Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas osallistuu ahkerasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin

Oppilas osallistuu vaihtelevasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

T2 Oppilas rohkaistuu osallistumaan keskustelutilanteisiin ja esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä. Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa esittää kysymyksiä ja mielipiteitä keskustelutilanteissa.

Oppilas osoittaa aktiivisuutta ja kykyä käyttää mielikuvitusta ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta toimiessaan erilaisissa keskustelutilanteissa sekä tukea ryhmäviestintätilanteisiin.

T3 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin. Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas ilmaisee rohkeasti itseään.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta itsensä ilmaisussa.

T4 Oppilas harjoittelee havainnoimaan tunne- ja eleviestintää ja keskustelemaan niiden herättämistä ajatuksista.

Oppilas pyrkii huomioimaan toisia ja käyttäytyy muita kohtaan kunnioittavasti.

Oppilas harjoittelee tietoisesti hyviä käytöstapoja.

S1

Vuorovaikutus-taitojen kehittyminen

Oppilas kehittyy tunne- ja eleviestintätaidoissa: tekee havaintoja ja huomioi aktiivisesti toisia.

Oppilaalla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Tekstien tulkitseminen

T5 Oppilas opettelee ahkerasti lukemaan.

Oppilas lukee sanatasolla sujuvasti.

Oppilas harjoittelee äänetöntä lukemista.

Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa lukutaitoaan.

Oppilas harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.

S2

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Oppilas lukee sanatasolla melko sujuvasti. Oppilas on alkanut lukiessaan tarkkailla ymmärtämistään ja pyrkii laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas lukee tavuja ja lyhyitä, tuttuja sanoja sujuvasti, mutta lauseiden lukeminen on vielä hidasta ja epävarmaa. Oppilas kiinnittää lukiessaan jonkin verran huomiota sanojen ymmärtämiseen.

T6 Oppilas tarkastelee ympäristönsä viestejä.

Oppilas tutkii erilaisia kuvia ja tekee niistä tulkintoja.

Oppilas harjoittelee käyttämään kuvan-, tekstin- ja tunteidenlukutaidossa tarvittavia käsitteitä.

Oppilas osallistuu pohtimaan sanojen ja tekstien sisältöä, merkitystä ja rakenteita.

Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilaan sana- ja käsitevaranto on laajentunut.

Oppilas osaa tulkita kuvia, tekstejä ja tunneviestintää sekä pyrkii käyttämään niiden tulkintaan tarvittavia käsitteitä.

Oppilaan sana- ja käsitevaranto on suppea. Oppilas tarvitsee tukea kuva-, teksti- ja tunneviestien tulkinnassa sekä niiden tulkintaan tarvittavien käsitteiden käyttämisessä.

T7 Oppilas harjoittelee tiedonhankintaa tekemällä havaintoja ympäristöstä sekä tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa tehdä havaintoja ympäristöstään ja tulkita tekstejä.

Oppilas tarvitsee ohjausta tehdäkseen havaintoja ympäristöstään sekä erilaisista teksteistä.

T8 Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kerronnan peruskäsitteisiin, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja -juoni.

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavaa tekstejä ja osaa kertoa lukemastaan pienessä ryhmässä.

Oppilas pyrkii käyttämään joitakin kerronnan peruskäsitteitä.

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavia tekstejä ohjatusti. Oppilas pystyy jonkin verran tekemään huomioita lukemansa tekstin juonesta, henkilöistä, tapahtumapaikasta ja -ajasta.

Tekstien tuottaminen

T9 Oppilas rohkenee kertoa tarinoita ja mielipiteitään. Oppilas harjoittelee kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas osaa ikäkaudelleen tyypillisellä tavalla kertoa ja kuvailla tarinoita, mielipiteitä ja kokemuksiaan suullisesti ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta kertoakseen ja kuvaillakseen kokemuksiaan, mielipiteitään ja tarinoita suullisesti ja kirjallisesti.

T10 Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas kirjoittaa tuttuja sanoja lähes virheettömästi ja harjoittelee lyhyiden virkkeiden kirjoittamista.

Oppilas osaa kirjoittaa tavuja ja lyhyitä sanoja, mutta virheitä vielä esiintyy.

T11 Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista kynäotetta, kirjoitusasentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet sekä tavuttaa sanoja kirjoittaessaan.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet ja kirjoittaa motorisesti melko sujuvasti.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

Oppilas osaa tekstauskirjainten muodot ja osaa erottaa pienet ja isot tekstauskirjaimet, mutta kirjoittaminen on vielä epävarmaa.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista.

T13 Oppilas kuuntelee ja lukee ikätasolleen suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas etsii itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan säännöllisesti muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas tuntee ikäkaudelleen suunnattua lastenkirjallisuutta ja lastenkirjallisuuden hahmoja.

Oppilas osaa etsiä itseään kiinnostavaa kirjallisuutta.

Oppilas tuntee hieman ikäkaudelleen suunnattua kirjallisuutta ja lastenkirjallisuuden hahmoja. Oppilas osaa ohjatusti etsiä itseään kiinnostavaa kirjallisuutta.

T14 Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristössään.

Oppilas osallistuu erilaisiin luovan ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin.

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osallistuu erilaisiin luovan ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin.

Oppilas osoittaa kiinnostusta tapakulttuuria, juhlaperinteitä ja joitakin kansanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristössään.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta osallistuessaan luovan ilmaisun harjoituksiin. Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta tapakulttuuria, juhlaperinteitä ja joitakin kansanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristössään.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas osallistuu ahkerasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

T2 Oppilas rohkaistuu osallistumaan keskustelutilanteisiin ja esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä. Oppilas kehittää aktiivisuuttaan ja mielikuvitustaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa.

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa esittää kysymyksiä ja mielipiteitä keskustelutilanteissa. Oppilas osoittaa aktiivisuutta ja kykyä käyttää mielikuvitusta ryhmäviestintätilanteissa.

Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan erilaisissa keskustelutilanteissa sekä tukea ryhmäviestintätilanteisiin.

T3 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin. Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas ilmaisee rohkeasti itseään.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta itsensä ilmaisussa.

T4 Oppilas havainnoi tunne- ja eleviestintää ja keskustelee niiden herättämistä ajatuksista.

Oppilas osallistuu aktiivisesti luokan hyvän ilmapiirin rakentamiseen.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti toisten tunteita huomioiden.

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Oppilas tekee havaintoja toisten tunteista ja eleistä ja huomioi aktiivisesti toisia.

Oppilaalla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Tekstien tulkitseminen

T5 Oppilas omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon.

Oppilas pyrkii ymmärtämään lukemansa, ikätasolleen suunnatun tekstin sisällön.

Oppilas osallistuu pohtimaan tarinoiden merkitystä ja sisältöä.

Oppilas osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukutaitoaan ja luetunymmärtämistään.

Oppilas harjoittelee tekstinymmärtämisen strategioita.

S2

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Oppilas osaa mekaanisesti lukea sujuvasti. Oppilas tarkkailee lukiessaan ymmärtämistään ja pyrkii laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilaan mekaaninen lukutaito on vielä epävarmaa. Pidempien tekstien ymmärtäminen tuottaa oppilaalle vaikeuksia. Oppilas pyrkii jonkin verran laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

T6 Oppilas osaa tulkita ympäristönsä viestejä.

Oppilas osaa tulkita erilaisia kuvia ja käyttää kuvantulkinnassa tarvittavia keskeisiä käsitteitä.

Oppilas osaa havainnoida ja tulkita ikätasolleen suunnattuja monimuotoisia tekstejä ja niiden merkityksiä sekä sanavalintoja.

Oppilas pyrkii laajentamaan käsitevarantoaan.

Oppilas harjaantuu taidoissaan ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa tulkita ympäristön viestejä ja sanoittaa niitä. Oppilas tulkitsee kuvia, tekstejä ja tunneviestintää sekä pyrkii käyttämään niiden tulkintaan tarvittavia käsitteitä.

Oppilaan sanavarasto kehittyy hitaasti. Oppilas tarvitsee tukea kuva-, teksti- ja tunneviestien tulkinnassa sekä niiden tulkintaan tarvittavien käsitteiden käyttämisessä.

T7Oppilas tekee havaintoja ympäristöstä eri aistien avulla ja sanoittaa havaintojaan.

Oppilas osaa käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankinnassa.

Oppilas tutustuu sähköiseen tiedonhakuun.

Oppilas harjoittelee aakkosjärjestyksen käyttämistä tiedonhankinnan yhteydessä.

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas tekee havaintoja ympäristöstään ja sanoittaa havaintojaan. Oppilas osaa käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankinnassa. Oppilas tuntee aakkoset ja löytää tietoa aakkosjärjestyksen avulla.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta tehdäkseen havaintoja ympäristöstään ja sanoittaakseen niitä. Oppilas osaa jonkin verran käyttää kuvia ja tekstejä tiedonhankinnassa.

T8 Oppilas lukee lukutaidolleen ja ikätasolleen sopivia fakta- ja fiktiotekstejä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan muiden kanssa.

Oppilas pyrkii käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja -juoni.

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavaa kirjallisuutta ja on lukenut ainakin muutaman lastenkirjan. Oppilas osaa kertoa lukemastaan pienessä ryhmässä. Oppilas pyrkii käyttämään joitakin kerronnan peruskäsitteitä.

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavia tekstejä ohjatusti ja on lukenut ainakin yhden lukutaitoaan vastaavan lastenkirjan. Oppilas harjoittelee kertomaan lukemastaan ryhmässä.

Tekstien tuottaminen

T9 Oppilas tuottaa omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvia tuotoksia.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas osaa kertoa ja kuvailla tarinoita, mielipiteitä ja kokemuksiaan suullisesti ja kirjallisesti.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta kertoakseen ja kuvaillakseen kokemuksiaan, mielipiteitään ja tarinoita suullisesti ja kirjallisesti.

T10 Oppilas harjoittelee tuottamaan pieniä kertovia ja kuvaavia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virkkeitä jo lähes virheettömästi. Oppilas kirjoittaa lyhyitä kertovia ja fiktiivisiä tarinoita.

Oppilas osaa kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virkkeitä, mutta äännekestoissa ja taivutusmuodoissa sekä virkkeen tunnusmerkeissä voi vielä esiintyä virheitä.

T11 Oppilas osaa erotella sanojen tavu- ja äännerakenteita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua ja ajatuskartan laatimista.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ja osaa kirjoittaa pieniä tarinoita tietokoneella.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja isot alkukirjaimet erisnimissä. Oppilas osaa käyttää virkkeissä isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä. Oppilas suunnittelee tekstejään ohjatusti. Oppilas osaa kirjoittaa pieniä tarinoita tietokoneella.

Oppilas osaa pääosin tavuttaa sanoja, merkitä sanavälit ja käyttää pääosin erisnimissä isoa alkukirjainta.

Virkkeen kirjoittaminen on vielä epävarmaa. Oppilas tarvitsee paljon tukea kirjoitelmien suunnittelemiseen ja kirjoittamiseen.

Oppilaan kirjoittaminen tietokoneella on hyvin hidasta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 Oppilas tekee havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas keskustelee kielen muodoista ja merkityksistä.

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista.

Oppilas tarvitsee tukea ympäristönsä kielellistämiseen.

T13 Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas valitsee itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas jakaa lukukokemuksiaan säännöllisesti muiden kanssa.

Oppilas tutustuu kirjastoon ja sen käyttöön.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas tuntee ikäkaudelleen suunnattua lastenkirjallisuutta ja lastenkirjallisuuden hahmoja. Oppilas osaa valita itseään kiinnostavaa luettavaa.

Oppilas tuntee hieman ikäkaudelleen suunnattua kirjallisuutta ja lastenkirjallisuuden hahmoja. Oppilas valitsee ohjatusti itseään kiinnostavaa luettavaa.

T14 Oppilas tutustuu suomalaiseen lastenkulttuuriin omassa lähiympäristössään.

Oppilas tutustuu tapakulttuuriin, juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin lähiympäristössään.

Oppilas osallistuu yhteisten esitysten ja muiden kulttuurituotosten tekemiseen.

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osallistuu erilaisiin luovan ilmaisun harjoituksiin ja pieniin esityksiin. Oppilas osoittaa kiinnostusta tapakulttuuria, juhlaperinteitä ja joitakin kansanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristössään.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta osallistuessaan luovan ilmaisun harjoituksiin. Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta tapakulttuuria, juhlaperinteitä ja joitakin kansanperinteiden muotoja kohtaan lähiympäristössään.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä