Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Matematiikan arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilas vahvistaa itsetuntemustaan ja harjoittelee kehittymässä olevia taitojaan.Oppilas oppii huomaamaan oman oppimisensa etenemisen.

S1-S4

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2 Oppilas harjoittelee matematiikkaa oppimisympäristössä, jossa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla.Oppilas käyttää vaihtelevia työtapoja. 

S1-S4

Toiminnalliset ja vaihtelevat työtavat

Oppilas on harjoitellut matematiikkaa toiminnallisesti ja käyttänyt erilaisia oppimisvälineitä oppimisensa tukena. Oppilas osaa käyttää työskennellessään vaihtelevia työtapoja.

Oppilas on tutustunut aikuisen tukemana vaihteleviin ja toiminnallisiin työtapoihin. Oppilas on harjoitellut oppimisvälineiden käyttöä aikuisen tukemana.

T3 Oppilas rohkaistuu esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.Oppilas kielentää havaintojaan ensin omin sanoin ja oppii vähitellen käyttämään matemaattisia ilmauksia.

S1-S4

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Oppilas osaa esittää omia ratkaisujaan ja päätelmiään hyödyntäen konkreettisia välineitä sekä piirtämällä, suullisesti kertomalla ja kirjallisesti esittämällä. Oppilas on käyttänyt tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas on oppinut käyttämään matemaattisia ilmauksia.

Oppilas on harjoitellut omien ratkaisujensa ja päätelmiensä esittämistä joillain tavoin. Oppilas on kielentänyt matemaattisia havaintojaan omin sanoin.

T4 Oppilas harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa.Oppilas oppii pedagogisesti ohjattujen leikkien ja pelien kautta.

S1-S4

Työskentelytaidot, yhteistyötaidot

Oppilas osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Oppilas on osallistunut yhteisiin leikkeihin ja peleihin.

Oppilas tarvitsee apua itsenäisessä työskentelyssä ja/tai yhteistoiminnallisissa harjoituksissa. Oppilas on osallistunut yhteisiin leikkeihin ja peleihin vaihtelevasti.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5 Oppilas harjoittelee käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.  

S1-S4

Lukujen tarkoituksenmukainen käyttö

Oppilas on oppinut lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemista sekä erilaisia laskutoimituksia. Oppilas on oppinut käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa.

Oppilas on harjoitellut lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemista sekä erilaisia laskutoimituksia. Oppilas on oppinut käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla joissain tilanteissa.

T6 Oppilas oppii ymmärtämään kymmenjärjestelmän periaatteen konkreettisten mallien avulla.Oppilas hallitsee lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. 

S2

Kymmenjärjestelmän periaate. Lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välinen yhteys

Oppilas on harjoitellut kymmenjärjestelmän käyttöä konkreettisten mallien avulla ja ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen. Oppilas hallitsee lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden.

Oppilas on harjoitellut kymmenjärjestelmän käyttöä konkreettisten mallien avulla. Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen osittain. Oppilas ei vielä täysin hallitse lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välistä yhteyttä.

T7 Oppilas perehtyy peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuu niiden ominaisuuksiin. 

S2

Peruslaskutoimitukset

Oppilas on perehtynyt peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja ymmärtää niiden ominaisuuksia.

Oppilas on tutustunut peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja ymmärtää niiden ominaisuuksia osittain.

T8 Oppilas harjoittelee sujuvaa luonnollisilla luvuilla laskemista lukualueella 0–20. Oppilas harjoittelee käyttämään päässälaskustrategioita.

S2

Laskutaidon sujuvoituminen lukualueella 0-20. Päässälaskustrategiat

Oppilas on harjoitellut luonnollisilla luvuilla laskemista lukualueella 0-20. Oppilaan laskutaito on sujuvoitunut. Oppilas on harjoitellut erilaisten päässälaskustrategioiden käyttämistä.

Oppilas on harjoitellut luonnollisilla luvuilla laskemista lukualueella 0-20. Oppilaan laskutaito ei ole vielä sujuvaa. Oppilas on harjoitellut päässälaskua.

T9 Tunnistamisen lisäksi oppilas oppii rakentamaan ja piirtämään geometrisiä muotoja. 

S3

Geometristen muotojen tunnistaminen, rakentaminen ja piirtäminen

Oppilas tunnistaa erilaisia geometrisiä muotoja ja on oppinut niiden rakentamista ja piirtämistä.

Oppilas on tutustunut erilaisiin geometrisiin muotoihin sekä harjoitellut niiden rakentamista ja piirtämistä.

T10 Oppilas harjoittelee pituuden ja ajan mittaamista.  

S3

Mittaaminen

Oppilas on harjoitellut pituuden ja ajan mittaamista ja ymmärtää mittaamisen periaatteen.

Oppilas on harjoitellut pituuden ja ajan mittaamista ja ymmärtää mittaamisen periaatteen osittain.

T11 Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.Oppilas harjoittelee tietojen keräämistä ja tallentamista häntä itseään kiinnostavista aihepiireistä. 

S4

Tietojen kerääminen ja tallentaminen

Oppilas on tutustunut erilaisiin taulukoihin ja diagrammeihin. Oppilas on harjoitellut tietojen keräämistä ja tallentamista häntä itseään kiinnostavista aihepiireistä.

Oppilas on tutustunut erilaisiin taulukoihin ja diagrammeihin.

T12 Oppilas harjoittelee laatimaan toimintaohjeita ja toimimaan niiden mukaan.

S1

Toimintaohjeiden laadinta ja niiden mukaan toiminta

Oppilas on harjoitellut laatimaan toimintaohjeita ja on oppinut niiden mukaan toimimista.

Oppilas on harjoitellut toimintaohjeiden laadintaa ja niiden mukaan toimimista aikuisen tukemana.

Matematiikan arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 Oppilas vahvistaa itsetuntemustaan ja harjoittelee kehittymässä olevia taitojaan.

Oppilas oppii huomaamaan oman oppimisensa etenemisen.

S1-S4

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Työskentelyn taidot

T2 Oppilas harjoittelee matematiikkaa oppimisympäristössä, jossa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Oppilas käyttää vaihtelevia työtapoja.

Oppilas hankkii monipuolisia matemaattisia kokemuksia lähiympäristössä. Oppilas käyttää oppimisessa erilaisia materiaaleja, konkretiaa, välineitä, pelejä, leikkejä sekä matemaattista keskustelua.

S1-S4

Toiminnalliset ja vaihtelevat työtavat ja matemaattinen keskustelu.

Oppilas on harjoitellut matematiikkaa toiminnallisesti ja erilaisia oppimisvälineitä käyttäen. Oppilas osaa käyttää työskennellessään vaihtelevia työtapoja ja matemaattista keskustelua.

Oppilas on tutustunut aikuisen tukemana vaihteleviin ja toiminnallisiin työtapoihin. Oppilas on harjoitellut oppimisvälineiden käyttöä ja matemaattista keskustelua aikuisen tukemana.

T3 Oppilas rohkaistuu esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Oppilas kielentää havaintojaan ensin omin sanoin ja oppii vähitellen käyttämään matemaattisia ilmauksia sekä täsmällistä matemaattista kieltä.

S1-S4

Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen, matemaattisen kielen käyttö

Oppilas osaa esittää omia ratkaisujaan ja päätelmiään hyödyntäen konkreettisia välineitä sekä piirtämällä, suullisesti kertomalla ja kirjallisesti esittämällä. Oppilas on käyttänyt tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilas on harjoitellut täsmällisen matemaattisen kielen käyttöä ja oppinut käyttämään matemaattisia ilmauksia omien havaintojensa esittämisessä.

Oppilas on harjoitellut omien ratkaisujensa ja päätelmiensä esittämistä joillain tavoin. Oppilas on tutustunut tieto- ja viestintäteknologian käyttöön matematiikassa. Oppilas on kielentänyt matemaattisia havaintojaan omin sanoin ja oppinut käyttämään jo joitain matemaattisia käsitteitä.

T4 Oppilas harjaantuu työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa.

Oppilas oppii pedagogisesti ohjattujen leikkien ja pelien kautta.

Oppilas kehittää päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

S1-S4

Työskentelytaidot, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot

Oppilas osaa työskennellä sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa. Oppilas on osallistunut yhteisiin leikkeihin ja peleihin. Oppilas osaa käyttää päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas tarvitsee apua itsenäisessä työskentelyssä ja/tai yhteistoiminnallisissa harjoituksissa. Osallistuminen yhteisiin leikkeihin ja peleihin on ollut vaihtelevaa. Oppilas on edistynyt päättely- ja ongelmanratkaisutaidoissaan.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5 Oppilas oppii käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.

Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä.

S1-S4

Lukujen tarkoituksenmukainen käyttö, matemaattiset käsitteet

Oppilas osaa käyttää lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä erilaisissa laskutoimituksissa. Oppilas ymmärtää matemaattisia käsitteitä.

Oppilas osaa käyttää lukuja tarkoituksenmukaiselle tavalla joissain tilanteissa lukumäärän, järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä erilaisissa laskutoimituksissa. Oppilas tuntee joitain matemaattisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen.

T6 Oppilas oppii ymmärtämään kymmenjärjestelmän periaatteen konkreettisten mallien avulla.

Oppilas saa konkreettisten mallien ja välineiden avulla monipuolisia kokemuksia kymmenjärjestelmästä.

S2

Kymmenjärjestelmän periaate

Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen monipuolisesti.

Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen osittain.

T7 Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen ja saa pohjan ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys.

Oppilas tutustuu murtolukuun käsitteenä.

S2

Kertolaskun käsite, kerto- ja jakolaskun yhteys, murtoluvun tunnistaminen

Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen. Oppilas on tutustunut jakolaskuun sekä kerto- ja jakolaskun yhteyteen. Oppilas tunnistaa murtoluvun.

Oppilas on harjoitellut kertolaskua ja ymmärtää sen käsitteen osittain. Oppilas on tutustunut jakolaskuun, kerto-ja jakolaskun yhteyteen ja murtolukuun.

T8 Oppilas kehittää sujuvaa laskutaitoaan laskettaessa luonnollisilla luvuilla lukualueella 0–100.

Oppilas harjoittelee käyttämään päässälaskustrategioita.

S2

Laskutaidon sujuvoituminen lukualueella 0-100, päässälaskustrategiat

Oppilaan laskutaito on kehittynyt ja sujuvoitunut laskettaessa luonnollisilla luvuilla lukualueella 0-100. Oppilas osaa käyttää erilaisia päässälaskustrategioita.

Oppilaan laskutaito ei ole vielä sujuvaa laskettaessa luonnollisilla luvuilla lukualueella 0-100. Oppilas on harjoitellut erilaisten päässälaskustrategioiden käyttöä ja hallitsee niistä joitain.

T9 Tunnistamisen lisäksi oppilas oppii rakentamaan ja piirtämään geometrisiä muotoja.

Oppilas harjoittelee kappaleiden ja tasokuvioiden luokittelua.

S3

Geometristen muotojen tunnistaminen, rakentaminen ja piirtäminen, kappaleiden ja tasokuvioiden luokittelu

Oppilas tunnistaa erilaisia geometrisiä muotoja ja osaa rakentaa ja piirtää niitä. Oppilas on harjoitellut kappaleiden ja tasokuvioiden luokittelua.

Oppilas tunnistaa joitain geometrisia muotoja ja on harjoitellut niiden rakentamista ja piirtämistä. Oppilas on tutustunut kappaleisiin ja tasokuvioihin.

T10 Oppilas harjoittelee pituuden, massan, tilavuuden ja ajan mittaamista sekä niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.

S3

Mittaaminen ja mittayksiköt

Oppilas on oppinut pituuden, massan, tilavuuden ja ajan mittaamista sekä niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.

Oppilas on harjoitellut pituuden, massan, tilavuuden ja ajan mittaamista sekä niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä ohjatusti.

T11 Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.

Oppilas harjoittelee tietojen keräämistä ja tallentamista häntä kiinnostavista aihepiireistä.

S4

Tietojen kerääminen ja tallentaminen

Oppilas tunnistaa erilaisia taulukoita ja diagrammeja. Oppilas on harjoitellut tietojen keräämistä ja tallentamista häntä itseään kiinnostavista aihepiireistä.

Oppilas on tutustunut erilaisiin taulukoihin ja diagrammeihin ja tunnistaa niistä joitain.

T12 Oppilas harjoittelee laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan niiden mukaan.

S1

Vaiheittaisien toimintaohjeiden laadinta ja niiden mukaan toiminta

Oppilas on laatinut vaiheittaisia toimintaohjeita ja oppinut niiden mukaan toimimista.

Oppilas on harjoitellut vaiheittaisten toimintaohjeiden laadintaa ja niiden mukaan toimimista aikuisen tukemana.