Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomen kieli- ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: tavoitteet vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee viestimistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteitään tutussa ryhmässä.

T1

Oppilas osaa asioida erilaisissa tilanteissa asianmukaisesti.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä vuorovaikutustilanteissa.

T1

Oppilas harjoittelee haastattelutaitoja.

Oppilas harjoittelee väittelyä ja harjaantuu perustelemaan mielipiteitään vuorovaikutustilanteissa.

 

T1

Oppilas kehittyy viestijänä erilaisissa tilanteissa.

Oppilas osallistuu keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

Oppilas osaa perustella mielipiteensä sekä kuunnella ja reagoida muiden mielipiteisiin.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisissa ryhmissä toimimista ja perusviestintätaitoja (katsekontakti, vuorottelu, kuunteleminen, reagointi).

Oppilas harjoittelee tarkoituksenmukaista puhetapaa toisten tunteet huomioon ottaen.

Oppilas edistyy keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen taidoissa.

T2

Oppilas harjoittelee perusviestintätaitoja (katsekontakti, vuorottelu, kuunteleminen, reagointi).

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä.

Oppilas kehittää kielenkäyttötaitoaan erilaisissa viestintätilanteissa.

T2

Oppilas toimii erilaisissa ryhmissä ja harjoittelee vuorovaikutustaitojaan erilaisissa viestintätilanteissa.

Oppilas tarkastelee sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

T2

Oppilas tietää, miten erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimitaan.

Oppilas osallistuu aktiivisena toimijana vuorovaikutustilanteisiin pyrkien vaikuttamaan omalla viestinnällään.

Oppilas harjoittelee yhteiskunnallisesta vaikuttamista esim. oman koulun oppilaskunnan kautta.

T3

Oppilas harjoittelee lukemaan eläytyen erilaisia tekstejä.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

T3

Oppilas rohkaistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee esiintymistä yksin ja ryhmässä.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

T3

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa esityksen ryhmän kanssa.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

T3

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

Oppilas osaa pitää lyhyen puheenvuoron tai esityksen.

T4

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintävälineisiin.

Oppilas harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.

T4

Oppilas kehittää omaa kykyään toimia viestijänä vuorovaikutustilanteessa.

Oppilas ymmärtää palautteen antamisen merkityksen ja harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

T4

Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilaan kriittisyys viestijänä ja viestien vastaanottajana kehittyy.

Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

T4

Oppilas harjoittelee toimimista monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas harjoittelee sujuvaa lukemista erilaisten tekstien avulla ja tutustuu erilaisiin lukustrategioihin.

Oppilas harjoittelee arvioimaan lukutaitoaan ja luetun ymmärtämistään.

T5

Oppilas lukee erilaisia tekstejä ja harjoittelee erilaisia lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

T5

Oppilas lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja

oppii käyttämään erilaisia lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

T5

Oppilas lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja osaa käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

T6

Oppilas tutkii tekstien avulla sanojen muotoja ja merkityksiä.

Oppilas harjoittelee käyttämään ja tulkitsemaan kieltä synonyymien ja vastakohtien avulla.

Oppilas kartuttaa sanavarastoaan.

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia piirteitä (esim. kertova ja ohjaava teksti).

T6

Oppilas harjoittelee sanojen luokittelua merkityksen ja muodon mukaan (sanaluokat).

Oppilas harjaantuu verbien persoonamuotojen käyttämisessä.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot).

Oppilas ymmärtää, että erilaisten tekstien avulla voi kertoa, kuvata, ohjata ja vaikuttaa.

T6

Oppilas harjaantuu sanojen luokittelemisessa merkityksen ja muodon mukaan. Oppilas tutkii verbien aikamuotoja ja tehtäviä lauseissa sekä harjoittelee aikamuotoja (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti).

Oppilas tutkii nominien taipumista sijamuodoissa ja ymmärtää sijamuotojen merkityksiä.

Oppilas tarkastelee sanojen sävy- ja merkityseroja ja harjoittelee ymmärtämään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot).

Oppilas tunnistaa joitakin erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä.

T6

Oppilas osaa luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan.

Oppilas tutkii verbien aikamuotoja ja tehtäviä lauseissa sekä osaa nimetä aikamuodot.

Oppilas tietää, että nominit taipuvat sijamuodoissa.Oppilas ymmärtää sijamuotojen merkityksiä.

Oppilas osaa tehdä päätelmiä ja tulkintoja erilaisista teksteistä.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot).

T7

Oppilas harjoittelee tiedon hankintaa erilaisista lähteistä.

Oppilas harjoittelee aakkostamisen hyödyntämistä tiedonhankinnassa.

T7

Oppilas vertailee tietolähteitä ja harjoittelee sopivan lähteen käyttöä.

T7

Oppilas käyttää eri lähteitä ja harjoittelee arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

T7

Oppilas osaa etsiä tietoa eri lähteistä ja valita tilanteeseen sopivat lähteet.

T8

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

T8

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

T8

Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

Oppilas osaa käyttää käsitteitä aihe ja kertoja (minä ja hän).

T8

Oppilas osaa jakaa lukukokemuksiaan myös monimediaisissa ympäristöissä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tekstien pohjalta kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tekstien pohjalta kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

T9

Oppilas osaa ilmaista kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

T9

Oppilas osaa ilmaista kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään suullisesti ja kirjallisesti.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä kertomuksia.

Oppilas osaa laatia omalle tekstilleen otsikon.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia tekstilajeja, mm. kertovia ja kuvailevia.

Oppilas harjoittelee käyttämään kappalejakoa omissa teksteissään.

Oppilas kiinnittää huomiota sananvalintoihin omissa teksteissään.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia tekstilajeja, mm. ohjaavia tekstejä.

Oppilas opettelee käyttämään kappalejakoa omissa teksteissään.

T10

Oppilas osaa tuottaa erilaisia tekstilajeja, mm. kantaa ottavia.

Oppilas ymmärtää sananvalintojen merkityksen omissa teksteissään.

T11

Oppilas harjoittelee yleis- ja erisnimien oikeinkirjoitusta.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan prototyyppisiä nominatiivialkuisia yhdyssanoja.

Oppilas harjoittelee virkkeiden ison alkukirjaimen ja lopetusmerkkien käyttöä omissa teksteissään.

Oppilas harjoittelee vuoropuhelun kirjoittamista vuorosanaviivan avulla.

Oppilas harjoittelee sujuvaa käsikirjoittamista ja näppäintaitoja.

T11

Oppilas harjaantuu kirjoittamaan yleis- ja erisnimet oikein.

Oppilas harjaantuu kirjoittamaan nominatiivialkuiset yhdyssanat oikein ja käyttämään yhdysmerkkiä.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan virkkeitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulauseista.

Oppilas varmentaa vuoropuhelun kirjoittamistaitoaan vuorosanaviivan avulla.

Oppilas harjoittelee sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

T11

Oppilas varmentaa oikeinkirjoitustaan: iso ja pieni alkukirjain ja yhdyssanat.

Oppilas kertaa lauseoppia: virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetusmerkki.

Oppilas tutkii sivulauseita ja harjoittelee tunnistamaan sivulauseiden selkeät perustyypit.

Oppilas osaa kirjoittaa vuoropuhelua vuorosanaviivan avulla.

Oppilas tutustuu lauseenjäseniin predikaatti ja subjekti.

Oppilaalle on muodostunut sujuva ja selkeä käsiala.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

T11

Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusasiat sekä ja osaa käyttää niitä omissa teksteissään.

Oppilas osaa nimetä sivulauseiden selkeät perustyypit.

Oppilas osaa sujuvasti kirjoittaa vuoropuhelua omaan tekstiinsä.

Oppilas osaa kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin.

Oppilas on omaksunut tarvittavat näppäintaidot.

Oppilas tutkii lauseenjäsenten tehtäviä (subjekti, predikaatti, objekti).

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas ymmärtää kirjoittamisen prosessina, johon kuuluu suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely.

Oppilas käyttää tekstien suunnittelussa apunaan jotakin tekstin suunnittelutapaa, esim. ajatuskarttaa.

Oppilas harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan palautetta omista ja muiden teksteistä.

Oppilas harjoittelee ottamaan vastaanottajan huomioon tuottaessaan omia tekstejään.

Oppilas tiedostaa tekijänoikeuksia.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas toteuttaa tekstejä prosessina, joka pitää sisällään suunnittelun, kirjoittamisen ja viimeistelyn.

Oppilas harjoittelee käyttämään tekstin suunnittelussa esim. ajatuskarttaa, suunnitteluruudukkoa tai tukisanalistaa.

Oppilas harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan vertaispalautetta omista ja muiden teksteistä.

Oppilas harjoittelee ottamaan vastaanottajan ja tilanteen huomioon tuottaessaan tekstejään.

Oppilas tuntee tekijänoikeudet ja harjoittelee niiden kunnioittamista omissa teksteissään.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas toteuttaa tekstejä prosessina, johon kuuluu suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely.

Oppilas osaa suunnitella tekstejään ja valita sopivan suunnittelutavan.

Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.

Oppilas harjoittelee omien tekstien muokkaamista palautteen avulla.

Oppilas osaa ottaa tilanteen ja vastaanottajan huomioon erilaisia tekstejä tuottaessaan.

Oppilas osaa noudattaa tekijänoikeuksia omien tekstien tuottamisessa ja merkitsee lähteet tekstiensä perään.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas osaa suunnitella, kirjoittaa ja viimeistellä tekstinsä.

Oppilas osaa ottaa huomioon tekstin vastaanottajan.

Oppilas osaa arvioida omia tekstejään ja antaa palautetta muiden teksteistä.

Oppilas ottaa vastaan rakentavaa palautetta ja muokkaa tekstiään sen avulla.

Oppilas ymmärtää kirjoittajan oikeuden omaan tekstiinsä ja kunnioittaa tekijänoikeuksia.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstiensä perään.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.Oppilas harjoittelee käyttämään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuessaan kielestä.

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen merkityksiä.Oppilas harjoittelee käyttämään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuessaan kielestä.

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.Oppilas harjoittelee käyttämään oikeita käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

T13

Oppilas tekee havaintoja suomen kielen vaihtelusta.

Oppilas oppii käyttämään oikeita käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

Oppilas ymmärtää, että eri tilanteissa käytetään erilaista kieltä ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin erilaisissa teksteissä.

T14

Oppilas tutustuu paikalliseen kirjastoon ja sen palveluihin.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas pohtii omaa lukukokemustaan ohjatusti kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla.

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

T14

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen tiedonhaun verkkokirjastossa.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klassikkokirjoihin.

Oppilas pohtii omaa lukukokemustaan ohjatusti kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla.

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

T14

Oppilas tutustuu verkkokirjaston palveluihin ja kirjaston luokitusjärjestelmään.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klassikkokirjoihin.

Oppilas keskustelee ja jakaa lukukokemuksiaan esim. draaman ja kirjoittamisen keinoin.

T14

Oppilas osaa käyttää verkkokirjastoa.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta.

Oppilas keskustelee ja jakaa lukukokemuksiaan esim. draaman ja kirjoittamisen keinoin.

T15

Oppilas tutustuu uuteen ja vanhaan lastenperinteeseen esim. leikit, lorut ja laulut.

Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun mediatarjontaan sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan.

T15

Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun mediatarjontaan sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Oppilas on tietoinen, että kulttuuri on osa ihmisen identiteettiä.

Oppilas kykenee vertailemaan oman ja toisten kulttuurien eroja.

T15

Oppilas on lapsille ja nuorille suunnatusta mediatarjonnasta sekä paikallisesta kulttuuritarjonnasta.

Oppilas tutustuu suomalaiseen kansanperinteeseen.

Oppilas tutustuu eri maiden kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas vertailee Suomen kieltä ja kulttuuria muihin oppilaalle tuttuihin kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

T15

Oppilas tarkastelee mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustelee median roolista oppilaan arjessa.

Oppilas osaa kertoa itseä kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.

Oppilas keskustelee oman kielen ja kulttuurin piirteistä ja sen yhtäläisyyksistä ja eroista verrattuina muihin kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sammon koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä