Perusopetuksen opetussuunnitelma

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat

  • edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa

  • edistyminen havaintojen tekemisessä

  • edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa

  • edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä