Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomen kieli- ja kirjallisuus -oppimäärän vuosiluokkaistetut sisällöt vuosiluokilla 3-6

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä: sisällöt vuosiluokilla 3-6

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tarjotaan oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista sekä toisten kuuntelemista omassa luokassa. Harjoitellaan kohteliasta esittäytymistä ja tarkoituksenmukaista puhetapaa erilaisissa tilanteissa toisten tunteet huomioon ottaen. Harjoitellaan asioimista erilaisissa tutuissa tilanteissa. Harjoitellaan erilaisia ilmaisukeinoja ja äänenkäyttöä mm. leikkien ja draamaharjoitusten avulla. Harjoitellaan lukemaan eläytyen erilaisia tekstejä.

Opetellaan toimimaan erilaisissa ryhmissä. Kiinnitetään huomiota perusviestintätaitoihin: katsekontakti, vuorottelu, kuunteleminen ja reagointi. Harjoitellaan edelleen keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista. Tarjotaan tilanteita harjoitella palautteen antamista ja vastaanottamista.

Harjaannutetaan keskustelutaitoja sekä vahvistetaan ja monipuolistetaan ilmaisukeinoja kuuntelemalla ja osallistumalla aktiivisesti erilaisissa viestintätilanteissa. Opetellaan asioimaan erilaisissa tilanteissa asianmukaisesti. Oppilaan kielenkäyttötaito kehittyy tarkoituksenmukaiseksi erilaisissa viestintätilanteissa ja rooli viestijänä vahvistuu.

Rohkaistaan oppilasta harjoittelemaan mielipiteen ilmaisemista ja perustelemista vuorovaikutustilanteissa. Harjaannutetaan ja monipuolistetaan oppilaan ilmaisutaitoa leikkien, äänenkäyttö- ja draamaharjoitusten avulla. Harjoitellaan esiintymistä sekä yksin että ryhmässä ja rohkaistaan oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ohjataan oppilasta ymmärtämään palautteen antamisen merkitys ja harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Harjoitellaan toimimista erilaisissa ryhmissä ja arvioimaan omaa toimintaan ryhmän jäsenenä. Pari- ja ryhmätöiden perustana on dialogisuus, jossa keskeistä on toisen kuunteleminen, puheeseen liittyminen ja erilaisten näkökulmien kunnioittaminen. Harjoitellaan omien työskentelytaitojen (ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäinen työskentely) arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia.

Harjoitellaan erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa viestimistä. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja perustelua. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Harjoitellaan haastattelutilanteissa ja väittelyissä toimimista.

Kehitetään oppilaan kriittisyyttä viestijänä ja viestien vastaanottajana. Tarkastellaan sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja. Opetellaan vahvistamaan viestintää ja vuorovaikutusta, tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tunteita sekä tulkitsemaan toisten mielipiteitä draaman keinoja, ilmeitä, eleitä ja koko kehoa käyttämällä.

Suunnitellaan ja toteutetaan esitys yhdessä ryhmän kanssa. Harjoitellaan ilmaisutaitoa leikkien, äänenkäyttö- ja draamaharjoitusten avulla.

Kehitetään oppilaan kykyä toimia viestijänä erilaisissa medioissa. Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun ajankohtaisista aiheista ja pyritään vaikuttamaan omalla viestinnällä. Vahvistetaan taitoa perustella oma mielipide sekä kuunnella ja reagoida muiden mielipiteisiin. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esim. oman koulun oppilaskunnan kautta. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia esityksiä yksin ja ryhmässä.

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

S2 Tekstien tulkitseminen

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien sekä kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Tutustutaan erilaisiin lukustrategioihin. Harjoitellaan tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukutaitoa ja luetunymmärtämistä. Opetellaan päättelemään ja selittämään käsitteiden merkityksiä asiayhteydessä. Harjoitellaan lukemaan kuvia eri yhteyksissä.

Tutkitaan tekstien avulla sanojen muotoja ja merkitystä. Harjoitellaan tunnistamaan sanaluokista verbit, substantiivit ja adjektiivit. Harjoitellaan verbien taipumista persoonamuodoissa sekä adjektiivien vertailumuotoja. Harjoitellaan tulkitsemaan kieltä synonyymien ja vastakohtien avulla sekä kartutetaan sanavarastoa. Tarkastellaan erilaisia kertovia ja ohjaavia tekstejä. Luetaan sekä yksin että ryhmässä runsaasti ikätasolle sopivia eri tekstilajien tekstejä, esim. tietoteksti, uutinen, kertomus, satu, runo, sarjakuva, viesti, mainos.

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Harjoitellaan keskustelemaan luetusta ja jakamaan lukukokemuksia pienessä ryhmässä. Käytetään keskustelussa käsitteitä pää- ja sivuhenkilö, tapahtumapaikka ja juoni. Harjoitellaan tiedonhakua erilaisista lähteistä esim. tietokirjasta. Käytetään tiedonhankinnassa apuna aakkostamista, sisällysluetteloa ja hakemistoa.

Harjoitellaan tietotekstin ymmärtämistä apukysymysten avulla. Kehitetään lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot. Harjoitellaan uusien käsitteiden selittämistä ja määrittelemistä.

Kartutetaan kuvan lukemisen taitoja.

Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luokitellaan tekstien avulla sanoja merkityksen ja muodon mukaan nomineihin, verbeihin ja taipumattomiin sanoihin. Opitaan, että nominit jaetaan substantiiveihin, adjektiiveihin, numeraaleihin ja pronomineihin, sekä tutkitaan niiden taivutusta. Harjoitellaan verbin persoonamuotojen käyttöä sekä ilmaisemaan verbin avulla mennyttä ja nykyaikaa. Harjoitellaan substantiivin taivutusta ja omistusmuotoja. Tutkitaan adjektiivien taivutusta ja vertailumuotoja. Kiinnitetään huomiota kielikuviin ja sanojen sävyeroihin. Laajennetaan sanavarastoa ja käytetään synonyymeja ja vastakohtia.

Harjoitellaan tiedonhakua tietokirjoista ja internetistä. Käytetään tiedonhankinnassa apuna aakkostamista, sisällysluetteloa ja hakemistoa sekä opetellaan käyttämään hakukoneita. Opitaan tunnistamaan ja vertailemaan erilaisia tietolähteitä. Opitaan myös, että tekijällä on oikeus tuotoksiinsa. Harjoitellaan mediakriittisyyttä mm. vertailemalla eri tietolähteitä.

Luetaan ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä ja harjoitellaan oman lukukokemuksen jakamista. Oppilas osaa käyttää käsitteitä pää- ja sivuhenkilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja juoni. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Harjoitellaan erilaisia lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot. Tarkastellaan kuvien merkitystä.

Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon mukaan nomineihin, verbeihin ja taipumattomiin sanoihin. Tutkitaan nominien taipumista ja niiden merkityksiä sijamuodoissa. Käytetään ja tunnistetaan verbin aikamuotoja: preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti. Tarkastellaan sanojen sävy- ja merkityseroja. Harjoitellaan tunnistamaan erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä.

Harjoitellaan mediakriittisyyttä vertailemalla erilaisia mediatekstejä ja kuvia. Harjoitellaan erilaisten lähteiden arvottamista ja lähdekritiikkiä.

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Luetaan ikätasolle sopivia eri tekstilajien tekstejä esim. tietoteksti, uutinen, kertomus, mielipidekirjoitus, näytelmän käsikirjoitus, runo ja arvostelu. Keskustellaan luetusta ja jaetaan lukukokemuksia toisten kanssa. Opetellaan käyttämään käsitteitä aihe, kertoja (minä tai hän).

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.

Opetellaan jäsentämään hankittua tietoa muistiinpanojen avulla. Tehdään runsaasti erilaisia tiedonhankintatehtäviä, etsitään tietoa monista lähteistä, opitaan valitsemaan tilanteeseen sopiva lähde sekä harjoitellaan merkitsemään se tarkasti omiin tuotoksiin. Harjaannutaan erilaisten kuvien lukemisessa sekä tiedon hankkimisessa kuvista. Luokitellaan sanoja muodon perusteella (sanaluokat). Opitaan tunnistamaan nominatiivi, genetiivi, partitiivi ja paikallissijoja. Jaetaan lukukokemuksia toisten kanssa myös monimediaisissa ympäristöissä. Tutkitaan median tarjontaa kriittisesti.

Opitaan tunnistamaan yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Opetellaan käyttämään käsitettä teema.

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

S3 Tekstien tuottaminen

Tuotetaan yksin ja ryhmässä sekä fiktiivisiä (esim. satu, kertomus, kuvaus ja runo) että ei-fiktiivisiä (esim. tietoteksti, esittely ja uutinen) monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Opetellaan laatimaan omalle tekstille otsikko. Harjoitellaan liittämään tekstiin myös kuvaa. Laajennetaan sanavarastoa erilaisten sanastoharjoitusten avulla ja lukemalla erilaisia tekstejä. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

Harjoitellaan kirjoittamaan prototyyppisiä nominatiivialkuisia yhdyssanoja sekä yleis- ja erisnimien oikeinkirjoitusta. Harjoitellaan omissa teksteissä ison alkukirjaimen ja lopetusmerkkien käyttöä virkkeissä. Opetellaan kirjoittamaan luettelo. Harjoitellaan vuoropuhelun kirjoittamista vuorosanaviivan avulla. Harjoitellaan oman tekstin tarkistamista edellä mainittujen taitojen osalta. Harjoitellaan sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

Harjoitellaan kirjoittamista prosessina (suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely). Käytetään apuna erilaisia suunnittelu- ja muistiinpanotekniikoita tekstien laadinnassa esim. ajatuskarttaa. Harjoitellaan saamaan ja antamaan vertaispalautetta omista ja muiden teksteistä. Harjoitellaan ottamaan vastaanottaja huomioon omien tekstien tuottamisessa. Opetellaan tiedostamaan tekijänoikeuksia.

Tuotetaan yksin ja ryhmässä sekä fiktiivisiä (esim. kertomus, kuvaus, runo) että ei-fiktiivisiä (esim. tietoteksti, uutinen ja arvostelu) monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Toteutetaan tekstejä myös monimediaisesti esim. videot ja animaatiot. Pohditaan yhdessä kirjoittamisen tarkoitusta ja harjoitellaan valitsemaan tarkoituksenmukainen tyyli. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin erilaisia tekstejä tuotettaessa. Harjaannutaan kirjoittamaan yleis- ja erisnimet oikein. Opetellaan kirjoittamaan nominatiivialkuiset yhdyssanat oikein ja käyttämään yhdysmerkkiä. Harjoitellaan kirjoittamaan virkkeitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulauseista. Tutkitaan teksteistä kappalejakoa ja opetellaan käyttämään kappalejakoa omissa teksteissä. Vuoropuhelun kirjoittamistaito varmentuu.

Harjoitellaan oman tekstin tarkistamista, varmennetaan sujuvaa käsialaa ja harjoitellaan näppäintaitoja. Tuotetaan tekstejä prosessina (suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely). Opetellaan valitsemaan tekstin suunnitteluun sopiva tapa, esim. ajatuskartta, suunnitteluruudukko, tukisanalista. Tarkastellaan ja arvioidaan omia tekstejä. Harjoitellaan kannustavan ja rakentavan vertaispalautteen antamista ja saamista omista ja muiden teksteistä.

Harjoitellaan vastaanottajan ja tilanteen huomioimista tekstien tuottamisessa. Opitaan tuntemaan tekijänoikeudet koskien omia ja muiden tekstejä ja teoksia. Opetellaan hakemaan opiskeluun liittyviä tietoja ja luvallisia kuvia internetistä esim. creative commons. Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

Tuotetaan yksin ja ryhmässä sekä fiktiivisiä (esim. kertomukset, kuvaukset, runot, näytelmän käsikirjoitus) että ei-fiktiivisiä (esim. tietoteksti, tiivistelmä, määritelmä ja mielipidekirjoitus) monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

Toteutetaan tekstejä prosessina (suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely). Opetellaan valitsemaan sopiva suunnittelutapa. Pohditaan yhdessä kirjoittamisen tarkoitusta ja harjoitellaan valitsemaan tarkoituksenmukainen tyyli. Ohjataan oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään. Opetellaan tarkistamaan omia ja toisten tekstejä sekä käyttämään tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa. Annetaan ja otetaan vastaan rakentavaa palautetta sekä harjoitellaan muokkaamaan tekstiä palautteen avulla. Opetellaan ottamaan tilanne ja vastaanottajaa huomioon erilaisia tekstejä tuotettaessa. Opetellaan käyttämään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen.

Tutkitaan sanajärjestyksen merkityksiä teksteissä, tutustutaan lauseenjäseniin (predikaatti ja subjekti) ja vertaillaan sanajärjestystä oppilaan osaamissa kielissä. Tutkitaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroja ja otetaan ne huomioon omien tekstien kirjoittamisessa. Harjoitellaan tekstin elävöittämistä. Varmennetaan oikeinkirjoitusta omissa teksteissä: iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat ja vuoropuhelun kirjoittaminen vuorosanaviivan avulla. Kerrataan virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetusmerkki. Käytetään kappalejakoa omissa teksteissä.

Opitaan ymmärtämään kirjoittajan oikeus omaan tekstiinsä sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Opetellaan hakemaan opiskeluun liittyviä tietoja ja luvallisia kuvia internetistä esim. creative commons. Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää.

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään monimuotoisten tekstien (myös liikkuvan kuvan) avulla yksin, parin kanssa ja ryhmässä, myös monimediaisessa ympäristössä. Tarkastellaan sananvalintojen ja sanontojen yhteyttä tekstin merkityksiin. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstin suhteiden ilmaisussa. Opetellaan käyttämään jotakin verkkotyökalua omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. Opitaan ottamaan tekstin vastaanottaja huomioon. Ohjataan oppilasta käyttämään monipuolista sanastoa, välttämään toistoa omissa teksteissä sekä muokkaamaan tekstiä palautteen avulla.

Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sen näkymistä kielellisissä valinnoissa sekä harjoitellaan valitsemaan tarkoituksenmukainen tyyli. Opetellaan jäsentämään hankittua tietoa ja laatimaan esseevastaus muistiinpanojen avulla. Opitaan kirjoittamaan sujuvasti vuoropuhelua omiin teksteihin. Opitaan oikolukemaan omia ja toisten tekstejä sekä käyttämään tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa. Varmennetaan lähteiden käytön ja merkinnän osaamista omissa tuotoksissa.

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan. Käytetään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuttaessa kielestä.

Tutustutaan paikalliseen kirjastoon ja sen palveluihin ja tehdään paikallista yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Kannustetaan oppilasta lukemaan monipuolista, ikätasolle suunnattua kirjallisuutta, sekä yhteisteoksia että oppilaan omavalintaisia kirjoja. Ohjataan oppilasta pohtimaan lukukokemustaan kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla. Harjoitellaan lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä, esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

Tutustutaan uuteen ja vanhaan lastenperinteeseen, esim. leikit, lorut ja laulut. Kerrotaan lapsille ja nuorille suunnatusta mediatarjonnasta sekä paikallisesta kulttuuritarjonnasta sekä tutustutaan niihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tutustutaan muihin kieliin ja kulttuureihin. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman koulun monikulttuurisuutta. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa omaa kulttuuria ja tehdä pieniä esityksiä, esim. yhteistyössä muiden kulttuuriaineiden kanssa.

 

 

 

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen merkityksiä.

Käytetään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuttaessa kielestä. Tutkitaan ja opitaan tunnistamaan suomen kielen vierasperäisiä sanoja ja käytetään hyödyksi muita oppilaan osaamia kieliä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Harjaannutaan kirjaston käyttäjänä ja opetellaan tekemään yksinkertainen tiedonhaku verkkokirjastossa. Luetaan monipuolisesti ikätasolle suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustutaan lasten ja nuorten klassikkokirjoihin. Ohjataan oppilasta pohtimaan lukukokemustaan kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla. Harjoitellaan lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä, esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

Kerrotaan lapsille ja nuorille suunnatusta mediatarjonnasta sekä paikallisesta kulttuuritarjonnasta ja niihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Keskustellaan siitä, että kulttuuri on osa ihmisen identiteettiä. Havainnoidaan omaa ja vieraita kulttuureja ja vertaillaan eroja niiden välillä. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman koulun monikulttuurisuutta. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa omaa kulttuuria ja tehdä pieniä esityksiä myös improvisoiden ja yhteistyössä muiden kulttuuriaineiden kanssa.

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.Käytetään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuttaessa kielestä. Havainnoidaan ja vertaillaan suomen kieltä ja oppilaan osaamia muita kieliä, erityisesti A1-kieltä, niiden sanastoa ja perusrakenteita. Etsitään kielten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Kannustetaan oppilasta havainnoimaan kielen alueellisia eroja osaamissaan kielissä.

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Tutustutaan kirjaston luokitusjärjestelmään ja verkkokirjaston palveluihin sekä opitaan asioimaan omatoimisesti kirjastossa. Luetaan monipuolisesti ikätasolle suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustutaan lasten ja nuorten klassikkokirjoihin. Jaetaan lukukokemuksia monipuolisesti yksin ja ryhmässä esim. draaman, keskustelun ja kirjoittamisen keinoin, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Pohditaan, mitä sana kulttuuri tarkoittaa. Kerrotaan lapsille ja nuorille suunnatusta mediatarjonnasta sekä paikallisesta kulttuuritarjonnasta ja tutustutaan niihin mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tutustutaan suomalaiseen kansanperinteeseen ja niiden nykyjatkajiin. Tutustutaan eri maiden kieliin ja kulttuureihin. Vertaillaan omaa kulttuuria muihin oppilaalle tuttuihin kulttuureihin. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan erityisesti oman koulun monikulttuurisuutta. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa omaa kulttuuria ja tehdä pieniä esityksiä myös improvisoiden ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden kulttuuriaineiden kanssa.

Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä.

Opitaan käyttämään oikeita käsitteitä puhuttaessa kielestä ja sen ilmiöistä. Kannustetaan oppilasta havainnoimaan kielen alueellisia eroja osaamissaan kielissä. Harjaannutaan kirjaston luokitusjärjestelmän käyttäjänä ja opitaan käyttämään verkkokirjastoa. Jaetaan lukukokemuksia monipuolisesti yksin ja ryhmässä esim. draaman, keskustelun ja kirjoittamisen keinoin, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä, mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä muiden kulttuuriaineiden kanssa. Keskustellaan siitä, että kulttuurit kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan oman koulun monikulttuurisuutta.

Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.