Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomen kieli -ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Oppilasta rohkaistaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin luokka- ja kouluympäristössä.

Oppilaille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuuksia kertoa itsestään ja kokemuksistaan (kohtaamiset, keskustelut, leikit, kysyminen, vastaaminen, kertominen) sekä rohkaistaan häntä kysymään ja kertomaan mielipiteitään (esim. pari-, pienryhmä- ja luokkakeskustelut).

Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemisen taitoa.

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä keskustelujen ja leikkien avulla.

 

Tunneviestintään perehdytään keskustelemalla tunteista ja harjoittelemalla tunneilmaisua leikkien, kuvien ja draaman avulla.

Tehdään erilaisia äänenkäyttö- ja draamaharjoituksia.

Kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen.

Oppilasta ohjataan eläytyvään ilmaisuun ja rohkaistaan ottamaan erilaisia rooleja. Tehdään päätelmiä roolihahmon tunteista ja reaktioista. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa ja kannustavaa palautetta.

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

 

Harjoitellaan monipuolisesti kuuntelemisen taitoja. Tarjotaan usein tilanteita, joissa oppilas tulee kuulluksi (esim. pari-, pienryhmä- ja luokkakeskustelut). Rohkaistaan oppilasta kysymään, kertomaan mielipiteitään ja vaihtamaan roolia tarpeen mukaan ryhmätilanteissa.

 

Tehdään erilaisia äänenkäyttö- ja draamaharjoituksia. Kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen. Oppilasta ohjataan eläytyvään ilmaisuun ja rohkaistaan ottamaan erilaisia rooleja. Tehdään päätelmiä roolihahmon tunteista ja reaktioista. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

 

Tunneviestintään perehdytään keskustelemalla tunteista ja harjoittelemalla tunneilmaisua leikkien ja draaman avulla. Harjoitellaan empatia- ja tunnetaitoja. Havainnoidaan ja harjoitellaan tunne- ja eleviestintää mm kuvien ja draaman avulla sekä keskustellen niiden herättämistä ajatuksista. Harjoitellaan kaverinlukutaitoa keskustellen tunteista ja eleistä. Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa ja kannustavaa palautetta.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Lukutaitoa harjoitellaan päivittäin yksin ja yhdessä. Kirjain-äänne-vastaavuutta harjoitellaan runsaasti. Käytetään lukemisen ja kirjoittamisen keskeisiä käsitteitä niin, että oppilas omaksuu ne omaan sanavarastoonsa (äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva). Harjoitellaan sana- ja virketason tekstien lukemista ja ymmärtämistä. Vähitellen siirrytään ääneen lukemisesta myös äänettömään lukemiseen. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja mm. avaamalla tekstejä ja keskustelemalla niiden pohjalta. Tekstin ymmärtämistä parantavia strategioita harjoitellaan yhdessä. Kannustetaan lukuharrastuksen pariin. Tarjotaan paljon mahdollisuuksia tutustua lastenkirjallisuuteen kuuntelemalla satuja ja tarinoita.

 

Oppilaille tarjotaan monipuolista luettavaa ja heitä ohjataan löytämään ikätasolleen sopivia kirjoja. Oppilaille järjestetään erilaisia mahdollisuuksia jakaa lukukokemuksiaan: esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset, (lempi)kirjaesittelyt, lukupuu. Tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni.

 

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita. Työskennellään kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sanavalintoja. Laajennetaan oppilaiden käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.

 

Oppilasta ohjataan tiedon etsintään tekemällä havaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja kuvailemaan havaintojaan. Harjoitellaan erilaisten kuvien lukemista ja keskustellaan kuvien kautta löydettävästä tiedosta sekä niihin liittyvistä tunteista. Harjoitellaan kuvanlukutaidossa tarvittavia käsitteitä. Harjoitellaan myös tiedonhankintaa kuvien ja tekstien avulla tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä tiedon kertomista toisille.  

Tutustutaan myös sähköiseen tiedonhakuun.

Lukutaitoa harjoitellaan päivittäin yksin ja yhdessä. Tehdään rytmin ja äänien erotteluleikkejä ja -harjoituksia sekä äänteiden kestoihin liittyviä kuuntelutehtäviä. Opetellaan käyttämään lukemisessa tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja mm. avaamalla tekstejä ja keskustelemalla niiden pohjalta sekä luomalla yksin ja yhdessä erilaisia teksteihin pohjautuvia tuotoksia. Tekstin ymmärtämistä tukevia strategioita harjoitellaan säännöllisesti. Harjoitellaan yhä enemmän myös äänetöntä lukemista.

 

Luokassa harrastetaan säännöllisesti lukemista. Oppilaille tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia tutustua lastenkirjallisuuteen. Luetaan lukutaidolle ja ikätasolle sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä. Oppilaille järjestetään erilaisia mahdollisuuksia jakaa lukukokemuksiaan: esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset, (lempi)kirjaesittelyt, lukupuu.

 

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja juoni.

Oppilasta ohjataan tiedon etsintään tekemällä havaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja sanoittamaan havaintojaan. Harjoitellaan erilaisten kuvien lukemista. Keskustellaan ympäristöstä, kuvien ja tekstien kautta löydettävästä tiedosta sekä niihin liittyvistä tunteista. Harjoitellaan kuvanlukutaidossa tarvittavia käsitteitä. Harjoitellaan sähköistä tiedonhakua. Opetellaan aakkoset ja harjoitellaan tiedonhankintaa aakkosjärjestyksen avulla.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tarkastellaan puhutun kielen muuttamista kirjoitetuksi kieleksi. Tuotetaan omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvia tuotoksia niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa. Tuotetaan erilaisia tekstejä puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä.

 

Opetellaan toimiva kynäote, tarkoituksenmukainen kirjoitusasento sekä harjoitellaan silmän ja käden koordinaatiota. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä. Puretaan puhetta sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi. Tehdään rytmin ja äänien erotteluleikkejä ja -harjoituksia sekä äänteiden kestoihin liittyviä kuuntelutehtäviä. Harjoitellaan tavujen ja sanojen kirjoittamista.

 

Oppilasta ohjataan näppäintaitojen harjoitteluun (mm. isot ja pienet kirjaimet, sanavälit, rivinvaihto, päättömerkit) pienten kirjoitustehtävien ja oppimispelien avulla.

 

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja, tietoa ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä.

 

Varmistetaan ja huolletaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä ja niillä kirjoittamista sekä näppäintaitoja. Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. Oikeinkirjoituksessa tuetaan fonologisen tietoisuuden laajentamista erityisesti suomen kielen ja alueen murteen haastaviin kohtiin. (äng-äänne, e>ä, d>r, vierasperäiset kirjaimet).

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tehdään havaintoja puhutusta kielestä ja tutustutaan kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Liitetään luettua omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn.

 

Keskustellaan teksteistä ja painotetaan elämyksellisyyttä. Kuunnellaan ja luetaan lapsille suunnattuja monimuotoisia tekstejä, kuten kirjallisuutta ja erilaisia mediatekstejä. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan etsimään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Käytetään kirjallisuutta luovassa toiminnassa ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan sen merkityksestä omassa arjessa. Jaetaan lukukokemuksia. Tutustutaan kirjastoon ja sen käyttöön.

 

Tutustutaan suomalaiseen lastenkulttuuriin, tapakulttuuriin ja juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristössään. Oppilaalle tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia tehdä pieniä esityksiä. Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Tarjotaan kokemuksia myös muista kielistä ja kulttuureista.

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. (Perusteiden S4)

 

Tarjotaan kokemuksia myös muista kielistä ja kulttuureista.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä