Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Ympäristöopin arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitykset, arvot ja asenteet

T1 Oppilas toteuttaa luonnollista uteliaisuuttaan ja kokee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

S1-S6

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 Oppilas iloitsee ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

S1-S6

Työskentelytaidot

Oppilas työskentelee ahkerasti.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti työskentelyyn.

T3 Oppilaan ympäristöherkkyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.

S1-S6

Ympäristöherkkyyden kehittyminen ja kestävä toiminta lähiympäristössä sekä koulussa

Oppilas on harjoitellut lähiympäristössä ja kouluyhteisössä kestävällä tavalla toimimista.

Oppilas toimii lähiympäristössä ja kouluyhteisössä aikuisen tukemana.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 Oppilas harjoittelee tutkimista, toimimista sekä retkeilyä ja liikkumista lähiympäristössä.

S2-S4,S6

Tutkiminen ja toimiminen lähiympäristössä

Oppilas on liikkunut ja retkeillyt omassa lähiympäristössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toimimista.

Oppilas on retkeillyt ja liikkunut omassa lähiympäristössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toimimista aikuisen tukemana.

T5 Oppilas ihmettelee, kyselee ja käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

S1-S6

Pohdintojen käyttäminen tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana

Oppilas osaa ihmetellä ja kyseenalaistaa asioita sekä käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen pohjana.

Oppilas osaa ihmetellä ja kysellä. Aikuisen tukemana oppilas käyttää pohdintojaan tutkimusten ja toimintojen pohjana.

T6 Oppilas harjoittelee eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja esittelee tuloksia eri tavoin, esimerkiksi sanallisesti tai piirtäen.

S1-S6

Havaintojen tekeminen, tutkimusvälineiden käyttö ja tuloksien esittely

Oppilas on harjoitellut havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössään. Oppilas osaa käyttää eri aisteja havaintojen tekemiseen. Oppilas on käyttänyt yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja osaa esitellä tuloksia esimerkiksi sanallisesti tai piirtäen.

Oppilas on harjoitellut aikuisen tukemana eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössään.
Oppilas on tutustunut yksinkertaisten tutkimusvälineiden käyttöön.

T7 Oppilas harjoittelee materiaalien luokittelua kierrättämisen yhteydessä.

S1-S6

Materiaalien luokittelu ja kierrättäminen

Oppilas on oppinut kierrättämistä ja materiaalien luokittelua.

Oppilas on harjoitellut ohjatusti kierrättämistä ja materiaalien luokittelua.

T8 Oppilas harjoittelee toimimaan turvallisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita sekä hahmottamaan niiden perusteluita.

Oppilas pohtii turvallisuutta vahvistavia tekijöitä.

S1-S6

Toimiminen turvallisesti

Oppilas on harjoitellut turvallisen toiminnan taitoja ja osaa nimetä erilaisia turvallisuutta vahvistavia tekijöitä. Oppilas ymmärtää perustelut yhteisille toimintaohjeille ja pääsääntöisesti osaa toimia niiden mukaan.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea toimiakseen itsensä ja muiden kannalta turvallisesti ja osaa nimetä joitakin turvallisuutta vahvistavia tekijöitä. Oppilas tarvitsee tukea ohjeiden mukaan toimimisessa.

T9 Oppilas tutustuu arjen teknologiaan eli arkea helpottaviin teknisiin ratkaisuihin. 

S2, S4, S6

Arjen teknologiaan tutustuminen

Oppilas on tutustunut arjen teknologiaan.

Oppilas on tutustunut arjen teknologiaan aikuisen ohjaamana.

T10 Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja. Oppilas harjoittelee oman itsensä ja muiden arvostamista. 

S1-S6

Tunnetaidot ja ryhmässä toimimisen taidot

Oppilas osaa toimia ryhmässä. Oppilas on harjoitellut tunteiden tunnistamista ja toisten huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee paljon aikuisen tukea ryhmässä toimimisessa sekä toisten huomioon ottamisessa.

T11 Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tiedon hankkimisessa

Oppilas on harjoitellut tiedon hankkimista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Oppilas on tutustunut aikuisen tukemana tieto- ja viestintäteknologiaan tiedon hankkimisen välineenä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 Oppilas harjoittelee jäsentämään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä.

S1-S6

Ympäristön, ilmiöiden ja ihmisen toiminnan jäsentäminen

Oppilas ymmärtää oman ympäristönsä ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä ja on harjoitellut niihin liittyvien ilmiöiden jäsentämistä.

Oppilas on tutustunut ihmisen toimintaan ja toiminnan vaikutuksiin omassa lähiympäristössään.

T13 Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisia kuvia ja malleja ympäristön kuvaajina.

S1-S6

Kuvien ja mallien ymmärtäminen ympäristön kuvaajina

Oppilas on harjoitellut yksinkertaisten kuvien ja mallien käyttöä oman lähiympäristönsä kuvaamisessa.

Oppilas on tutustunut aikuisen tukemana yksinkertaisten kuvien ja mallien käyttöön oman lähiympäristönsä kuvaamisessa.

T 14 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja perustelemaan näkemyksiään erilaisissa tilanteissa.

S1-S6

Itseilmaisu ja näkemysten perustelu

Oppilas rohkenee ilmaista itseään ja perustella omia näkemyksiään erilaisissa tilanteissa.

Oppilas on harjoitellut itseilmaisua ja osaa ilmaista aikuisen tukemana omia näkemyksiään erilaisissa tilanteissa.

T15 Oppilas pohtii mielen hyvinvointia tukevia tekijöitä.

S1, S5

Mielen hyvinvoinnin pohdinta

Oppilas on oppinut huomaamaan mielen hyvinvointiin vaikuttavia ja sitä tukevia tekijöitä.

Oppilas ymmärtää, mitä tarkoitetaan mielen hyvinvoinnilla.

Ympäristöopin arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Merkitykset, arvot ja asenteet

T1 Oppilas toteuttaa luonnollista uteliaisuuttaan ja kokee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

S1-S6

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 Oppilas iloitsee ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista sekä harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

S1-S6

Oppilas työskentelee ahkerasti.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti työskentelyyn.

T3 Oppilaan ympäristöherkkyys kehittyy ja oppilas opettelee toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä.

S1-S6

Ympäristöherkkyyden kehittyminen, lähiympäristössä ja kouluyhteisössä toimiminen

Oppilas on harjoitellut lähiympäristössä ja kouluyhteisössä kestävällä tavalla toimimista.

Oppilas toimii lähiympäristössä ja kouluyhteisössä aikuisen tukemana.

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 Oppilas harjoittelee tutkimista, toimimista sekä retkeilyä ja liikkumista lähiympäristössä.

S2-S4, S6

Lähiympäristön tutkiminen

Oppilas on retkeillyt ja liikkunut omassa lähiympäristössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toimimista. Oppilas osoittaa pystyvänsä myös itsenäiseen toimintaan.

Oppilas on retkeillyt ja liikkunut omassa lähiympäristössään sekä harjoitellut sen tutkimista ja siellä toimimista aikuisen tukemana.

T5 Oppilas ihmettelee, kyselee ja käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

S1-S6

Ihmettely ja kyseenalaistaminen tutkimusten lähtökohtana

Oppilas osaa ihmetellä ja kyseenalaistaa asioita ja käyttää yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

Oppilas osaa ihmetellä ja kysellä. Aikuisen tukemana oppilas käyttää pohdintojaan tutkimusten ja toimintojen lähtökohtana.

T6 Oppilas harjoittelee eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja esittelee tuloksia eri tavoin, esimerkiksi sanallisesti tai piirtäen.

S1-S6

Havainnointi, kokeilut ja tutkimusvälineiden käyttö, tuloksien esittely

Oppilas osaa käyttää eri aisteja havaintojen tekemiseen koulussa ja omassa lähiympäristössä. Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä ja osaa esitellä tuloksia eri tavoin.

Oppilas on harjoitellut eri aistien avulla havaintojen ja kokeilujen tekemistä koulussa ja omassa lähiympäristössään. Oppilas on tutustunut yksinkertaisten tutkimusvälineiden käyttöön.

T7 Oppilas harjoittelee kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä sekä elinympäristöjä ja ilmiöitä. Oppilas harjoittelee kuvailemaan, luokittelemaan sekä vertailemaan myös materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.

S1-S6

Eliöiden, elinympäristöjen ja ilmiöiden vertailu, kuvailu ja luokittelu

Oppilas on harjoitellut eliöiden (kasvit, sienet, nisäkkäät, linnut sekä muut selkärankaiset ja selkärangattomat) sekä elinympäristöjen ja ilmiöiden kuvailua, vertailua ja luokittelua. Oppilas on perehtynyt erilaisten materiaalien ja tilanteiden kuvailuun, luokitteluun ja vertailuun.

Oppilas on tutustunut eliöihin (kasvit, sienet, nisäkkäät, linnut sekä selkärankaiset ja selkärangattomat) sekä elinympäristöihin ja ilmiöihin. Oppilas on tutustunut erilaisiin materiaaleihin ja tilanteisiin.

T8 Oppilas harjoittelee toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita.

S1-S6

Toiminen turvallisesti

Oppilas osaa toimia turvallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita sekä ymmärtää yhteisten sääntöjen ja ohjeiden perustelut.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea toimiakseen itsensä ja muiden kannalta turvallisesti. Oppilas tarvitsee tukea ohjeiden mukaan toimimisessa.

T9 Oppilas tutustuu monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostuu kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien.

S2, S4, S6

Arjen teknologiaan tutustuminen

Oppilas on perehtynyt arjen teknologiaan: oppilas on innokkaasti osallistunut kokeilemaan, keksimään ja rakentelemaan yhdessä toisten kanssa.

Oppilas on tutustunut arjen teknologiaan.

T10 Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja. Oppilas harjoittelee oman itsensä ja muiden arvostamista.

S1-S6

Tunnetaidot ja ryhmässä toimimisen taidot

Oppilas osaa toimia ryhmässä. Oppilas on harjoitellut tunteiden tunnistamista ja toisten huomioon ottamista.

Oppilas tarvitsee aikuisen tukea ryhmässä toimimisessa sekä toisten huomioon ottamisessa.

T11 Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tiedonhankkimisessa, havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä

Oppilas osaa käyttää ohjatusti tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä on harjoitellut havaintojen tallentamista ja esittämistä.

Oppilas on harjoitellut ohjatusti tieto- ja viestintäteknologian käyttöä.

Tiedot ja ymmärrys

T12 Oppilas harjoittelee jäsentämään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä.

S1-S6

Ympäristön, ilmiöiden ja ihmisen toiminnan jäsentäminen

Oppilas ymmärtää oman ympäristönsä ja ihmisen toiminnan välisiä yhteyksiä ja on harjoitellut niihin liittyvien ilmiöiden jäsentämistä.

Oppilas on tutustunut ihmisen toimintaan ja toiminnan vaikutuksiin omassa lähiympäristössään.

T13 Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina.

S1-S6

Kuvien ja mallien ymmärtäminen ympäristön kuvaajina

Oppilas on harjoitellut yksinkertaisten kuvien, mallien ja karttojen käyttöä kuvatessaan omaa lähiympäristöään.

Oppilas on tutustunut yksinkertaisten kuvien, mallien ja karttojen käyttöön oman lähiympäristönsä kuvaamisessa.

T14 Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään ja perustelemaan näkemyksiään.

S1-S6

Itseilmaisu ja näkemysten perustelu

Oppilas osaa ilmaista itseään ja perustella omia mielipiteitään ja näkemyksiään.

Oppilas on harjoitellut itseilmaisua ja osaa ilmaista aikuisen tukemana omia näkemyksiään.

T15 Oppilas pohtii kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä.

S1, S5

Mielen hyvinvoinnin pohdinta

Oppilaalle on muodostunut näkemys terveyttä ja hyvinvointia tukevista tekijöistä. Oppilas tunnistaa kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia asioita.

Oppilas on tutustunut kasvuun ja kehitykseen sekä terveyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin.