Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin. Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon ja elämänkaareen liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen ja lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä. Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta. Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Evankelisluterilainen uskonto: sisällöt vuosiluokilla 1 - 2

1.lk

2.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Tutustutaan luterilaiseen kirkkoon, sen esineistöön ja symboleihin sekä kirkon työtekijöiden työhön. Tuodaan esille erityisesti seurakunnan lapsille tarjoama toiminta. Opetuksessa käsitellään Jeesuksen ajan maailmaa, ympäristöä ja elämää sekä Jeesuksen kasvamista lapsesta aikuiseksi. Tutustutaan alustavasti Raamattuun ja sen rakenteeseen. Tutustutaan joulun ja pääsiäisen sanomaan sekä suomalaisen joulun- ja pääsiäisenvieton perinteisiin. Tutustutaan virsikirjaan. Musiikki ja virret ovat osa opetusta.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Käsitellään alustavasti luterilaisen kirkon käsitystä Jumalasta, armosta ja pelastuksesta. Tutustutaan Raamattuun ja sen rakenteeseen. Tuodaan esille, että Raamatusta löytyy historiaa, runoutta, kirjeitä ja rukouksia. Tutustutaan alustavasti kirkollisiin toimituksiin (kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Tutustutaan joulun ja pääsiäisen sanomaan ja merkitykseen kristinuskolle sekä suomalaisen joulun- ja pääsiäisenvieton perinteisiin. Harjoitellaan virsikirjan käyttöä. Musiikki ja virret ovat osa opetusta.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Ohjataan oppilasta pohtimaan itseään osana ympäröivää maailmaa, jossa uskonto ja siitä nousevat perinteet ovat konkreettisesti läsnä. Ohjataan oppilasta ymmärtämään, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista kristinusko on yksi. Ohjataan oppilasta pohtimaan itseään osana ympäröivää maailmaa, jossa uskonto ja siitä nousevat perinteet ovat konkreettisesti läsnä. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Tutustutaan oppilaiden kohtaamiin uskontoihin ja kirkkoihin Suomessa ja maailmalla sekä diakoniatyöhön.

S3 Hyvä elämä

S3 Hyvä elämä

Rohkaistaan oppilasta puhumaan tunteistaan. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Pohditaan yhdessä elämistä: samanlaisuutta ja erilaisuutta. Käsitellään oppilaille tärkeitä yhdessä olemisen teemoja: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja -antaminen sekä sääntöjen tärkeys. Keskeinen teema on toisen ihmisen kunnioittaminen. Harjoitellaan riitojen ja vahinkojen selvittämistä todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla. Korostetaan, että jokainen on arvokas sellaisenaan riippumatta taustastaan, taidoistaan tai muista ominaisuuksistaan. Hyvät käytöstavat ovat toisten huomioimista. Pohditaan elämän tärkeyttä luomiskertomuksen näkökulmasta. Ihmiselle on annettu tehtäväksi pitää huolta maailmasta. Pohditaan valintojen tekemistä sekä omien tekojen vastuullisuutta ja ympäristön kunnioittamista. Etsitään ilon ja kiittämisen aiheita ympäriltämme.

Rohkaistaan oppilasta puhumaan tunteistaan. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Pohditaan yhdessä elämistä: samanlaisuutta ja erilaisuutta. Etsitään ilon ja kiittämisen aiheita ympäriltämme. Hyvät käytöstavat ovat toisten huomioimista. Harjoitellaan ristiriitatilanteista selviytymistä todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla. Tutustutaan omantunnon käsitteeseen. Opetuksessa voidaan käyttää apuna eri medioita. Ohjataan oppilasta kriittisyyteen: kaikki näkemämme ja kuulemamme ei ole aina totta. Ohjataan oppilasta pohtimaan omien tekojen vastuullisuutta sekä ympäristön kunnioittamista. Tutustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.