Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Tutustutaan islamiin oman perheen kautta. Opiskellaan alustavasti islamilaisen kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen liittyvät perinteet. Sisältöjen valinnassa keskeisiä ovat islamin opin perusteet: Jumalan ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko näkymättömään. Tutustutaan alustavasti Koraaniin ja perimätietoon sekä Islamilaiseen yhteisöön. Tarkastellaan islamin monimuotoisuutta ilmiönä sekä moskeijan merkitystä muslimeille. Pohditaan muslimin uskonnollisia velvollisuuksia.

S2 Uskontojen maailma: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin sekä uskonnottomaan tapakulttuuriin.

S3 Hyvä elämä: Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaari ja siihen liittyvät elämänkysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet. Pohditaan toisen asemaan eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Keskeisinä opittavina sisältöinä ovat hyvän elämän perusteet islamissa. Lisäksi tarkastellaan oman perheen tapakulttuuria ja pohditaan erilaisuuden hyväksymistä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Islam: sisällöt vuosiluokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Suhde omaan uskontoon

S1 Suhde omaan uskontoon

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Tutustutaan islamilaisiin hyviin tapoihin ja perinteisiin. Tutustutaan islamilaiseen peruskäsitteistöön ja symboleihin: islam, muslimi, Allah, Koraani, viisi pilaria, moskeija ja sen esineistö. Tuodaan esille erityisesti islamin yhdyskunnan lapsille tarjoama toiminta.

Opetuksessa käsitellään Profeetta Mohammedin ajan maailmaa, ympäristöä ja elämää sekä hänen kasvamistaan lapsesta aikuiseksi. Tutustutaan alustavasti Koraaniin ja sen rakenteeseen. Tutustutaan pyhin juhlien viettoon sekä kuunnellaan nashideja.

Opetuksen lähtökohtana on oppilaan perhe ja sen historia. Tutustutaan islamilaisiin hyviin tapoihin ja perinteisiin. Tutustutaan laajemmin islamilaiseen peruskäsitteistöön ja symboleihin. Käsitellään alustavasti islamin käsitystä Jumalasta, armosta ja pelastuksesta.

Tutustutaan Koraaniin ja sen rakenteeseen. Tuodaan esille, että Koraanista löytyy historiaa, tietoa, muita kirjoja ja rukouksia. Tutustutaan alustavasti islamin perinteisiin toimituksiin (perjantairukous, vihkiminen ja hautaan siunaaminen). Tutustutaan iid juhlan [bayram] viettoon ja merkitykseen muslimille sekä Suomessa että maailmalla.

S2 Uskontojen maailma

S2 Uskontojen maailma

Oppilasta ohjataan pohtimaan itseään osana ympäröivää maailmaa, jossa uskonto ja siitä nousevat perinteet ovat konkreettisesti läsnä. Ohjataan oppilasta ymmärtämään, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista islamin uskonto on yksi.

Tutustutaan kristinuskon juhliin ja kirkkoon.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään, että maailmassa on monenlaisia uskontoja, joista islamin uskonto on yksi. Oppilasta ohjataan pohtimaan itseään osana ympäröivää maailmaa, jossa uskonto ja siitä nousevat perinteet ovat konkreettisesti läsnä. Omien juurien tunteminen helpottaa toisten kulttuurien kohtaamista. Tutustutaan kristinuskon juhliin.

Tutustutaan oppilaiden kohtaamiin uskontoihin Suomessa ja maailmalla.

S3 Hyvä elämä

Rohkaistaan oppilasta puhumaan tunteistaan. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Pohditaan yhdessä elämistä: samanlaisuutta ja erilaisuutta. Käsitellään oppilaille tärkeitä yhdessä olemisen teemoja: ystävyys, kateus, yksinäisyys, anteeksipyytäminen ja -antaminen sekä sääntöjen tärkeys, vanhempien totteleminen ja kunnioitus. Keskeinen teema on toisen ihmisen kunnioittaminen. Harjoitellaan riitojen ja vahinkojen selvittämistä todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla. Korostetaan, että jokainen on arvokas sellaisenaan riippumatta taustastaan, taidoistaan tai muista ominaisuuksistaan. Hyvät käytöstavat ovat toisten huomioimista.

Pohditaan elämän tärkeyttä luomiskertomuksen näkökulmasta. Ihmiselle on annettu tehtäväksi pitää huolta maailmasta. Ohjataan oppilasta pohtimaan valintojen tekemistä sekä omien tekojen vastuullisuutta ja ympäristön kunnioittamista. Etsitään ilon ja kiittämisen aiheita ympäriltämme.

S3 Hyvä elämä

Rohkaistaan oppilasta puhumaan tunteistaan. Harjoitellaan toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. Pohditaan yhdessä elämistä: samanlaisuutta ja erilaisuutta ja toisen asemaan asettumista. Etsitään ilon ja kiittämisen aiheita ympäriltämme. Hyvät käytöstavat ovat toisten huomioimista.

Harjoitellaan ristiriitatilanteista selviytymistä todellisten ja kuvitteellisten tilanteiden avulla. Tutustutaan omantunnon käsitteeseen. Opetuksessa voidaan käyttää apuna eri medioita.

Ohjataan oppilaita kriittisyyteen; kaikki näkemämme ja kuulemamme ei ole aina totta. Ohjataan oppilasta pohtimaan omien tekojen vastuullisuutta sekä ympäristön kunnioittamista. Tutustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

 

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä