Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä -ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 1-2

 

1.lk

2.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Kehitetään kykyä ilmaista itseä ja tulkita niin kielellisiä kuin ei-kielellisiäkin viestejä. Kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuurisiin eroihin. Opitaan kaverinlukutaitoja sekä kohteliasta kielenkäyttöä.

Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista.

 

Keskeisiä vuorovaikutustilanteita ovat erilaiset koulun vuorovaikutustilanteet, kuten opetustilanteet, ruokalassa, terveydenhoitajalla ja välitunnilla toimiminen. Vapaa-ajan tilanteista tärkeitä ovat harrastus- ja kaveritilanteet, koulun ja kodin lähiympäristössä toimiminen sekä pienet asiointitilanteet esimerkiksi kaupassa ja kirjastossa. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan pelien ja draamatyöskentelyn avulla.

 

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa itsensä ymmärrettäväksi tekemisen kannalta keskeisiä kielen rakenteita ja ilmauksia (esim. myönteinen ja kielteinen preesenstaivutus, määrän ilmaiseminen, mennyt aika kerronnassa, kysymykset, ajan ilmaukset ja kellonajat, paikan ja suunnan ilmaiseminen postpositioilla ja sijamuodoilla, omistamisen ilmaiseminen, välineen ilmaiseminen ja keskeisimpiä lausetyyppejä, kuten minua pelottaa / minusta tuntuu -lauseet ja nesessiivilause.) Kielen rakenteiden hallintaa kehitetään harjoittelemalla erityisesti niitä kielen rakenteita, joita oppilas yrittää käyttää omassa tuotoksessaan, mutta joita ei vielä hallitse.

Kehitetään kykyä ilmaista itseä ja tulkita niin kielellisiä kuin ei-kielellisiäkin viestejä. Kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuurisiin eroihin. Opitaan kaverinlukutaitoja sekä kohteliasta kielenkäyttöä.

Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista.

 

Keskeisiä vuorovaikutustilanteita ovat erilaiset koulun vuorovaikutustilanteet, kuten opetustilanteet, ruokalassa, terveydenhoitajalla ja välitunnilla toimiminen. Vapaa-ajan tilanteista tärkeitä ovat harrastus- ja kaveritilanteet, koulun ja kodin lähiympäristössä toimiminen sekä pienet asiointitilanteet, esimerkiksi kaupassa ja kirjastossa. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan pelien ja draamatyöskentelyn avulla.

 

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa itsensä ymmärrettäväksi tekemisen kannalta keskeisiä kielen rakenteita ja ilmauksia (esim. myönteinen ja kielteinen preesenstaivutus, määrän ilmaiseminen, mennyt aika kerronnassa, kysymykset, ajan ilmaukset ja kellonajat, paikan ja suunnan ilmaiseminen postpositioilla ja sijamuodoilla, omistamisen ilmaiseminen, välineen ilmaiseminen, vertaileminen ja keskeisimpiä lausetyyppejä, kuten minua pelottaa / minusta tuntuu -lauseet ja nesessiivilause.) Kielen rakenteiden hallintaa kehitetään harjoittelemalla erityisesti niitä kielen rakenteita, joita oppilas yrittää käyttää omassa tuotoksessaan, mutta joita ei vielä hallitse.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne.

Luetaan ympärillä esiintyviä tekstejä jo lukutaidon varhaisessa vaiheessa ja vahvistetaan motivaatiota kehittää omaa lukutaitoa sekä laajentaa sana- ja käsitevarantoa.

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä.

 

Omasta lukukokemuksesta kertomalla opitaan tekstin pääasioiden löytämistä sekä tarinan tai tapahtumien kertomista omin sanoin ja rakennetaan valmiuksia oman tarinan tuottamiselle sekä kerronnan peruskäsitteiden oppimiselle.

 

Luetaan omalle luku- ja kielitaidolle soveltuvaa lastenkirjallisuutta. Tutustutaan ikätasolle sopiviin mediateksteihin ja kuvan lukemiseen.

Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne.

Teknistä lukutaitoa vahvistamalla luodaan pohjaa ymmärtävälle lukemiselle. Luetaan ympärillä esiintyviä tekstejä ja vahvistetaan motivaatiota kehittää omaa lukutaitoa. Opitaan ymmärtämään lukutaidon merkitys elämässä ja harjaannutaan käyttämään kontekstia ymmärtämisen apuna.

Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä

 

Omasta lukukokemuksesta kertomalla opitaan tekstin pääasioiden löytämistä sekä tarinan tai tapahtumien kertomista omin sanoin ja rakennetaan valmiuksia oman tarinan tuottamiselle sekä kerronnan peruskäsitteiden oppimiselle (päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

 

Luetaan omalle luku- ja kielitaidolle soveltuvaa lastenkirjallisuutta. Tutustutaan yksinkertaisiin tietoteksteihin sekä ikätasolle sopiviin mediateksteihin. Saadaan mahdollisuuksia kehittää itsenäisesti omaa kielitaitoa ja suomalaisen kulttuurin ymmärrystä.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Kehitetään kirjoitustaitoa rinnakkain lukutaidon kanssa.

 

Kirjoittamisessa opitaan kirjaimet, äänteet, kirjain-äänne-vastaavuus ja tavut. Harjoitellaan sanojen kirjoittamista, äännekestoja ja diftongeja. Opitaan kirjoittamaan lyhyitä virkkeitä.

Harjoitellaan kuvasta kertomista sekä tuotetaan pieniä kertomuksia suullisesti tai kirjoittamalla. Kirjoitetaan sanoja myös tietokoneella tai muulla teknisellä laitteella.

Kehitetään kirjoitustaitoa rinnakkain lukutaidon kanssa. Kiinnitetään tarpeeksi huomiota äänne-kirjain-vastaavuuteen sekä tavutukseen.

 

Vakiinnutetaan sanojen oikeinkirjoitusta. Kirjoitetaan virkkeitä ja opitaan lihottamaan niitä sekä vakiinnutetaan virkkeiden merkitsemistä. Harjoitellaan kysymyksiä sekä niihin vastaamista. Tuotetaan pieniä tarinoita, esimerkiksi kuvia apuna käyttäen. Tuotetaan viestejä suullisesti, käsin kirjoittaen sekä sähköisellä viestintävälineellä.

Kiinnitetään huomiota eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kehitetään kulttuurista kielitaitoa vuorovaikutustilanteita havainnoimalla. Harjaannutaan huomaamaan, että ilmauksilla on erilaisia sävyjä ja käyttötilanteita.

Opitaan huomaamaan, että oma äidinkieli vaikuttaa toisen kielen oppimiseen.

Opitaan käyttämään yleistä kirjastoa tai koulun kirjastoa sekä valitsemaan itselle sopivaa luettavaa.

Tutustutaan suomalaiseen satuperinteeseen ja saadaan mahdollisuus kertoa oman kulttuurin tarinoita.

Tutustutaan suomalaiseen juhlaperinteeseen ja siihen liittyvään sanastoon sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaiden omiin juhlaperinteisiin. Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja ajanviettotapoihin.

Kehitetään kulttuurista kielitaitoa vuorovaikutustilanteita havainnoimalla. Harjaannutaan huomaamaan, että ilmauksilla on erilaisia sävyjä ja käyttötilanteita. Kiinnitetään huomiota puhutun ja kirjoitetun suomen kielen erilaisuuteen.

Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opitaan huomaamaan, että oma äidinkieli vaikuttaa toisen kielen oppimiseen.

Opitaan käyttämään yleistä kirjastoa tai koulun kirjastoa sekä valitsemaan itselle sopivaa luettavaa.

Tutustutaan suomalaiseen satuperinteeseen ja saadaan mahdollisuus kertoa oman kulttuurin kertomuksia.

Tutustutaan suomalaiseen juhlaperinteeseen ja siihen liittyvään sanastoon sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaiden omiin juhlaperinteisiin. Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin ja ajanviettotapoihin.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Tarjotaan malleja kielenkäyttötilanteista, jotka liittyvät kouluun ja oppimiseen.

Opitaan koulunkäynnissä tarvittavaa fraseologiaa. Kartutetaan oppilaan aktiivista ja passiivista sanavarastoa, niin että oppilaan mahdollisuudet ymmärtää eri tiedonalojen tekstejä lisääntyvät ja opiskelutaidot karttuvat.

Opitaan koulunkäynnissä tarvittavaa fraseologiaa. Kartutetaan oppilaan aktiivista ja passiivista sanavarastoa, niin että oppilaan mahdollisuudet ymmärtää eri tiedonalojen tekstejä lisääntyvät ja opiskelutaidot karttuvat.

Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä ympäristöä havainnoimalla ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä. Harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.