Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

S1

Vuorovaikutustaidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin. Hän pystyy yleensä seuraamaan opetuspuhetta ja luokan keskusteluja.

Oppilas toimii vielä epävarmasti vuorovaikutustilanteissa, ja hänellä on usein vaikeuksia seurata opettajan ja toisten oppilaiden kerrontaa.

T2 Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.

S1

Vuorovaikutuksessa toimiminen

Oppilas osallistuu aktiivisesti keskustelutilanteisiin ja osaa kertoa havainnoistaan ja kokemastaan sekä esittää kysymyksiä.

Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin. Hän osaa jonkin verran kertoa kokemastaan sekä esittää kysymyksiä, mutta ei aina pysty seuraamaan keskustelua tai reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toisten viestintään.

T3 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osallistuu aktiivisesti ja keskittyen ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas osallistuu ilmaisuharjoituksiin epävarmasti, eikä mielellään ota erilaisia rooleja.

Tekstien tulkitseminen

T4 Oppilas opettelee ahkerasti lukemaan.

Oppilas lukee sanatasolla sanoja sujuvasti.

Oppilas kartuttaa sana- ja käsitevarantoaan.

S2

Lukutaito ja sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Oppilas osaa lukea melko sujuvasti ja tunnistaa sanat ilman, että etenee kirjain kirjaimelta tai tavu tavulta. Hän on jo alkanut lukiessaan tarkkailla ymmärtämistä ja pyrkii laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas osaa lukea tavuja ja lyhyitä, tuttuja sanoja sujuvasti, mutta lauseiden lukeminen on vielä hidasta ja epävarmaa. Hän kiinnittää lukiessaan jonkin verran huomiota sanojen ymmärtämiseen.

T5 Oppilas tarkastelee ympäristönsä tekstejä ja ymmärtää tapoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.

Oppilas lukee kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta.

Oppilas harjaantuu kertomaan lukemastaan ja kuulemastaan.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavaa lastenkirjallisuutta ja osaa jonkin verran kertoa lukemastaan ja kuulemastaan. Hän ymmärtää teksteissä esiintyviä ajan ja paikan ilmauksia.

Oppilas lukee lukutaitoaan vastaavia tekstejä ohjatusti. Hän pystyy tekemään joitakin huomioita niissä esiintyvistä ajan ja paikan ilmauksista.

Tekstien tuottaminen

T6 Oppilaan taito vastata kysymyksiin, kertoa ja kuvailla suullisesti kehittyy. Oppilas ottaa käyttöön erilaisia viestintäkeinoja ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas kehittyy taidoissaan tuottaa suomen kielen rakenteita.

S3

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa ikäkaudelleen tyypillisellä tavalla kertoa ja kuvailla sekä vastata kysymyksiin. Hän hallitsee suomen kielen sanastoa ja rakenteita niin hyvin, että pystyy tuottamaan ymmärrettävää suomea. Oppilas haluaa ilmaista itseään myös kirjallisesti ja kokeilee kirjoittamista eri tarkoituksiin.

Oppilas osaa ohjatusti kertoa, kuvailla ja vastata kysymyksiin. Sanavaraston suppeus rajoittaa tekstien tuottamista ja suomen kielen rakenteissa on vielä paljon puutteita.

T7 Oppilas oppii kirjoittamaan sanoja ja lyhyitä virkkeitä.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas kirjoittaa helppoja, tuttuja sanoja lähes virheettömästi ja harjoittelee lyhyiden virkkeiden kirjoittamista. Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

Oppilas osaa kirjoittaa tavuja ja lyhyitä sanoja, mutta virheitä vielä esiintyy. Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T8 Oppilas käyttää tarkoituksenmukaista kynäotetta, kirjoitusasentoa sekä harjaantuu silmän ja käden koordinaatiossa.

Oppilas osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet.

S3

Kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa kirjoittaa motorisesti melko sujuvasti. Hän osaa piirtää pienet ja isot tekstauskirjaimet.

Oppilas osaa tekstauskirjainten muodot ja osaa erottaa pienet ja isot tekstauskirjaimet, mutta kirjoittaminen voi vielä olla epävarmaa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.

Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

S4

Kielenkäytön havainnointi

Oppilas osaa tehdä ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Hän kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas ei juurikaan tee havaintoja kielestä tai kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Hän ei aktiivisesti kielellistä ympäröivää maailmaa.

T10 Oppilas tutustuu suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, satuperinteeseen muuhun kulttuuritarjontaan ja saa osallisuuden kokemuksia.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas tuntee jonkin verran suomenkielistä satuperinnettä. Oppilaan medialukutaito riittää omalle ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen.

Oppilas tuntee joitakin lastenkirjallisuuden hahmoja. Oppilas pystyy jonkin verran seuraamaan omalle ikäkaudelleen suunnattuja ohjelmia, mutta hänen medialukutaitonsa on heikko.

T11 Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja kulttuureita.

S4

Kielellisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja tietää, että kulttuurit eroavat toisistaan.

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 Oppilas rakentaa myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana.

S5

Viestijäkuvan kehittyminen

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 Oppilaan kielitaito ja sanavaranto eri oppiaineissa kehittyy.

S5

Eri oppiaineiden kielen hallinta

Oppilaan sana- ja käsitevaranto riittää eri oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

Oppilaan kielitaidon ja sanavaraston puutteet vaikeuttavat eri oppiaineiden opetuksen seuraamista.

T14 Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttäjänä.

S5

Oppijan itsearvioinitaidot

Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä.

Oppilas tunnistaa jonkin oman vahvuutensa kielenkäyttäjänä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 Oppilas osallistuu erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ryhmä- ja luokkatilanteissa.

Oppilas vahvistaa kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

Oppilas tunnistaa eroja kohteliaan ja epäkohteliaan kielenkäytön välillä.

S1

Vuorovaikutus-taidot ja ilmaisuvaranto

Oppilas osallistuu aktiivisesti vuorovaikutustilanteisiin ja ymmärtää pääosin opetuspuhetta ja luokan vuorovaikutustilanteita sekä osaa jonkin verran tulkita puheen kohteliaisuutta.

Oppilas pyrkii osallistumaan luokan vuorovaikutustilanteisiin, mutta kuullun ymmärtämisen puutteet haittaavat vuorovaikutusta.

Hän ei juurikaan tunnista kohteliaan ja epäkohteliaan kielenkäytön eroja.

T2 Oppilas osallistuu keskustelutilanteisiin ja oppii esittämään kysymyksiä ja mielipiteitä sekä kertomaan tunteistaan.

S1

Vuorovaikutuk-sessa toimiminen

Oppilas osaa toimia tarkoituksenmukaisesti koulun ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Hän seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua. Oppilas reagoi kuulemaansa esittämällä kysymyksiä ja omia ajatuksiaan.

Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin sekä kertomaan kokemuksistaan ja kysymään, mutta ymmärtämisen ongelmat haittaavat vielä viestintää.

T3 Oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin leikkeihin ja ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas rohkaistuu ottamaan erilaisia rooleja ja ilmaisemaan itseään draaman avulla.

S1

Ilmaisu vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osallistuu aktiivisesti ja keskittyen ilmaisuharjoituksiin.

Oppilas osallistuu ilmaisuharjoituksiin epävarmasti.

Tekstien tulkitseminen

T4 Oppilas kartuttaa sana- ja käsitevarantoaan.

Oppilas omaksuu sujuvan mekaanisen lukutaidon.

Oppilas kehittää luetunymmärtämisen taitojaan.

S2

Lukutaito ja sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Oppilas osaa mekaanisesti lukea sujuvasti. Hän tarkkailee lukiessaan ymmärtämistä ja pyrkii oppimaan teksteissä esiintyviä outoja sanoja.

Oppilaan mekaaninen lukeminen voi vielä olla hidasta ja epävarmaa. Pidempien tekstien ymmärtäminen ei onnistu. Hän kiinnittää lukiessaan jonkin verran huomiota uusiin sanoihin ja yrittää oppia uusia sanoja.

T5 Oppilas tarkastelee ympäristönsä tekstejä. Oppilas lukee kielitaidolleen sopivaa lastenkirjallisuutta.

Oppilas osaa kertoa lukemastaan ja kuulemastaan.Oppilas tunnistaa kerronnan peruskäsitteitä.

S2

Tekstien tulkinta

Oppilas osaa etsiä itselleen sopivaa luettavaa ja lukee lastenkirjallisuutta ja osaa kertoa lukemastaan ja kuulemastaan. Oppilas lukee myös löytääkseen tietoa. Hän osaa tavuttaa sanoja sekä tarkastella jonkin verran sanojen merkityksiä ja muotoja.

Oppilas yrittää lukea lastenkirjallisuutta. Tiedon etsiminen tekstistä on vaikeaa. Oppilas osaa ohjatusti tarkastella sanojen tavu- ja äännerakennetta, sanojen merkityksiä ja muotoja.

Tekstien tuottaminen

T6 Oppilaan taito vastata kysymyksiin, kertoa ja kuvailla suullisesti kehittyy. Oppilas ottaa käyttöön erilaisia viestintäkeinoja ja laajentaa sanavarastoaan.

Oppilas kehittyy taidoissaan tuottaa suomen kielen rakenteita.

S3

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Oppilas osaa ikäkaudelleen tyypillisellä tavalla kertoa ja kuvailla sekä vastata kysymyksiin. Hän hallitsee suomen kielen sanastoa ja rakenteita niin hyvin, että pystyy tuottamaan ymmärrettävää suomea.

Oppilas osaa ohjatusti kertoa, kuvailla ja vastata kysymyksiin. Sanavaraston suppeus rajoittaa tekstien tuottamista, ja suomen kielen rakenteissa on vielä paljon puutteita.

T7 Oppilas oppii kirjoittamaan virkkeitä ja lyhyitä tarinoita ohjatusti.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

S3

Tekstien tuottaminen

Oppilas osaa kirjoittaa helppoja, tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi, mutta äännekestoissa ja taivutusmuodoissa voi vielä esiintyä virheitä. Oppilas kirjoittaa virkkeitä ja ohjatusti myös lyhyitä tarinoita. Oppilas osaa tuottaa tekstiä myös sähköisellä välineellä.

Oppilas osaa kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virkkeitä, mutta virheitä tulee paljon. Oppilas osaa kirjoittaa sanoja myös sähköisellä välineellä.

T8 Oppilas tuntee joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia. Tuttuja ovat esim. sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.

Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua.

S3

Kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja ison alkukirjaimen tuttuihin erisnimiin. Hän on alkanut käyttää virkkeissä isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä.

Oppilas osaa tavuttaa, merkitä sanavälit ja ison alkukirjaimen tuttuihin erisnimiin. Hän on alkanut käyttää virkkeissä isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 Oppilas tekee havaintoja puhutusta kielestä ja tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien.

Oppilas tekee ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä ja eri puhetavoista sekä kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

S4

Kielenkäytön havainnointi

Oppilas osaa tehdä havaintoja puhutusta kielestä ja kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen. Hän tutustuu kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Oppilas kielellistää aktiivisesti ympäröivää maailmaa.

Oppilas tekee jonkin verran havaintoja ympärillään puhutusta kielestä, mutta ei vielä osaa hyvin hahmottaa kielenkäytön vaikutusta toisten käyttäytymiseen.

T10 Oppilas tutustuu suomenkieliseen lastenkirjallisuuteen, satuperinteeseen muuhun kulttuuritarjontaan ja saa osallisuuden kokemuksia.

S4

Kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus

Oppilas tuntee suomenkielistä satuperinnettä ja lastenkirjallisuutta. Oppilaan medialukutaito riittää omalle ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen.

Oppilas tuntee hiukan suomalaista satuperinnettä. Oppilas pystyy jonkin verran seuraamaan omalle ikäkaudelleen suunnattuja ohjelmia, mutta hänen medialukutaitonsa on heikko.

T11Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja kulttuureita ja oppii arvostamaan niitä.

S4

Kielellisen monimuotoisuuden havainnointi

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä ja tietää, että kulttuurit eroavat toisistaan.

Oppilas tunnistaa ympäristönsä kieliä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 Oppilas rakentaa myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana.

S5

Viestijäkuvan kehittyminen

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T13 Oppilaan kielitaito ja sanavaranto eri oppiaineissa kehittyy.

S5

Eri oppiaineiden kielen hallinta

Oppilaan sana- ja käsitevaranto riittää eri oppiaineiden opetuksen seuraamiseen ja oppikirjojen tekstien pääasioiden ymmärtämiseen.

Oppilaan kielitaidon ja sanavaraston puutteet vaikeuttavat eri oppiaineiden opetuksen seuraamista ja tekstien lukemista.

T14 Oppilas tekee huomioita itsestään kielenkäyttäjänä ja arvioi omaa kielenoppimistaan.

S5

Oppijan itsearviointitaidot

Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä ja osaa nimetä myös jonkin kehittämisen kohteen.

Oppilas osaa jonkin verran tunnistaa omia vahvuuksiaan kielenkäyttäjänä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä