Perusopetuksen opetussuunnitelma

Vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 1-2

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

Sisällöt valitaan siten, että kokonaisen käsityön prosessi toteutuu ja erilaiset materiaalit ja työtavat tulevat tutuksi. Työskennellään yhteisten ilmiöiden parissa useiden oppiaineiden kanssa.

S1 Ideointi: Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.

S2 Kokeilu: Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja, lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.

S3 Suunnittelu: Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen kuvailun taitoja.

S4 Tekeminen: Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.

S5 Dokumentointi: Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

S6 Arviointi: Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan palautetta toisille oppilaille.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Käsityö: sisällöt luokilla 1-2

1.lk

2.lk

S1 Ideointi

S1 Ideointi

Oppilasta kannustetaan omien innostavien ideoiden tuottamiseen ja siihen, että tehtävän voi ratkaista usealla eri tavalla. 

Oppilasta ohjataan käyttämään ideoinnissa apuna virikkeiden avulla syntyneitä ajatuksia, havaintoja ja kokemuksia.

Suunnittelun ja ideoinnin virikkeenä käytetään lähiympäristöjä ja eheyttäviä oppimiskokonaisuuksia.

Oppilasta ohjataan piirtämään ja kertomaan käsityöideansa.

Oppilasta kannustetaan keksimään yksin ja ryhmässä useita innostavia ideoita ja huomaamaan, että tehtävän voi ratkaista usealla eri tavalla. 

Harjoitellaan ideoimaan persoonallisia käsityöllisiä ratkaisuja käyttäen apuna virikkeiden avulla syntyneitä havaintoja, kokemuksia ja ajatuksia.

Suunnittelun ja ideoinnin virikkeenä käytetään lähiympäristöjä sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. 

S2 Kokeilu

S2 Kokeilu

Valmistamiseen annetaan riittävästi aikaa, ja oppilasta kannustetaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä materiaalin työstämiseksi.

Oppilasta kannustetaan keksimään ja vaalimaan omia innostavia ideoita käyttäen/kokeilemalla erilaisia materiaaleja ja työvälineitä.

Valmistamiseen annetaan riittävästi aikaa, ja oppilasta kannustetaan kokeilemaan erilaisia menetelmiä materiaalien työstämiseksi. 

S3 Suunnittelu

S3 Suunnittelu

Annetaan avoimia suunnittelutehtäviä, joissa oppilas itse ideoi ja suunnittelee työtään.

Oppilasta ohjataan huomaamaan käsityötuotteen suunnittelun olevan tärkeä osa käsityötä.  

Oppilasta ohjataan harjoittelemaan käsityön suunnittelua piirtämällä tai muovaamalla yksin ja/tai ryhmässä. 

Annetaan avoimia suunnittelutehtäviä, joissa ideoidaan ja suunnitellaan työtä yksin tai ryhmässä.

Oppilasta ohjataan huomaamaan käsityötuotteen suunnittelun olevan tärkeä osa käsityötä.

Harjoitellaan kertomaan suunnitelmasta ja tekemään työstä kuvia piirtämällä tai muotoilemalla.

S4 Tekeminen

S4 Tekeminen

Oppilaalle pyritään tarjoamaan kokemuksia onnistuneen työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta.

Työskentelyssä käytetään lankoja, kankaita, puuta, muovia, metalleja, värejä ja pintakäsittelyaineita. Käytetään uusia materiaaleja: kierrätys- ja luonnonmateriaaleja.

Harjoitellaan mittaamista ja merkitsemistä, käsin ompelua, leikkaamista, virkkuukoukun käyttämistä, kankaan painantaa tai maalaamista, puun työstämistä ja

pintakäsittelyä. Tutustutaan muovin ja metallin työstämiseen. 

Oppilasta ohjataan noudattamaan opettajan antamia ohjeita ja työskentelemään vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. 

Oppilaalle pyritään tarjoamaan kokemuksia onnistuneen työskentelyn tuomasta hyvän olon tunteesta. 

Käsityöprosesseissa mitataan, käytetään suorakulmaa, sahataan käsisahalla sekä naulataan ja höylätään, huovutetaan, virkataan ja kudotaan/pujotellaan.

Harjoitellaan kankaan leikkaamista ja käsin ompelua niin, että voidaan opetella hallitsemaan itsenäisesti ompelun aloittaminen ja päättäminen. Materiaaleina käytetään villakuituja, lankoja, kankaita, puuta, muovia, metalleja, värejä ja pintakäsittelyaineita. 

Ohjataan oppilasta noudattamaan opettajan antamia ohjeita ja työskentelemään vastuuntuntoisesti ja turvallisesti.

S5 Dokumentointi

S5 Dokumentointi

Harjoitellaan kertomaan käsityöstä ja sen ideasta sanallisesti ja kuvien avulla tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen. 

Oppilasta ohjataan kertomaan käsityöstä ja sen ideasta sanallisesti ja kuvien avulla tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen.

S6 Arviointi

S6 Arviointi

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan käsityötään ja työskentelyään useassa kokonaisen käsityön vaiheessa korostaen onnistumisia sekä pohtien kehittämistarpeita yksin tai ryhmässä.

Oppilasta ohjataan tarkastelemaan käsityötään ja työskentelyään useassa kokonaisen käsityön vaiheessa korostaen onnistumisia sekä pohtien kehittämistarpeita yksin tai ryhmässä. 

Oppilasta autetaan tunnistamaan valmistamassaan tuotteessa oma suunnittelu, taitojen kehittyminen ja kädenjälki.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä