Perusopetuksen opetussuunnitelma

Matematiikan vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Matematiikka: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Ajattelun taidot

S1 Ajattelun taidot

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

S2 Luvut ja laskutoimitukset

S2 Luvut ja laskutoimitukset

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja lukualueella 0–20. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksista parillisuutta ja monikertoja. Perehdytään lukujen 1–10 hajotelmiin.

 

Harjoitellaan käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa. Käytetään toiminnallisia sekä oppilaiden omaa kokemusmaailmaa lähellä olevia työskentelytapoja.

 

Kymmenjärjestelmän käyttöä konkretisoidaan esimerkiksi käyttämällä kymmenjärjestelmävälineitä ja numerokortteja.

 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0–20. Laskutaidon sujuvoitumista ja automatisoitumista kehitetään harjoittelemalla erilaisten päässälaskustrategioiden käyttöä, kuten kymppiparit, naapuriluvut ja osittelu. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.

Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja lukualueella 0–100. Vahvistetaan lukujonotaitoja sekä taitoa vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksista monikertoja ja puolittamista.

 

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

 

Kymmenjärjestelmän käyttöä konkretisoidaan esimerkiksi käyttämällä kymmenjärjestelmävälineitä, numerokortteja ja satatauluja.

 

Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0–100. Laskutaidon sujuvoitumista ja automatisoitumista tuetaan harjoittelemalla erilaisten päässälaskustrategioiden käyttöä, kuten kymppiparit, naapuriluvut ja osittelu. Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa.

Harjoitellaan lukujen hajotelmia, tämä tukee yhteen- ja vähennyslaskutaitoa.

Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1–5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.

 

Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

S3 Geometria ja mittaaminen

S3 Geometria ja mittaaminen

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

 

Tutkitaan yhdessä oppilaiden toimintaympäristöstä löytyviä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota voidaan luokitella.

 

Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään suureita pituus ja aika. Kellonajoista harjoitellaan puolen ja tasatunnin ilmaisemista ja esittämistä.

Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason geometriaa.

 

Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään. Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja tasokuviota myös luokitellaan.

Harjoitellaan löytämään tason geometriaa ja kappaleita omasta kolmiulotteisesta lähiympäristöstä. Lisäksi harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

Käsitellään suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä. Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri, senttimetri, kilogramma, gramma, litra ja desilitra. Kellonajoista harjoitellaan vaille ja yliaikojen ilmaisemista ja esittämistä.

Oppilaalle tarjotaan monipuolisia mittaamisen ko-kemuksia, joilla pohjustetaan mittayksikön ja mittaluvun välisen yhteyden ymmärtämistä. Aikaa mitattaessa opetellaan myös kalenterin käyttöä.

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

Ei seudullista lisättävää.

Ei seudullista lisättävää.

Oppilaiden tietojenkäsittely- ja tilastointitaitoja pohjustetaan rakentamalla konkreettisia kuvauksia kerätyistä tiedoista.

Taulukoiden ja pylväsdiagrammien laadinnassa hyö-dynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja vies-tintäteknologiaa. Taulukoilla ja pylväsdiagrammeilla esitettävät tiedot voidaan esittää myös konkreettisilla välineillä.