Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää omasta kasteestaan ja sen merkityksestä. Hän tietää kuuluvansa katoliseen kirkkoon kasteen kautta.

Oppilas tunnistaa kasteen kirkkoon liittyvänä asiana ja ymmärtää jonkin verran sen merkitystä.

T2 Oppilas tutustuu katolisen uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas osaa tehdä ristinmerkin itsenäisesti ja tietää muitakin rukouksia. Tietää katolisen kirkon esineitä ja joitain Raamatun kertomuksia.

Oppilas on tutustunut ristinmerkkiin ja muihin rukouksiin. Hän tunnistaa jonkin kirkollisen esineen ja Raamatun kertomuksen.

T3 Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen, juhliin ja tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää miksi joulua ja pääsiäistä vietetään ja on tietoinen pyhimysten juhlista.

Oppilas on tutustunut jouluun ja pääsiäiseen Jeesuksen elämään liittyvinä tapahtumina.

T4 Oppilas tutustuu luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tunnistaa häntä ympäröivää uskonnollista maailmaa ja eri uskontojen joitain juhlia.

Oppilas tunnistaa jonkin verran ympäröivää uskonnollista maailmaa ja eri uskontojen juhlia.

T5 Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi. Hän osallistuu keskusteluun.

Oppilas tarvitsee tukea ilmaistakseen ajatuksiaan ja tunteitaan. Hän yrittää osallistua keskusteluihin.

T6 Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas kykenee empatiaan ja osaa kuunnella toisten mielipiteitä.

Oppilas pystyy jonkin verran eläytymään toisen asemaan ja kuuntelemaan toisten mielipiteitä.

T7 Oppilasta ohjataan eettiseen pohdintaan katolisen kirkon opin pohjalta sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään. Oppilas tunnistaa myös samoja teemoja luomiskertomuksessa.

Oppilas osaa jonkin verran käsitellä hyvän ja pahan kysymyksiä omassa lähipiirissään. Hän on tutustunut luomiskertomukseen.

T8 Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa perustella omia mielipiteitään sekä kuuntelee muita.

Oppilas tarvitsee tukea omien mielipiteiden ilmaisemisessa sekä muiden kuuntelemisessa.

Katolisen uskonnon arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

T1Oppilaassa herää mielenkiinto katolisen uskonnon opiskelua kohtaan ja oppii tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.

S1, S2, S3

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää kuuluvansa maailmanlaajuiseen katoliseen kirkkoon ja omaan paikallisseurakuntaan.

Oppilas tunnistaa kuuluvansa katoliseen kirkkoon ja omaan paikallisseurakuntaan.

T2 Oppilas tutustuu katoliseen kirkkoon, seurakunnan toimintaan ja joihinkin kirkossa oleviin esineisiin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Oppilas tietää tärkeimmät kirkolliset esineet ja messun osat. Tietää myös että seurakunnassa on myös lasten toimintaa.

Oppilas tunnistaa joitakin kirkollisia esineitä ja tietää oman seurakuntansa lapsitoiminnasta.

T3 Oppilas tutustuu katoliseen kirkkovuoteen Jeesuksen elämän tapahtumien kautta sekä kirkon juhliin ja katolisiin tapoihin.

S1

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas tietää neljä tärkeintä kirkkovuoden juhlaa Jeesuksen elämään liittyen sekä myös adventti- ja paastoajat. Hän tietää myös erilaisia kirkollisia toimituksia.

Oppilas tunnistaa ainakin kaksi tärkeintä kirkollista juhlaa. Hän tunnistaa joitain kirkollisia toimituksia.

T4 Oppilas tutustuu luomakuntaan Jumalan lahjana ihmisille. Kannustetaan oppilasta tutustumaan muihin kristillisiin kirkkoihin ja uskontoihin.

S2

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Oppilas ymmärtää yhteisen vastuun luomakunnasta. Oppilas tietää muitakin kristillisiä kirkkokuntia sekä maailman muita uskontoja.

Oppilaalla on alustava käsitys vastuusta luomakunnasta. Hän tunnistaa joitain muitakin kristillisiä kirkkokuntia.

T5 Oppilas tunnistaa ja ilmaisee omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä oppii luottamaan itseensä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan ymmärrettävästi.

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävarmasti.

T6 Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia.

S1, S2, S3

Eettinen pohdinta

Oppilas osaa yhdessä toimimisen ja elämisen taitoja.

Oppilas osaa yhdessä toimimisen ja elämisen taitoja ohjatusti.

T7 Oppilasta ohjataan katoliseen eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta.

S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas osaa tunnistaa itsekkyyden ja toisten hyvän etsimisen eroa. Ymmärtää anteeksipyytämisen ja –antamisen arvon ihmisten välisissä suhteissa.

Oppilas tarvitsee vielä tukea ymmärtääkseen epäitsekkyyden arvon.

T8 Oppilaalle luodaan tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

S1, S3

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Oppilas ilmaisee omia mielipiteitään ja osaa perustella niitä. Osaa myös kuunnella toisia.

Oppilas tarvitsee vielä tukea omien mielipiteiden ilmaisemisessa sekä toisten kuuntelemisessa.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä