Perusopetuksen opetussuunnitelma

Osaamisen arviointi

Valtakunnallinen

Ei valtakunnallisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä arviointiperusteet kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

Oppilas osallistuu satunnaisesti keskusteluun.

Oppilas osaa jossain määrin perustella mielipiteensä sekä kuunnella muiden mielipiteitä.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon.

Oppilas tarvitsee ohjausta äänenkäytössä, viestien kohdentamisessa ja kontaktinotossa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.

Oppilas osaa käyttää joitakin kokonaisilmaisun keinoja omien ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä.

Oppilas valmistelee ohjatusti ja pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

S2

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.

Oppilas lukee kohtalaisesti monimuotoisia tekstejä ja käyttää satunnaisesti tekstinymmärtämisen perusstrategioita.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.

Oppilas tunnistaa ohjatusti joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Oppilas käyttää ohjatusti tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä ja osaa ohjatusti arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.

Oppilas lukee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jossain määrin jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.

Tekstien tuottaminen

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.

Oppilas osaa jossain määrin ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.

Oppilas osaa ohjatusti otsikoida tekstinsä ja jakaa sen kappaleisiin.

Oppilaan sanavarasto on suppea.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.

Oppilaan käsin kirjoittaminen on työlästä.

Oppilas on omaksunut joitakin tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita, mutta hänellä on puutteita oikeinkirjoituksessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

Oppilas tarvitsee runsaasti ohjausta tuottaakseen erilaisia tekstejä yksin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaakseen tekstejä prosessina.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa.

Oppilas osaa jossain määrin merkitä lähteet tekstin loppuun.

Lainatun tiedon kirjoittaminen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa.

Oppilas tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää jossain määrin oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Oppilas lukee joitakin sovituista lapsille ja nuorille suunnatuista kirjoista ja jakaa jossain määrin kokemuksiaan lukemistaan

kirjoista.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.

Oppilas osaa kuvailla joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa jostakin itseään kiinnostavasta media- tai kulttuuritarjonnasta. Oppilas tarvitsee ohjausta omien esitysten suunnittelussa ja esittämisessä.

Tampere

Ei kuntakohtaisia lisäyksiä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee viestimistä erilaisissa viestintäympäristöissä.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteitään tutussa ryhmässä.

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas on harjoitellut aktiivisesti viestimistä. Oppilas ilmaisee mielipiteitään.

Oppilas viestii ohjatusti itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

T2

Oppilas harjoittelee erilaisissa ryhmissä toimimista ja perusviestintätaitoja (katsekontakti, vuorottelu, kuunteleminen, reagointi).

Oppilas harjoittelee tarkoituksenmukaista puhetapaa toisten tunteet huomioon ottaen.

Oppilas edistyy keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen taidoissa.

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja käyttää perusviestintätaitoja.

Oppilas osaa usein käyttää tarkoituksenmukaista puhetapaa toisten tunteet huomioon ottaen.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta toimiessaan erilaisissa ryhmissä ja käyttääkseen tarkoituksenmukaista puhetapaa toisten tunteet huomioon ottaen.

T3

Oppilas harjoittelee lukemaan eläytyen erilaisia tekstejä.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas lukee eläytyen erilaisia tekstejä ja osallistuu draamatoimintaan.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti draamatoimintaan.

T4

Oppilas tutustuu erilaisiin viestintävälineisiin.

Oppilas harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.

S1

Vuorovaikutus-taitojen kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas harjoittelee sujuvaa lukemista erilaisten tekstien avulla ja tutustuu erilaisiin lukustrategioihin.

Oppilas harjoittelee arvioimaan lukutaitoaan ja luetun ymmärtämistään.

S2

Tekstinymmärtä-misen perusstrategioiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja osaa käyttää jotakin tekstinymmärtämisen perusstrategiaa.

Oppilas tarvitsee tukea erilaisten tekstien lukemisessa.

Oppilas käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita satunnaisesti.

T6

Oppilas tutkii tekstien avulla sanojen muotoja ja merkityksiä.

Oppilas harjoittelee käyttämään ja tulkitsemaan kieltä synonyymien ja vastakohtien avulla.

Oppilas kartuttaa sanavarastoaan.

Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia piirteitä (esim. kertova ja ohjaava teksti).

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas ymmärtää sanojen muotoja ja merkityksiä tekstien avulla ja osaa käyttää ja tulkita kieltä synonyymien ja vastakohtien avulla.

Oppilaan sanavarasto on suppea. Tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen on oppilaalle vaikeaa.

T7

Oppilas harjoittelee tiedon hankintaa erilaisista lähteistä.

Oppilas harjoittelee aakkostamisen hyödyntämistä tiedonhankinnassa.

S2

Tiedonhankinta-taidot ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa hyödyntää erilaisia lähteitä ja käyttää aakkostamista tiedonhankinnassa.

Oppilas osaa ohjatusti etsiä tietoa annetusta lähteestä.

T8

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia, media- ja muita tekstejä ja jakaa lukukokemuksiaan pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee jonkin verran lapsille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tekstien pohjalta kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla ikätasonsa mukaan.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan monimuotoisten tekstien avulla ikätasonsa mukaan.

T10

Oppilas harjoittelee tuottamaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä kertomuksia.

Oppilas osaa laatia omalle tekstilleen otsikon.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas tuottaa pieniä fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä kertomuksia ja osaa otsikoida tekstinsä.

Oppilas tuottaa ohjatusti pieniä kertomuksia.

T11

Oppilas harjoittelee yleis- ja erisnimien oikeinkirjoitusta.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan prototyyppisiä nominatiivialkuisia yhdyssanoja.

Oppilas harjoittelee virkkeiden ison alkukirjaimen ja lopetusmerkkien käyttöä omissa teksteissään.

Oppilas harjoittelee vuoropuhelun kirjoittamista vuorosanaviivan avulla.

Oppilas harjoittelee sujuvaa käsikirjoittamista ja näppäintaitoja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa kirjoittaa yleis- ja erisnimet useimmiten oikein.

Oppilas osaa käyttää isoa alkukirjainta ja lopetusmerkkiä virkkeissä.

Oppilas harjoittelee aktiivisesti käsinkirjoittamis- ja näppäintaitoja.

Oppilas tarvitsee tukea käsinkirjoittamisessa tai näppäintaidoissa.

Oppilaalla on runsaasti puutteita oikeinkirjoituksessa.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas ymmärtää kirjoittamisen prosessina, johon kuuluu suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely.

Oppilas käyttää tekstien suunnittelussa apunaan jotakin tekstin suunnittelutapaa, esim. ajatuskarttaa.

Oppilas harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan palautetta omista ja muiden teksteistä.

Oppilas harjoittelee ottamaan vastaanottajan huomioon tuottaessaan omia tekstejään.

Oppilas tiedostaa tekijänoikeuksia.

S3

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Oppilas osaa tuottaa erilaisia tekstejä vaiheittain yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta omista ja muiden teksteistä.

Oppilas tarvitsee runsaasti ohjausta tuottaakseen erilaisia tekstejä yksin tai yhdessä toisten kanssa.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.Oppilas harjoittelee käyttämään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuessaan kielestä.

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista sekä pyrkii käyttämään oppimiaan kielitiedon käsitteitä.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista

T14

Oppilas tutustuu paikalliseen kirjastoon ja sen palveluihin.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kirjallisuutta.

Oppilas pohtii omaa lukukokemustaan ohjatusti kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla.

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas lukee sovitut lastenkirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee joitakin sovituista lastenkirjoista ja jakaa ohjatusti kokemuksiaan lukemastaan pienessä ryhmässä.

T15

Oppilas tutustuu uuteen ja vanhaan lastenperinteeseen, esim. leikit, lorut ja laulut.

Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun mediatarjontaan sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan.

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osoittaa kiinnostusta lapsille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa kohtaan.

Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta lapsille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa kohtaan.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas osaa asioida erilaisissa tilanteissa asianmukaisesti.

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä vuorovaikutustilanteissa.

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja mielipiteitään itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

Oppilas ilmaisee ohjatusti ajatuksiaan ja mielipiteitään itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.

T2

Oppilas harjoittelee perusviestintätaitoja (katsekontakti, vuorottelu, kuunteleminen, reagointi).

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä.

Oppilas kehittää kielenkäyttötaitoaan erilaisissa viestintätilanteissa.

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa käyttää perusviestintätaitojaan vuorovaikutustilanteissa. Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä sekä arvioida omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä.

Oppilas tarvitsee paljon ohjausta toimiessaan erilaisissa ryhmissä ja arvioidessaan omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä.

T3

Oppilas rohkaistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee esiintymistä yksin ja ryhmässä.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas toimii rohkeasti vuorovaikutustilanteissa yksin ja ryhmässä sekä ilmaisee itseään myös draaman avulla.

Oppilas toimii ohjatusti vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu vaihtelevasti draamatoimintaan.

T4

Oppilas kehittää omaa kykyään toimia viestijänä vuorovaikutustilanteessa.

Oppilas ymmärtää palautteen antamisen merkityksen ja harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa rakentavaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas lukee erilaisia tekstejä ja harjoittelee erilaisia lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

S2

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Oppilas lukee monimuotoisia tekstejä ja osaa käyttää joitakin tekstinymmärtämisen perusstrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

Oppilas tarvitsee usein tukea erilaisten tekstien lukemisessa ja tekstinymmärtämisen perusstrategioiden käyttäminen on satunnaista.

T6

Oppilas harjoittelee sanojen luokittelua merkityksen ja muodon mukaan (sanaluokat).

Oppilas harjaantuu verbien persoonamuotojen käyttämisessä.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot).

Oppilas ymmärtää, että erilaisten tekstien avulla voi kertoa, kuvata, ohjata ja vaikuttaa.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan. Oppilas osaa käyttää verbin persoonamuotoja omissa teksteissään. Oppilas havaitsee teksteistä kielikuvia ja sävyeroja.

Oppilas osaa jonkin verran luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan. Oppilas käyttää verbin persoonamuotoja omissa teksteissään epäjohdonmukaisesti tai puhekielisesti. Oppilaan sanavarasto on suppea ja hän erottaa harvoin tekstien sävyeroja.

T7

Oppilas vertailee tietolähteitä ja harjoittelee sopivan lähteen käyttöä.

S2

Tiedonhankinta-taidot ja lähdekriittisyys

Oppilas vertailee tietolähteitä ja osaa valita sopivan tietolähteen.

Oppilas vertailee ja käyttää annettuja tietolähteitä ohjatusti.

T8

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia, media- ja muita tekstejä ja jakaa lukukokemuksiaan pienessä ryhmässä.

Oppilas lukee jonkin verran lapsille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas harjoittelee ilmaisemaan tekstien pohjalta kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan kirjallisesti monimuotoisten tekstien pohjalta.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien pohjalta.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia tekstilajeja, mm. kertovia ja kuvailevia.

Oppilas harjoittelee käyttämään kappalejakoa omissa teksteissään.

Oppilas kiinnittää huomiota sananvalintoihin omissa teksteissään.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas osaa tuottaa kertovia ja kuvailevia tekstejä.

Oppilas käyttää useimmiten kappalejakoa ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin omissa teksteissään.

Oppilas tuottaa ohjatusti kertovia ja kuvailevia tekstejä. Oppilas käyttää ohjatusti kappalejakoa omissa teksteissään.

T11

Oppilas harjaantuu kirjoittamaan yleis- ja erisnimet oikein.

Oppilas harjaantuu kirjoittamaan nominatiivialkuiset yhdyssanat oikein ja käyttämään yhdysmerkkiä.

Oppilas harjoittelee kirjoittamaan virkkeitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulauseista.

Oppilas varmentaa vuoropuhelun kirjoittamistaitoaan vuorosanaviivan avulla.

Oppilas harjoittelee sujuvaa käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas osaa kirjoittaa yleis- ja erisnimet sekä nominatiivialkuiset yhdyssanat pääsääntöisesti oikein ja käyttää yhdysmerkkiä. Oppilas osaa kirjoittaa virkkeitä, jotka muodostuvat sekä pää- että sivulauseista. Oppilas osaa kirjoittaa vuoropuhelua vuorosanaviivan avulla.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin, ja hänen näppäintaitonsa riittävät itsenäisesti kirjoitetun tekstin tuottamiseen tietokoneella.

Oppilaalla on puutteita sanatasoisessa oikeinkirjoituksessa. Oppilas osaa kirjoittaa virkkeitä, jotka koostuvat päälauseista. Oppilaan käsin kirjoittaminen on työlästä. Oppilas tarvitsee tukea näppäintaidoissa.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas toteuttaa tekstejä prosessina, joka pitää sisällään suunnittelun, kirjoittamisen ja viimeistelyn.

Oppilas harjoittelee käyttämään tekstin suunnittelussa esim. ajatuskarttaa, suunnitteluruudukkoa tai tukisanalistaa.

Oppilas harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan vertaispalautetta omista ja muiden teksteistä.

Oppilas harjoittelee ottamaan vastaanottajan ja tilanteen huomioon tuottaessaan tekstejään.

Oppilas tuntee tekijänoikeudet ja harjoittelee niiden kunnioittamista omissa teksteissään.

S3

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Oppilas osaa tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa ja toteuttaa tekstejä prosessina. Oppilas antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta omista ja muiden teksteistä. Oppilas osaa melko hyvin kirjoittaa lainatun tiedon omin sanoin.

Oppilas tarvitsee runsaasti ohjausta tuottaakseen erilaisia tekstejä yksin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaakseen tekstejä prosessina. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa.

Lainatun tiedon kirjoittaminen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen merkityksiä.Oppilas harjoittelee käyttämään opittuja kielitiedon käsitteitä puhuessaan kielestä.

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista sekä pyrkii käyttämään oppimiaan kielitiedon käsitteitä.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja kielestä, eri puhetavoista ja kielenkäytön vaikutuksista

T14

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen tiedonhaun verkkokirjastossa.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klassikkokirjoihin.

Oppilas pohtii omaa lukukokemustaan ohjatusti kysymysten avulla ja esim. lukupäiväkirjan avulla.

Oppilas harjoittelee oman lukukokemuksen jakamista pienissä ryhmissä esim. lukupiirit, kirjavinkkaukset ja draamaharjoitukset.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas osaa tehdä yksinkertaisen tiedonhaun verkkokirjastossa. Oppilas lukee sovitut lastenkirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Oppilas lukee joitakin sovituista lastenkirjoista ja jakaa ohjatusti kokemuksiaan lukemastaan.

T15

Oppilas tutustuu lapsille ja nuorille suunnattuun mediatarjontaan sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan.

Oppilas on tietoinen, että kulttuuri on osa ihmisen identiteettiä.

Oppilas kykenee vertailemaan oman ja toisten kulttuurien eroja.

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osoittaa kiinnostusta lapsille ja nuorille suunnattua mediatarjontaa sekä paikallista kulttuuritarjontaa kohtaan. Oppilas tunnistaa monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.

Oppilas osoittaa vähäistä kiinnostusta lapsille ja nuorille suunnattua mediatarjontaa sekä paikallista kulttuuritarjontaa kohtaan.

Oppilas tunnistaa jonkin verran monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta elinympäristössään.

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kuusi varten

Tavoitteet

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1

Oppilas harjoittelee haastattelutaitoja.

Oppilas harjoittelee väittelyä ja harjaantuu perustelemaan mielipiteitään vuorovaikutustilanteissa.

S1

Puheviestintätilanteissa toimiminen

Oppilas hallitsee haastattelutaitoja ja osaa perustella mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilaalle on vaikeaa ilmaista mielipiteitään ja perustella niitä tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

T2

Oppilas toimii erilaisissa ryhmissä ja harjoittelee vuorovaikutustaitojaan erilaisissa viestintätilanteissa.

Oppilas tarkastelee sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

S1

Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja käyttää vuorovaikutustaitojaan erilaisissa vietintätilanteissa. Oppilas huomioi sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

Oppilas tarvitsee ohjausta toimiessaan erilaisissa ryhmissä. Oppilas ymmärtää jonkin verran sanallisen ja sanattoman viestinnän eroja.

T3

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa esityksen ryhmän kanssa.

Oppilas osallistuu erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

S1

Ilmaisukeinojen käyttö

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä sekä osallistuu draamatoimintaan.

Oppilas osallistuu vaihtelevasti ryhmäesityksiin sekä erilaisiin äänenkäyttö- ja draamaharjoituksiin ja -leikkeihin.

T4

Oppilas harjoittelee viestintää monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Oppilaan kriittisyys viestijänä ja viestien vastaanottajana kehittyy.

Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

S1

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa rakentavaa palautetta muille.

