Perusopetuksen opetussuunnitelma

Ympäristöopin vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöoppi: sisällöt luokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Kasvu ja kehitys

S1 Kasvu ja kehitys

Ensimmäisellä luokalla painottuvat ikäkauden mukainen tunnetaitojen harjoittelu, kuten tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen harjoittelu sekä mielen hyvinvoinnin edistäminen ikäkauden mukaisesti, kuten itsensä ja muiden arvostaminen.

Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja kannustetaan oppilasta toimimaan sen mukaisesti.

Sisältöä jatketaan ja syvennetään.

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

Valitaan oppilaan arjessa näkyvä ilmiö (esim. veden olomuodot säiden ja lämpötilan vaihtuessa), jota voidaan kuvata ympäristötiedon käsitteillä.

Tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Harjoitellaan avun pyytämistä.

Sisältöä jatketaan ja syvennetään.

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

Painotetaan havainnointia sekä luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitojen harjoittelua koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina käyttäen eri aisteja ja vahvistaen oppilaan luontosuhdetta.

Painotetaan lähiympäristön yleisimpien eliölajien ja niiden elinympäristöjen tunnistamista sekä rakennetun ympäristön kohteiden tunnistamista. Ympäristöä ja sen ilmiöitä, kuten säätä, kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

Painotetaan pienimuotoisten kokeilujen ja tutkimusten tekemistä lähiympäristössä sekä mm. kasvien kasvatuksen yhteydessä.

Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintäteknologiaa.

Painotetaan tutkimisen ja kokeilemisen harjoittelua valiten sisällöiksi luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Varsinaiset tutkimuksen aiheet voivat nousta lasten omasta arjesta ja heidän kysymyksistään. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Ihmisen toimintaan liittyvänä tutkimustehtävänä voidaan käyttää esimerkiksi luokan paperijätteen mittaamista, jätteen vähentämisen suunnitelmaa, toteutusta ja arviointia. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin. Arjen teknologiaa voidaan tutkia tarkastelemalla lapsen arjessa käytettäviä esineitä, kuten saksia, keinulautaa, kottikärryjä tai jotain muuta lasten elinympäristöstä löytyvää teknologista keksintöä.

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

Sisältö painottuu 2. luokalla.

Arjen terveystottumuksia voidaan harjoitella esimerkiksi lautasmallin avulla.

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

Painotetaan kestävän elämäntavan harjoittelua ja valitaan monipuolisesti sisältöjä kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Sosiaalista kestävää kehitystä tuetaan harjoittelemalla itsestä huolehtimista sekä yhteistyötaitojen vahvistamista. Kulttuurista kestävää kehitystä voidaan tukea huomioimalla juhlapyhiä ja niihin liittyviä perinteitä. Ekologista kestävää kehitystä harjoitellaan huolehtimalla omista ja yhteisistä tavaroista. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opetellaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä.

Harjoitellaan edelleen kestävän kehityksen käytänteitä ja pidetään niitä yllä. Lisäksi painotetaan seuraavia sisältöjä: Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. Erilaiset oppilasraadit ja toimikunnat sopivat tukemaan kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä ja lasten osallisuutta.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä