Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

T1

Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

T2

Oppilas rohkaistuu osallistumaan keskustelutilanteisiin ja esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä.Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

T2

Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja esittää kysymyksiä ja mielipiteitä.

Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

T3

Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin.Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

T3

Oppilas osallistuu leikkeihin ja draamaharjoituksiin.

Oppilas ottaa erilaisia rooleja ja harjoittelee tulkitsemaan niitä.

T4

Oppilas harjoittelee havainnoimaan tunne- ja eleviestintää ja keskustelemaan niiden herättämistä ajatuksista.Oppilas pyrkii huomioimaan toisia ja käyttäytyy muita kohtaan kunnioittavasti.Oppilas harjoittelee tietoisesti hyviä käytöstapoja.

T4

Oppilas havainnoi tunne- ja eleviestintää ja keskustelee niiden herättämistä ajatuksista.

Oppilas osallistuu aktiivisesti luokan hyvän ilmapiirin rakentamiseen.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti toisten tunteita huomioiden.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas opettelee ahkerasti lukemaan.

Oppilas lukee sanatasolla sanoja sujuvasti.

Oppilas harjoittelee äänetöntä lukemista.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa lukutaitoaan.Oppilas harjoittelee tekstin ymmärtämisen strategioita.

T5

Oppilas omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon.Oppilas pyrkii ymmärtämään lukemansa, ikätasolleen suunnatun tekstin sisällön.Oppilas osallistuu pohtimaan tarinoiden merkitystä ja sisältöä.Oppilas osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukutaitoaan ja luetun ymmärtämistään.Oppilas harjoittelee tekstin ymmärtämisen strategioita.

T6

Oppilas tarkastelee ympäristönsä viestejä.Oppilas tutkii erilaisia kuvia ja tekee niistä tulkintoja.Oppilas harjoittelee käyttämään kuvan-, tekstin- ja tunteidenlukutaidoissa tarvittavia käsitteitä.Oppilas osallistuu pohtimaan sanojen ja tekstien sisältöä, merkityksiä ja rakenteita.Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan.

T6

Oppilas osaa tulkita ympäristönsä viestejä.Oppilas osaa tulkita erilaisia kuvia ja käyttää kuvantulkinnassa tarvittavia keskeisiä käsitteitä.Oppilas osaa havainnoida ja tulkita ikätasolleen suunnattuja monimuotoisia tekstejä ja niiden merkityksiä ja rakenteita. Oppilas pohtii sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sanavalintoja. Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan.Oppilas harjaantuu taidoissaan ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.

T7

Oppilas harjoittelee tiedonhankintaa tekemällä havaintoja ympäristöstä sekä tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä.Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.

T7

Oppilas tekee havaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja sanoittaa havaintojaan. Oppilas osaa käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankinnassa. Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun. Oppilas harjoittelee aakkosjärjestyksen käyttämistä tiedonhankinnan yhteydessä.

T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä.Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.Oppilas tutustuu kerronnan peruskäsitteisiin, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni.

T8

Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä. Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.Oppilas pyrkii käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas rohkenee kertoa tarinoita ja mielipiteitään.

Oppilas harjoittelee kuvaamaan kokemuksiaan kirjoittamalla, puhumalla ja kuvien avulla.

T9

Oppilas tuottaa omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvia tuotoksia.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä.

T11

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista kynäotetta, kirjoitusasentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet sekä tavuttaa sanoja kirjoittaessaan.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T11

Oppilas osaa erotella sanojen tavu- ja äännerakenteita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua ja ajatuskartan laatimista.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ja osaa kirjoittaa pieniä tarinoita tietokoneella.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12

Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

T12

Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.Oppilas keskustelee kielen muodoista ja merkityksistä.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee ikätasolleen suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas etsii itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilaille jakaa lukukokemuksiaan säännöllisesti muiden kanssa.  

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

T13

Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristössään.

Oppilas osallistuu erilaisiin luovan ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin.

T14

Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristössään.

Oppilas osallistuu yhteisten esitysten tai muiden kulttuurituotosten tekemiseen.