Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Tutkitaan Raamatun kuvausta elämän synnystä. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja -antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolinen uskonto: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja kirkko Jumalan perheenä. Tutustutaan kasteen sakramenttiin oppilaan oman kasteen kautta. Tutustutaan alustavasti katolisen kirkkovuoden suuriin juhliin. Tutustutaan katoliseen kirkkoon ja omaan seurakuntaan, sen esineistöön ja symboleihin, kuten ristiin, alttariin, Marian patsaaseen, kastemaljaan. Tutustutaan alustavasti katoliseen rukouskäytäntöön ja rukousperinteeseen, kuten Ristinmerkkiin, Herran rukoukseen ja Terve Maria-rukoukseen.

Tarkastellaan Pyhää Kolminaisuutta. Tutustutaan Jumalaan ja Jeesukseen Jumalan Poikana. Tutkitaan Jeesuksen elämän päätapahtumia kirkkovuoden tärkeimpien juhlien kautta. Tarkastellaan alustavasti Raamattua pyhänä kirjana ja sen rakennetta. Opetuksessa tarkastellaan tärkeimpien pyhien ihmisten elämää ja niiden merkitystä, esimerkiksi Pyhä Nikolaus ja Pyhä Henrik.

Tutustutaan omaan seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Kirkkovierailu ja koululaisten Pyhää Messuun osallistuminen sekä mahdollinen ristintienhartauteen osallistuminen ovat osa opetusta. Tarkastellaan alustavasti kirkkoa rakennuksena.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja lähiympäristö. Tarkastellaan katolista kirkkovuotta neljän suuren juhlan kautta. Tuodaan esille, että katoliseen kirkkovuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä sekä paastonaikoja kuten joulupaasto (adventti) ja pääsiäispaasto.

Tutustutaan kirkkoon rakennuksena, jossa on eri osia. Tarkastellaan kirkon esineistöä kuten alttari, tabernaakkeli, pyhimysten patsaat, pääsiäiskynttilä. Koululaisten Pyhään Messuun tai ristintienhartauteen osallistuminen on osa opetusta. Tutustutaan eukaristian sakramenttiin. Tutustutaan katoliseen rukouskäytäntöön ja rukousperinteeseen kuten Herran rukoukseen, Terve Maria- ja Kunnia rukouksiin.

Ymmärretään että Raamattu on pyhä kirja, joka jakaantuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Tutustutaan Raamatun sisällöistä erityisesti Jeesuksen toimintaan ja opetukseen. Tarkastellaan Jumalan ihmiseksi tuloa Jeesuksessa sekä Neitsyt Mariaa Jumalansynnyttäjänä.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oman uskonnon lisäksi on olemassa muitakin uskontoja tai uskonnottomuutta ja että ne voivat esiintyä omassa perheessä, luokassa ja koulussa. Opetuksessa tarkastellaan koulussa vietettäviä juhlia katolisesta näkökulmasta.

Huomataan, että maailmanlaajuisen katolisen kirkon sisällä on erilaisia perinteitä eli riituksia. Oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen moniuskontoisuus huomioidaan opetuksessa. Tutustutaan oppilaiden kohtaamiin uskontoihin ja kirkkoihin Suomessa ja maailmalla. Opetuksessa huomioidaan uskonnottomuus. Tutustutaan alustavasti juutalaisuuden ja kristinuskon yhteisiin piirteisiin. Opetuksessa tarkastellaan koulussa vietettäviä juhlia katolisesta näkökulmasta.

S3 Hyvä elämä

Tutustutaan katoliseen ihmiskäsitykseen luomiskertomuksen kautta. Korostetaan, että jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan riippumatta taustastaan, taidoistaan tai muista ominaisuuksistaan. Ohjataan oppilasta pohtimaan valintojen tekemistä sekä omien tekojen vastuullisuutta ja ympäristön kunnioittamista luomiskertomuksen antamana tehtävänä.

Opetuksessa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä Raamatun kertomusten ja pyhien ihmisten elämän kautta. Tutustutaan katoliseen käsitykseen elämästä ja kuolemasta. Pohditaan rehellisyyttä, toisesta välittämistä, anteeksiantamista ja -pyytämistä sekä rakkautta. Keskeinen teema on toisen ihmisen kunnioittaminen. Tarkastellaan ihmisoikeuksia lapsen näkökulmasta.

S3 Hyvä elämä

Opetuksessa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä pyhien ihmisten elämän ja Raamatun kertomusten kautta, esimerkiksi Tuhlaajapoika ja Laupias Samarialainen. Keskeisiä teemoja ovat hyvä elämä, vastuu luomakunnasta, esimerkkinä Pyhä Fransiskus. Tutustutaan myös muiden katsomusten näkemyksiin luomakunnasta. Ymmärretään katolisen paaston eettinen puoli kuten hyvän tekeminen. Tutustutaan käsitteisiin laupeus ja oikeudenmukaisuus.

Pohditaan myös oppilaan omassa elämässä esiintyviä eettisiä teemoja kuten eriarvoisuutta, samanarvoisuutta ja avuliaisuutta. Tutustutaan omantunnon käsitteeseen ja miten se ohjaa hyvään. Ohjataan oppilasta pohtimaan omien tekojen vastuullisuutta sekä ympäristön kunnioittamista. Tarkastellaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta ja sen ilmenemistä lapsen omassa elämässä.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä