Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Kuvataiteen arviointiperusteet 1. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas havainnoi eri aistein itseään, ympäristöään, taidetta ja lastenkulttuurin kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan yhdellä tiedon tuottamisen tavalla.

T2 Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

T3 Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Oppilas tutustuu ja harjoittelee monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen keinoja käyttäen työtapoina esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista ilmaisua ja erilaisia mediavälineitä. Oppilas tutustuu erilaisten työtapojen kautta kuvan tekemisen materiaaleihin.

S1,S2,S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa käyttää kuvallisen tuottamisen materiaaleja ja tekniikoita.

Oppilas osaa käyttää yksipuolisella tavalla kuvallisen tuottamisen materiaaleja ja tekniikoita.

T5 Oppilas harjoittelee työskentelemään yksin ja yhdessä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

Oppilas osaa työskennellä yksin.

T6 Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi muodon, koon, sommittelun ja värin ilmenemistä, omissa ja muiden kuvissa.

Oppilas tutustuu ja käyttää päävärejä sekä kylmiä ja lämpimiä värejä.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoista pareja iso-pieni sekä lähellä- kaukana.

Oppilas harjoittelee symmetrian hahmottamista omissa kuvissaan.

Oppilas harjoittelee ihmisen kehon osien kuvaamista.

S1,S2,S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Päävärien sekä kylmien ja lämpimien värien hahmottaminen ja käyttö. Kuvaamisen keinoista parien iso-pieni sekä lähellä-kaukana harjoittelu, symmetrian hahmottaminen omissa kuvissa sekä ihmisen kehon osien kuvaaminen.

Oppilas osaa tarkastella kuvallisen vaikuttamisen keinoja.

Oppilas hahmottaa päävärit sekä kylmät ja lämpimät värit ja osaa käyttää niitä omissa töissään.

Oppilas hahmottaa koon ja etäisyyksien ilmenemisen ja osaa käyttää niitä omissa kuvissaan.

Oppilas hahmottaa symmetriaa sekä ihmisen kehon osat omissa kuvissaan.

Oppilas osaa tarkastella yksipuolisesti jotakin kuvallisen vaikuttamisen keinoa.

Oppilas hahmottaa päävärit sekä kylmät ja lämpimät värit ja osaa käyttää niitä omissa töissään yksipuolisesti.

Oppilas hahmottaa koon ja etäisyyksien ilmenemisen ja osaa käyttää niitä omissa kuvissaan yksipuolisesti.

Oppilas hahmottaa symmetriaa sekä ihmisen kehon osat omissa kuvissaan yksipuolisesti.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Oppilas tarkastelee ja keskustelee erilaisista kuvatyypeistä esimerkiksi mainoskuvista, valokuvista ja taidekuvista.Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

S1,S2,S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisten tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8 Oppilas kiinnostuu ja arvostaa omaa ja muiden kulttuuria, työskentelyä sekä kuvallisia tuotoksia. Oppilas tarkastelee ja kuvaa omasta elinympäristöstään tuttuja (vaatetus, lelut, arkipäivän tuotteet) visuaalisia tuotteita ja kuvia.

S1,S2,S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tarkastella ja kuvata omasta elinympäristöstään tuttuja visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa kuvata omasta elinympäristöstään tuttuja visuaalisia tuotteita ja kuvia.

T9 Oppilas tarkastelee elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia sekä ilmaisee monipuolisilla kuvallisilla keinoilla vuoden kiertoon liittyviä juhlakulttuureja.Oppilas havainnoi ympäristön visuaalista ilmettä eri vuodenaikoina, esimerkiksi luonnon eri värisävyjä.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa tarkastella elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia ja ilmaista itseään kuvallisin keinoin. Oppilas tekee havaintoja ympäristöstään eri vuodenaikoina.

Oppilas osaa tarkastella elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta.

S1,S2,S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään eri näkökulmista.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään.

T11Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas kiinnostuu käyttämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja

välineistään tarkoituksenmukaisesti ja käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Oppilas huolehtii vaihtelevasti työskentely-ympäristöstään ja välineistä.

Kuvataiteen arviointiperusteet 2. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtainen/arvosanan kuusi osaaminen

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Oppilas havainnoi eri aistein itseään, ympäristöään, taidetta ja lastenkulttuurin kuvamaailmoja.Oppilas hyödyntää ajankohtaista tai paikallista kulttuuritarjontaa.

S1,S2,S3

Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan monipuolisesti.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan yhdellä tiedon tuottamisen tavalla.

T2 Oppilas keskustelee havainnoistaan ja harjoittelee mielipiteidensä perustelemista

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä.

Oppilas osaa kuvailla havaintojaan ja sanallistaa niitä yksipuolisesti.

T3 Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

S1,S2,S3

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti monipuolisesti.

Oppilas osaa käyttää kuvallisia ilmaisutapoja, tekniikoita, materiaaleja ja välineitä yksipuolisesti.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Oppilas tutustuu ja harjoittelee monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen keinoja käyttäen työtapoina esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, kolmiulotteista ilmaisua ja erilaisia mediavälineitä. Oppilas tutustuu erilaisten työtapojen kautta kuvan tekemisen materiaaleihin.

S1,S2,S3

Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Oppilas osaa käyttää kuvallisen tuottamisen materiaaleja ja tekniikoita.

Oppilas osaa käyttää yksipuolisella tavalla kuvallisen tuottamisen materiaaleja ja tekniikoita.

T5 Oppilas harjoittelee työskentelemään yksin ja yhdessä tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä kokee iloa ja onnistumista omasta työstään.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja työskennellä sekä yksin että ryhmässä.

Oppilas osaa työskennellä yksin ja yhdessä.

T6 Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi muodon, koon, sommittelun ja värin ilmenemistä, omissa ja muiden kuvissa.

Oppilas tutustuu ja käyttää välivärejä ja väriympyrää.

Oppilas harjoittelee laveeraamista.

Oppilas harjoittelee kuvaamisen keinoista paria edessä-takana.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa ornamentiikkaa. Oppilas harjoittelee ihmisen kuvaamista liikkeessä jollakin kuvataiteen työtavalla.

S1,S2,S3

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Väriympyrä, välivärit

Laveeraaminen

Sommittelun tekijöistä edessä-takana

Erilaiset ornamentit

Ihmishahmon kuvaaminen liikkeessä jotakin kuvallista keinoa käyttäen

Oppilas osaa tarkastella erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa.

Oppilas hahmottaa välivärit väriympyrästä ja osaa käyttää niitä omassa ilmaisussaan.

Oppilas osaa laveerata.

Oppilas hahmottaa sommittelun tekijöistä edessä-takana ja osaa käyttää taitoa omissa kuvissaan.

Oppilas hahmottaa ja osaa toteuttaa ornamentin.

Oppilas osaa kuvata ihmishahmoa liikkeessä jotakin kuvallista keinoa käyttäen.

Oppilas osaa tarkastella yksipuolisesti kuvallisen vaikuttamisen keinoa omissa kuvissaan.

Oppilas hahmottaa välivärit väriympyrästä.

Oppilas osaa laveerata.

Oppilas hahmottaa sommittelun tekijöistä edessä-takana.

Oppilas osaa toteuttaa yksinkertaisen ornamentin.

Oppilas osaa kuvata ihmishahmoa liikkeessä jotakin kuvallista keinoa käyttäen.

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Oppilas tarkastelee ja keskustelee erilaisista kuvatyypeistä esimerkiksi mainoskuvista, valokuvista ja taidekuvista.Oppilas tarkastelee kuvan vaikuttamisen keinoja sekä kuvien todenmukaisuutta.

S1,S2,S3

Kuvien tarkastelu

Oppilas osaa sanallistaa omia ja toisten tekemiä kuvia ja osaa tarkastella kuvan vaikuttamisen keinoja ja todenmukaisuutta.

Oppilas osaa sanallistaa omia tekemiään kuvia.

T8 Oppilas kiinnostuu ja arvostaa omaa ja muiden kulttuuria, työskentelyä sekä kuvallisia tuotoksia. Oppilas tarkastelee ja kuvaa omasta elinympäristöstään tuttuja (vaatetus, lelut, arkipäivän tuotteet) visuaalisia tuotteita ja kuvia.

S1,S2,S3

Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Oppilas osaa tarkastella ja kuvata omasta elinympäristöstään tuttuja visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Oppilas osaa kuvata omasta elinympäristöstään tuttuja visuaalisia tuotteita ja kuvia.

T9 Oppilas tarkastelee elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia sekä ilmaisee monipuolisilla kuvallisilla keinoilla vuoden kiertoon liittyviä juhlakulttuureja.Oppilas havainnoi ympäristön visuaalista ilmettä eri vuodenaikoina, esimerkiksi luonnon eri värisävyjä.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Oppilas osaa tarkastella elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia ja ilmaista itseään kuvallisin keinoin. Oppilas tekee havaintoja ympäristöstään eri vuodenaikoina.

Oppilas osaa tarkastella elinympäristönsä visuaalisia tuotteita ja kuvia.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 Oppilas havainnoi elinympäristöään eri näkökulmista, esimerkiksi käytännöllisestä, esteettisestä ja ekologisesta näkökulmasta.

S1,S2,S3

Arvojen tarkasteleminen

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään eri näkökulmista.

Oppilas osaa ilmaista havaintojaan elinympäristöstään.

T11 Oppilas huolehtii yhteisestä työtilasta, omista ja yhteisistä välineistä, sekä käyttää välineitä ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas kiinnostuu käyttämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

S1,S2,S3

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valinta

Oppilas osaa huolehtia työskentely-ympäristöstään ja -välineistään tarkoituksenmukaisesti ja käyttää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Oppilas huolehtii vaihtelevasti työskentely-ympäristöstään ja välineistä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä