tietopelit: Alias, Trivial Pursuit Disney, Hirsipuu

- oppilaan omat pelit

Suorituskriteerit arvosanalle "hyväksytty"

- osallistuu ryhmässä työskentelyyn mahdollisuuksiensa mukaan

- noudattaa hyviä tapojaa ja sääntöjä

4. JAPANIN KIELTÄ JA KULTTUURIA

Tavoitteet

Oppilas

- oppii suullisesti toistamaan joitakin japanin kielen sanontoja esim. esittäytymään, tervehtimään sekä luettelmaan lukusanoja 1-10

- oppii tietoa Japanin kulttuuriin liittyvistä ilmiöistä esim. manga, anime, origami sekä teeseremonia

- oppii taittelemaan origameja

Sisällöt

Oppilas

- kuuntelee japanin kieltä ja mallin avulla keskustelee yksinkertaisia lauseita japaniksi

- vierailee Manga-näyttelyssä

- tekee useita origami taittelutöitä

- piirtää Kanji-merkkejä kalligrafiana

- katsoo japanilaisen Anime-elokuvan

Suorituskriteerit arvosanalle "hyväksytty"

- oppilas osallistuu seuraamalla opetusta ja osallistumalla omien kykyjensä mukaisesti

5. KAIKKEA KIVAA KIPSISTÄ JA LIISTERISTÄ

Tavoitteet

Oppilas

- harjoittelee käytännön työn avulla ohjaamaan omaa toimintaansa asettamansa tavoitteen suuntaisesti

- oppii huomaamaan toisen tarpeita auttaessaan pariaan

- oppii pitkäjännitteistä ja tarkkaakin työskentelyä

- kokee onnistumisen /käsillä tekemisen iloa, mutta oppii sietämään epäonnistumisiakin

- harjoittaa ongelmanratkaisua ja avaruudellista hahmottamista

Sisällöt

- tutustutaan kipsiin ja liisteriin materiaalina

- valmistetaan kipsinauhasta kippo ja omaa kättä mallina käyttäen reliefi

- veistetään/kaiverretaan pieni kipsiveistos ajan salliessa

- muotoillaan liisteristä ja sanpomalehtipaperista naamari, joka koristellaan maalein ja askartelutarvikkein

Suorituskriteerit arvosanalle " hyväksytty"

- osallistuu työskentelyyn mahdollisuuksiensa mukaan

- noudattaa hyviä tapoja ja sääntöjä

6. HUPSUT TUPSUT JA KIERRÄTYSIDEAT

Tavoitteet

Oppilas

- tutustuu erilaisiin uusiokäyttöön ja kierrätykseen sopiviin materiaaleihin

- tutustuu materiaalien kiertokulkuun

- ideoi ja valmistaa pieniä töitä ja kokeilee erilaisia käden taidon tekniikoita

- osallistuu tutustumiskäyntiin aiheeseen sopivaan kohteeseen

- kokee iloa työskentelystään ja saa onnistumisen kokemuksia

Sisällöt

- valmistetaan mm. tupsuja, erilaisia paperitöitä, koristeita ja pieniä käyttöesineitä

- käytettään työskentelyssä mm. pakkausmateriaaleja ja hyödynnetään monipuolisesti kierrätykseen liittyviä ideoita ja materiaaleja

- huomioidaan oppilaiden omia ehdotuksia ja tuetaan oppilaiden luovuutta

- harjoitellaan erilaisia käden taidon tekniikoita

- tehdään tutustumiskäynti Nextiiliin

Suorituskriteerit arvosanalle "hyväksytty"

- oppilas osallistuu yhteiseen toimintaan omien edellytystensä mukaan

- oppilas toimii osana ryhmää

Valinnaisaineet 7.-9.-luokille Teiskontiellä

VALINNAISAINEISTA

Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista yksi jatkuu siinä tapauksessa, että oppilaalla on mahdollisuus valita pitkä taide- ja taitoaine.

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

1) ENA1-OPPILAS valitsee 7. luokalla 2 pitkää (opiskellaan 2 h/vko, 8.-9.lk) ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine (KO,KS,KU,LI,MU) sekä toinen valinnainen aine tai vieras kieli (B2). Näiden lisäksi valitaan varavalinnat. 8. luokalla valitaan 2 lyhyttä kurssia (1h/vko) 9. luokkaa varten.

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit:

Kotitalous

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Musiikki

Muut valinnaiset aineet:

B2-kielet: ranska ja saksa

Ilmaisutaito

Kuvaviestintä

Soveltava tekninen työ

Soveltava tekstiilityö

Soveltava kotitalous

Talous ja yrittäjyys

2) RAA1-/ SAA1-OPPILAS valitsee 7. luokalla 1 pitkän (opiskellaan 2 h/vko, 8.-9.lk) taide- ja taitoaineen (KO,KS,KU,LI,MU). Tämän lisäksi valitaan varavalinta. Muun pitkän valinnaisuuden kohdalla opiskellaan A2-englantia. 8. luokalla valitaan 2 lyhyttä kurssia (1h/vko) 9. luokkaa varten.

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit:

Kotitalous

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Musiikki

3) LIIKUNTAPAINOTUSOPPILAS (ENA1) valitsee 7. luokalla 1 lyhytkurssin (1h/vko) 8. luokkaa varten. Tämän lisäksi valitaan varavalinta. 8. luokalla valitaan 2 lyhyttä kurssia (1h/vko) 9. luokkaa varten. Liikuntapainotteisuuteen sisältyy kaikki muu pitkä valinnaisuus.

Lyhyt ilmaisutaito

Lyhyt kotitalous

Lyhyt tekninen työ

Lyhyt tekstiilityö

Lyhyt kuvataide

4) LIIKUNTAPAINOTUSOPPILAS (RAA1 / SAA1) opiskelee kaiken muun valinnaisuuden (lyhyt/pitkä) kohdalla A2-englantia.

Ei valitse mitään.

5) SAKSAPAINOTUSOPPILAS valitsee 7. luokalla 1 pitkän (opiskellaan 2 h/vko, 8.-9.lk) taide- ja taitoaineen (KO,KS,KU,LI,MU). Tämän lisäksi valitaan varavalinta. 8. luokalla valitaan 1 lyhytkurssi (1h/vko) 9. luokkaa varten. Muun pitkän valinnaisuuden kohdalla opiskellaan A2-englantia.

Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit:

Kotitalous

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Musiikki

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroilla asteikolla 4-10. Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kunkin taide- ja taitoaineen päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun ko. oppiaineen koko oppimäärä on opiskeltu. Näin KO,KS,KU,LI,MU-päättöarvosana saadaan joko 7.- tai 9.-luokalla.

Lyhyet valinnaiskurssit arvioidaan hyväksymismerkinnällä.

Numero tai hyväksymismerkintä annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisaineen koko oppimäärän hyväksytysti. Mikäli oppilas on aloittanut jonkun numerolla arvioitavan valinnaisaineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättötodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio ”osallistunut” eikä numeroarvosanaa. Päättötodistuksessa tulee olla hyväksytysti suoritettuja kaikki yhteiset aineet ja valinnaisaineet, myös lyhytkurssit.

ARVOSANOJEN MERKITYS HAETTAESSA TOISELLE ASTEELLE

Valinnaisaineita opiskelemalla saa tietoja ja taitoja, joilla on käyttöä elämässä, mutta valinnaisaineiden niin kuin yhteistenkin aineiden arvosanat vaikuttavat myös heti peruskoulun jälkeen haettaessa seuraavaan koulutukseen. Peruskoulun päättötodistukseen merkitään yhteisten aineiden (myös seitsemännellä luokalla päättyneiden, kuvataiteen, käsityön ja kotitalouden sekä kahdeksannella luokalla päättyneen musiikin) arvosanat ja yhteisiin aineisiin liittyvät valinnaisaineiden arvosanat sekä valinnaisten kielten arvosanat.

Sammon koulun pitkät valinnaisaineet liittyvät yhteisiin aineisiin seuraavasti:

Yhteinen aine: Pitkä valinnaisaine:

Yhteiskuntaoppi Talous ja yrittäjyys

Kotitalous Kotitalous

Soveltava kotitalous

Kuvataide Kuvataide

Kuvaviestintä

Käsityö Käsityö

Soveltava tekninen työ

Soveltava tekstiilityö

Liikunta Liikunta

Musiikki Musiikki

Äidinkieli ja kirjallisuus Ilmaisutaito

B2-ranska ja B2-saksa ovat valinnaisia kieliä.

Lukioon opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineisiin kuuluvat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli: ruotsi, kaikki vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä uskonto/elämänkatsomustieto. Historian ja yhteiskuntaopin valinnaisaine Talous ja yrittäjyys ja äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaisaine Ilmaisutaito eivät ole lukuaineita.

Päättötodistuksessa voidaan huoltajan pyynnöstä vapaaehtoiset A2-kielet (ei kuitenkaan ruotsi) ja valinnaiset B2-kielet arvioida numeron sijasta ”hyväksytty”-merkinnällä.

Lukioiden erityislinjojen opiskelijavalinnoissa voidaan painottaa lukuaineiden lisäksi muitakin aineita, esimerkiksi liikuntaa urheilulukioon.

Ammatillisiin oppilaitoksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti päättötodistuksesta laskettujen pisteiden perusteella. Tällä hetkellä peruskoulun päättötodistuksen arvosanat vaikuttavat valintaan seuraavasti:

1) Pisteitä saa kaikkien aineiden keskiarvosta, johon lasketaan mukaan yhteisten aineiden lisäksi ne 8.- ja 9.-luokalla opiskellut muut valinnaisaineet, jotka liittyvät yhteisiin aineisiin.

2) Lisäksi otetaan huomioon kolme parasta seuraavista päättötodistuksen arvosanoista: kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki. Kolmesta parhaasta edellä mainitusta lasketaan niiden aritmeettinen keskiarvo, jota ei pyöristetä. Tähänkin lasketaan mukaan yhteisten aineiden lisäksi ne 8.- ja 9.-luokalla opiskellut muut valinnaisaineet, jotka liittyvät yhteisiin aineisiin.

PITKÄT VALINNAISAINEET (taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit)

KOTITALOUS

ops.tampere.fi/perusopetus/654/?school=28

KUVATAIDE

ops.tampere.fi/perusopetus/627/?school=28

KÄSITYÖ

ops.tampere.fi/perusopetus/636/?school=28

LIIKUNTA

ops.tampere.fi/perusopetus/645/?school=28

MUSIIKKI

ops.tampere.fi/perusopetus/621/?school=28

PITKÄT VALINNAISAINEET (muut pitkät valinnaisaineet)

Tämän valitsevat vain ENA1-oppilaat:

B2-RANSKA

ops.tampere.fi/perusopetus/508/?school=28

B2-SAKSA

ops.tampere.fi/perusopetus/515/?school=28

ILMAISUTAITO

Ilmaisutaidon tavoitteena on oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen draaman, leikin ja monipuolisten työtapojen avulla.

Sisältöjä ovat ilmaisuharjoitukset, draamatehtävät, teatteriharjoitteet, leikit ja kehoharjoitukset. Työtapoja ja metodeja ovat esim. naamioteatteri, improvisaatio ja rentoutukset.

Numeroarvioinnin kohteena ovat vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot, draamatyöskentely ja yhteisesti sovittujen tehtävien suorittaminen.

KUVAVIESTINTÄ

Kuvaviestinnän kurssin sisältö poikkeaa valinnaisesta kuvataiteesta siten, että oppilas voi ottaa valinnaisaineeksi sekä kuvataiteen että kuvaviestinnän joutumatta toistamaan samoja tehtäviä. Kurssit täydentävät toisiaan.

Tavoite

Oppilaan itsetunnon ja persoonallisuuden vahvistaminen taiteen keinoin. Ympärillä olevan visuaalisen maailman jäsentäminen ja monilukutaito. Kuvallisen ilmaisun taitojen ja tietojen syventäminen.

Sisällöt

- piirustus

- graafinen suunnittelu: kuvan ja tekstin yhdistäminen piirtäen, maalaten, valokuvaten ja/tai tietotekniikan avulla. Aiheina ovat esimerkiksi julisteet, kortit, lautapelit, kirjojen ja levyjen kannet.

- sarjakuva: keskeiset ilmaisukeinot, kokoamme sarjakuvistamme lehden

- arkkitehtuuri ja/tai kaupunkisuunnittelu

- valokuva: pimiötyöskentelyn alkeet ja digitaalinen valokuvaus

- elokuva: kuvakulmat, rajaukset, editoinnin ja animaation perusteet jne.

- sosiaalinen media: Tutkimme sosiaalista mediaa ja perustamme opettajan hallinnoiman Instagram-tilin, jonka pelisäännöistä ja sisällöstä päätämme yhdessä.

Työtavat

Teemme yksilö- ja ryhmätöitä. Ryhmätyötaidot korostuvat tällä kurssilla, sillä isompia projekteja, kuten elokuvaa teemme aina ryhmätöinä. Työskentelemme pääasiassa kuvataide- ja medialuokassa. Lisäksi teemme tarjonnasta riippuen vierailuja esimerkiksi näyttelyihin tai elokuviin. Tartumme ajankohtaisiin aiheisiin ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin (kaupunkisuunnitteluhankkeet, kilpailut, media- ja elokuva-alan yhteistyötahot).

Arviointi

Perustuu tehtävien suorittamiseen ja tehtyjen töiden laatuun, itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyötaitoihin.

SOVELTAVA KOTITALOUS

Valinnaisen kotitalouden tavoitteena on syventää ja kehittää aikaisemmin opittuja kotitaloustietoja ja -taitoja. Kotitalousopetus kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja.

Keskeiset sisältöalueet ovat ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.

Kotitalouden oppimisympäristö mahdollistaa vahvan vuorovaikutteisen toiminnan oppilaiden välillä. Työtapoina käytetään enimmäkseen yksilö-, pari- ja ryhmätöitä. Lisäksi tehdään mahdollisuuksien mukaan projektitöitä ja opintokäyntejä sekä kutsutaan asiantuntijavierailijoita. Omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen ohjataan erilaisten oppimistehtävien avulla.

Arvioinnin kohteena ovat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhallintataidot. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön.

SOVELTAVA TEKNINEN TYÖ

Kurssin tavoitteena on syventää teknisen työn perustietoja ja -taitoja.

Kurssin sisällöt:

Harjoitellaan puu- ja metallityöstökoneiden oikeaa ja turvallista käyttöä (opettajan valvonnan alaisena). Perehdytään mittapiirustusten lukemiseen, piirtämiseen ja 3D-mallinnukseen. Tutustutaan elektroniikan perusteisiin. Perustaitoja syvennetään vähintään yhdellä ohjatulla työllä jokaisesta edellä mainitusta aihealueesta. 9. luokan keväällä toteutetaan oppilaan omista lähtökohdista ideoitu ja toteutettu työ.

Arvioinnin kohteena ovat käytännön työskentelytaidot, suunnittelutaidot, töiden toteuttaminen valmiiden tai omien suunnitelmien pohjalta, sekä itse tuote. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön.

Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyöt.

SOVELTAVA TEKSTIILITYÖ

Valinnaisessa tekstiilityössä tavoitteena on syventää ja kehittää aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä tuoda esille käsityöllistä itseilmaisua omien näkemysten ja suunnitelmien mukaan.

Opinnoissa perehdytään monipuolisesti sekä perinteisiin että nykyaikaisiin työmenetelmiin, erikoistekniikoihin ja tekstiilityön materiaaleihin, mutta sisällöt ovat toiset kuin Taito- ja taideaineet -ryhmän käsityössä, joten kurssit täydentävät toisiaan. 9. luokan keväällä tehdään oppilaan omista lähtökohdista ideoitu ja toteutettu työ.

Työskennellessä työtapoina ovat yksilö-, pari ja ryhmätyöt, joista yksilötyö painottuu selvimmin. Työskentelyssä käytetään suunnitelmien toteutukseen tarvittavia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Arvioinnin kohteena ovat käytännön työskentelytaidot, suunnittelutaidot sekä töiden toteuttaminen suunnitelmien pohjalta. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön.

TALOUS JA YRITTÄJYYS

Talous ja yrittäjyys -kurssin tavoitteena on oppilaan kehittyminen itsenäiseksi ja tiedostavaksi talousosaajaksi ja kuluttajaksi. Oppilasta kannustetaan aktiivisuuteen ja yrittelijäisyyteen.

Kurssin sisältöihin kuuluvat yksilön ja yhteiskunnan talous sekä kaupankäynti, palvelut ja yritystoiminta. Tutustumme myös työnhakuun ja työelämään liittyviin keskeisiin asioihin sekä mm. kestävään kehitykseen ja vastuulliseen kuluttamiseen. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan projektitöitä ja opintokäyntejä sekä kutsutaan asiantuntijavierailijoita.

Työtapoina ovat yksilö-, pari- ja ryhmätyömenetelmät.

Numeroarviointi perustuu tehtävien ja projektitöiden suorittamiseen, oppilaan työskentelyyn oppituntien aikana sekä kirjalliseen näyttöön mm. kokeissa.

LYHYET VALINNAISKURSSIT (vain liikuntapainotusoppilaille (ENA1) 8.-luokalle)

Arvio suoritetaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä.

Lyhyt ilmaisutaito

Ilmaisutaidon tavoitteena on oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen draaman, leikin ja monipuolisten työtapojen avulla.

Sisältöjä ja metodeja ovat mm. ilmaisuharjoitukset, draamatehtävät, teatteriharjoitteet, leikit ja kehoharjoitukset.

Lyhyt kotitalous

Tällä kurssilla valmistetaan peruskotiruokaa, erilaisia välipaloja sekä makeita ja suolaisia leivonnaisia. Kurssi suoritetaan kaksoistunteina. Tavoitteena on syventää ja kehittää aikaisemmin opittuja kotitaloustietoja ja -taitoja.

Lyhyt tekninen työ

Toteutetaan yksi tai useampi harjoitustyö teknisen työn osa-alueelta (puu, metalli, elektroniikka).

Tavoitteena on syventää ja kehittää aikaisemmin opittuja kädentaitoja.

Kurssi toteutetaan kaksoistunteina, puolen vuoden aikana.

Lyhyt tekstiilityö

Tällä kurssilla valitaan yhdessä ryhmän kanssa 1-2 tekstiilityön aihetta, joihin ryhmä yhdessä perehtyy. Tavoitteena on ryhmän valinnan mukaan joko syventää ja kehittää aikaisemmin opittuja tekstiilikäsityötaitoja tai tutustua täysin uusiin tekniikkoihin. Kurssi suoritetaan kaksoistunteina.

Lyhyt kuvataide

Lyhyen kuvataiteen keskeisimpänä tavoitteena on kuvallisen ilmaisun taitojen syventäminen. Piirrämme, maalaamme, valokuvaamme ja teemme kolmiulotteista muotoilua. Sisältöjen painopistealueet sovitaan ryhmän kanssa kurssin alussa.

Työskentelemme kuvataideluokassa ja teemme mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja taidekohteisiin sekä luonnostelu-/piirustusretkiä lähiympäristöön. Teemme etupäässä yksilötöitä. Kurssin loppupuolella oppilas tekee projektin, jonka tekniikan hän saa valita itse.

7.-9. luokkien valinnaisaineet Sairaalankadulla

KUVATAIDE

Sairaalankadulla on mahdollista opiskella kuvataidetta valinnaisena aineena 2vvt:a 8. ja 9. luokilla. 8. luokalla syvennetään perustietoja ja taitoja, joita 7. luokalla on opiskeltu. Kuvataiteen opetuksessa vahvistetaan oppilaan kuvallisen tuottamisen taitoja. Opetuksessa huomioidaan kunkin oppilaan yksilölliset taidot ja ohjauksen tarve. Opetuksessa painotetaan oppilaan oma luovuutta ja ideointia.

Käytännön toimintataidot

Opetellaan oppilaan yksilöllisyys ja ohjauksen tarve huomioiden erilaisia kuvataiteen tekniikoita. Harjoitellaan kuvallista ilmaisua, tyylejä, materiaalien käyttöä ja tekniikoiden tuntemusta katsomalla, kuuntelemalla, tutkimalla ja kokeilemalla. Tutustutaan kuvataiteen visuaaliseen kulttuuriin ja kuvallisen viestinnän ilmiöiden ilmaisukeinoihin, tekijöihin ja tekotapoihin. Tuetaan oppilasta kokemaan kuvataide prosessina. Opetuksessa ja toiminnassa painotetaan oppilaan omaa ilmaisutapaa ja oman työskentelyn suunnittelua oppilaan omassa yksilöllisessä tahdissa. Harjoitellaan mm. luonnostelua, piirtämistä, sommittelua, värien käytön suunnittelua ja erilaisten kuvataiteen välineiden käyttöä ja nimeämistä. Oppilaita ohjataan huomioimaan omaa työskentely-ympäristöään ja pitämään sitä järjestyksessä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Oppilaita ohjataan yhteiseen ideointiin ja ryhmässä toimimiseen. Toiminnassa on keskeistä omien mielipiteiden rakentava esille tuominen, muiden kuunteleminen ja arvostava suhtautuminen sekä omiin että toisten töihin. Kehitetään oppilaan visuaalisuutta ja kuvan tulkitsemisen taitoja monipuolisesti. Työskentelyssä hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja samalla pohditaan tuotteiden elinkaarta. Työskentelyä arvioidaan yhdessä. Tuetaan oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia. Opetukseen sisältyy tutustumiskäyntejä taiteen kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin.

Vaatimustaso arvosanalle 6

Oppilas on läsnä ja hän ohjattuna suoriutuu joistakin kuvataiteen perustekniikoista sekä osallistuu toimintaan omilla edellytyksillään.

Vaatimustaso arvosanalle 8

Oppilas osaa suunnitella omaa työskentelyään ja käyttää välineitä, tekniikoita ja materiaaleja monipuolisesti. Oppilas kykenee joustavasti muuttamaan omaa toimintaansa päästäkseen hyvään lopputulokseen. Oppilas omaa ryhmätyötaitoja ja osoittaa oma-aloitteisuutta työskentelyssä. Hyvä suoriutuminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida oppilaan suoriutumista jollakin toisella osa-alueella.

KÄSITYÖ: tekstiilityö

Sammon koulun toimipisteessä on mahdollista opiskella käsityötä valinnaisena aineena 2vvt:ta 8. ja 9. luokilla. 8. luokalla syvennetään perustietoja ja taitoja, joita 7. luokalla on opiskeltu. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä elämään ja ammattiin liittyviä valintoja. Opetuksessa huomioidaan kunkin oppilaan yksilölliset taidot. Opetuksessa painotetaan luovuutta, keksivää ja kokeilevaa toimintaa, itseohjautuvuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Opetellaan oppilaan yksilöllisyys ja ohjauksen tarve huomioiden erilaisia käsityön tekniikoita tekstiilityön alueelta. Opetuksessa huomioidaan monimateriaalisuus. Harjoitellaan mm. ompelukoneella ompelemista, kangaspuilla kutomista, saumurilla ompelemista, kirjontaa, neulomista, virkkausta, huovutusta, kaavoitusta tai sommittelua. Perustekniikoiden lisäksi kokeillaan ja sovelletaan oppilaan yksilöllisyys huomioiden käsityön erikoitekniikoita sekä tutustutaan erilaisiin kankaan värjäys- ja kuviointitekniikoihin. Opetellaan käsityöhön liittyvää käsitteistöä, nimetään välineitä ja opetellaan käyttämään niitä turvallisesti. Oppilaita ohjataan huomioimaan omaa työskentely-ympäristöä ja pitämään sitä järjestyksessä. Opetukseen sisältyy tuunaus- ja kierrätystöitä, jolloin samalla pohditaan tuotteen elinkaarta ja kestävää käsityötä. Opetukseen sisältyy tutustumiskäynti johonkin ajankohtaiseen käsityökulttuurin kannalta mielenkiintoiseen kohteeseen.

Opetellaan ohjeiden lukemista ja omatoimisuutta työskentelyssä. Harjoitellaan omaa suunnittelua ja suunnittelun kirjaamista oppilaan yksilöllisyys huomioiden. Tuetaan oppilasta kokemaan käsityö prosessina. Perehdytään materiaalitietouteen ja materiaalin kiertokulkuun ohjatusti. Työskentelyä arvioidaan yhdessä. Oppilaalle tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia. Opetuksessa painottuu oman työn sekä toisten töiden arvostaminen ja rakentavan palautteen antaminen.

Vaatimustaso arvosanalle 6

Oppilas osallistuu oppitunneille ja ohjattuna saa valmiiksi joitakin perustekniikalla valmistettuja töitä. Työn suunnittelu ja toteutus tarvitsee paljon aikuisen tukea ja ohjausta.

Vaatimustaso arvosanalle 8

Oppilas osaa opetetun asian ja kykenee palauttamaan mieleen aiemmin opitun. Oppilas pyrkii käyttämään kirjallisia ohjeita ja yrittää ratkaista ongelmat ensin itse. Oppilas arvostaa omaa työtänsä ja valmistuneet työt ovat käyttökelpoisia sekä suunniteltuun tarkoitukseen sopivia. Työt saattavat sisältää joitakin virheitä ja olla pientä viimeistelyä vaille.

KÄSITYÖ: tekninen työ

Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä on mahdollista opiskella käsityötä valinnaisena aineena 2vvt:ta 8. ja 9. luokilla. Teknisen työn opetus sisältää kovista materiaaleista mm. puu- ja metalliteknologian, kone- ja sähköopin sekä elektroniikan osa-alueita. Teoreettinen osa teknisestä opetussisällöstä integroituu luonnollisella tavalla matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen soveltavan käytön kautta, yhteistyötä tekstiilityön opetuksen ja joskus tarvetta vieraan kielen osaamiseen unohtamatta.

Opetussuunnitelman sisällä voidaan katsoa olevan henkilökohtainen osa, työsuunnitelma, joka mahdollistaa omien vahvuuksien, harrastuneisuuden ja kiinnostuksen osa-alueiden painottamisen. Opetus sisältää myös yhteistä oppiainesta suunnittelusta ja mitoituksesta, oikeista ja turvallisista tekniikoista ja työskentelytavoista. Erityistä huomiota kiinnitetään työturvallisuuteen ja ergonomiaan, taloudellisesti järkevään ja ekologisesti kestävään materiaalin käyttöön. Myös esteettiset ja inhimilliset arvot, huolellisuus ja ryhmätyödynamiikka kuluvat opetussisältöihin kuten myös oppilaan luovuuden ja itseluottamuksen tukeminen. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilöllisyys ja tuen tarve.

Työsuojelumääräykset ohjaavat osin opetusta siten, että materiaalien koneellinen työstäminen aloitetaan seitsemännellä vuosiluokalla. Oppilaan ei kuitenkaan ole pakollista käyttää mitään isoja koneita, esimerkiksi vannesahaa tai metallisorvia, tällöin oppilaan tavoitetaso eriytyy muulla tarkoituksenmukaisella ja mielekkäällä tavalla.

Opetustavoitteet

Opetuksen tavoitteena on, että oppilas keskittyy, perehtyy, eläytyy ja sitoutuu myönteisellä asenteella annetun tai itse rakentamansa teknisen tai taiteellisen tehtävän tai ongelman suorittajaksi ja ratkaisijaksi.  Myös suunnitteluprosessin ja alkuinstruktion analysoiminen sekä dokumentaation luominen kuuluu tavoitteistoon. Lopputuloksen ja työskentelyprosessin arvioinnissa oppilaan tulisi osoittaa ymmärtämyksensä toiminnastaan, sen sujuvuudesta ja arvosta.

Arviointi

Oppiaineessa arvioidaan sekä suoritusprosessia, aina suunnittelusta ja dokumentoinnista lähtien, että valmista tuotetta, produktia. Tapahtumien evaluoinnissa kiinnitetään huomiota suunnittelu- ja työprosessien sujuvuuteen, työskentelyn turvallisuuteen, oppilaan yhteistyökykyyn, oma-aloitteisuuteen ja ongelmanratkaisutaitoihin. Arviointi on jatkuvaa henkilökohtaisen palautteen kautta, tällöin oppilas saa ja joutuu myös itse arvioimaan omaa toimintaansa. Produktin arvioinnissa valmiin tuotteen ominaisuuksia verrataan alkuinstruktiossa annettuun tavoitetasoon. Arvioinnin yksi tavoite on luoda kannustava, rohkaiseva ja turvallisen oppimisympäristön mahdollistava, myös epäonnistumisia salliva ilmapiiri.

Vaatimustaso arvosanalle 6

Oppilaan läsnäolo mahdollistaa arvioitavien opetustapahtumien omaksumisen ja luo edellytyksen ilmaista itseään käsityöprosessin keinoin. Avustettuna oppilaan tulee selviytyä suunnitteluprosessista ja yrittää saada aikaiseksi jotain arvioitavaa erilaisia valmistustekniikoita käyttäen.

Vaatimustaso arvosanalle 8

Oppilas osaa omien valintojensa ja oma-aloitteisten ongelmaratkaisutaitojensa avulla suunnitella ja visualisoida konkretisoituvaa toimintaansa ja pystyy dokumentoimaan prosessin eri vaiheet.

Oppilaan työskentely on monipuolista, eikä ole materiaalisidonnaista. Oppilas pystyy myös joustavuuteen ja muuttamaan toimintaansa tarkoituksenmukaisesti hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Myös neutraalin tai positiivisen työskentelyilmapiirin mahdollistava turvallinen käyttäytyminen kuuluu kriteeristöön.

Opetettujen tekniikoiden hallinta johdettuna mahdollistaa työprosessien sujumisen.

Vaatimustasoon kuuluu teknisten prosessien, valintojen ja käsityötaidon yhteiskuntaan, hyvinvointiin ja ekologiseen ympäristöön vaikuttavien merkitysten ymmärtäminen.

Vuosi yrittäjänä

Tavoitteet:

· Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

· Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot.

· Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja.

· Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä.

· Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa.

· Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

· Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana

· Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa

Sisältö:

Kurssi suoritetaan syyslukukaudella lähi- ja etäopetuksena, joiden aikana oppilaat perustavat NY-yritykset ja oppivat yritystoiminnan perusteet (moduulit 1-12). Vuosi yrittäjänä-valinnaisainekurssilla perustetaan lukuvuoden ajaksi oikea rahalla toimiva NY-yritys. Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana kaikki yrityksen vaiheet perustamisesta, markkinoinnista, toiminnan pyörittämisestä aina lopettamiseen asti. Oma yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa oppilaat voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat asiat siis syntyvät kurssilla tekemällä oppimisen kautta. Samalla opitaan oman kiinnostuksen mukaisesti alasta, jolla yritys työskentelee. Tunneilla opiskellaan myös oman talouden hallintaa ja työelämään liittyviä taitoja. Lukuvuoden aikana voidaan osallistua erilaisiin tapahtumiin, kilpailuihin sekä myyjäisiin. Nämä tarjoavat myös mahdollisuuden oppilaille myydä yritystensä tuotteita sekä tutustua toisiin yrittäjiin.

Laaja-alaisen osaamisen alueiden osaamistavoitteet:

· Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Rohkaistaan toimimaan itsenäisesti ja kannustetaan luottamaan itseensä sekä omiin näkemyksiin.

· Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Ohjataan toimimaan erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja.

· Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) Harjoitellaan vastuunottamista ja kannustetaan kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin nyt ja tulevaisuudessa.

· Monilukutaito (L4) Rohkaistaan käyttämään moniluku- ja medialukutaitoa vaikuttamisen keinona.

· Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) Kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opiskelussa ja työelämässä.

· Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) Tarjotaan kokemuksia työelämästä, tutustutaan yritystoimintaan ja harjoitellaan projektityöskentelyä.

· Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) Ohjataan taloudenhallinnan perusteiden oppimiseen ja vahvistetaan ymmärrystä itsestä osana laajempaa yhteisöä.

Arviointi eli hyväksytty suoritus:

Kurssi arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty ja arviointimerkintä annetaan kevätlukukauden aikana.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista opetukseen ja itsenäistä oman yritystoiminnan suunnittelua. Kevätlukukaudella oppilaat voivat jatkaa itsenäisesti luomaansa yritystoimintaa ja ansaita sillä oikeaa rahaa Nuori yrittäjyys ry:n ohjelman mukaisesti tai suorittaa NY-verkkomateriaalin loppukoe hyväksytysti.