Oppilaalla on vaikeuksia palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Tekstien tulkitseminen

T5

Oppilas lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja

oppii käyttämään erilaisia lukustrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

S2

Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita huomioiden painettujen ja monimediaisten tekstien erot.

Oppilas lukee kohtalaisesti monimuotoisia tekstejä ja käyttää satunnaisesti tekstinymmärtämisen perusstrategioita.

T6

Oppilas harjaantuu sanojen luokittelemisessa merkityksen ja muodon mukaan. Oppilas tutkii verbien aikamuotoja ja tehtäviä lauseissa sekä harjoittelee aikamuotoja (preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti).

Oppilas tutkii nominien taipumista sijamuodoissa ja ymmärtää sijamuotojen merkityksiä.

Oppilas tarkastelee sanojen sävy- ja merkityseroja ja harjoittelee ymmärtämään lukemastaan kielikuvia ja sävyjä (mm. synonyymien sävyerot).

Oppilas tunnistaa joitakin erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä.

S2

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan.

Oppilas tarkastelee sanojen sävy- ja merkityseroja ja ymmärtää lukemastaan kielikuvia ja sävyjä.

Oppilas tunnistaa joitakin erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä.

Oppilas osaa jonkin verran luokitella sanoja merkityksen ja muodon mukaan.

Oppilas havaitsee joitakin sanojen sävy- ja merkityseroja.

Oppilas tunnistaa ohjatusti joitakin erilaisten tekstien tyypillisiä piirteitä.

T7

Oppilas käyttää eri lähteitä ja harjoittelee arvioimaan lähteiden luotettavuutta.

S2

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan eri lähteitä ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

Oppilas käyttää ohjatusti tiedonhankinnassaan eri lähteitä ja arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8

Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee ikätasolle sopivia erilaisia tekstilajeja sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia.

Oppilas osaa käyttää käsitteitä aihe ja kertoja (minä ja hän).

S2

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas lukee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisia teoksia. Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan käyttäen myös opittuja kirjallisuuskäsitteitä.

Oppilas lukee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä sekä yksin että ryhmässä, myös kokonaisen teoksen. Oppilas osaa keskustella omasta lukukokemuksestaan ohjatusti.

Tekstien tuottaminen

T9

Oppilas osaa ilmaista kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

S3

Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Oppilas osaa ilmaista kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

Oppilas ilmaisee ohjatusti kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjallisesti.

T10

Oppilas tuottaa erilaisia tekstilajeja, mm. ohjaavia tekstejä.

Oppilas opettelee käyttämään kappalejakoa omissa teksteissään.

S3

Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillistä kieltä. Oppilas osaa käyttää kappalejakoa omissa teksteissään.

Oppilas osaa jossain määrin ohjatusti käyttää kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillistä kieltä. Oppilaan sanavarasto on suppea. Oppilas käyttää satunnaisesti kappalejakoa omissa teksteissään.

T11

Oppilas varmentaa oikeinkirjoitustaan: iso ja pieni alkukirjain ja yhdyssanat.

Oppilas kertaa lauseoppia: virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetusmerkki.

Oppilas tutkii sivulauseita ja harjoittelee tunnistamaan sivulauseiden selkeät perustyypit.

Oppilas osaa kirjoittaa vuoropuhelua vuorosanaviivan avulla.

Oppilas tutustuu lauseenjäseniin predikaatti ja subjekti.

Oppilaalle on muodostunut sujuva ja selkeä käsiala.

Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.

S3

Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa. Oppilas tuntee käsitteet virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetusmerkki ja osaa käyttää niitä ohjatusti. Oppilas tunnistaa sivulauseiden selkeät perustyypit. Oppilas osaa kirjoittaa vuoropuhelua vuorosanaviivan avulla. Oppilaalle on muodostunut sujuva ja selkeä käsiala, ja hän kirjoittaa melko sujuvasti koneella.

Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita, mutta hänellä on puutteita oikeinkirjoituksessa. Oppilas tuntee käsitteet virke, lause, pää- ja sivulause, pilkku ja lopetusmerkki, mutta tarvitsee paljon ohjausta niiden käytössä. Vuoropuhelun kirjoittaminen vuorosanaviivan avulla on epävarmaa. Oppilaan käsin kirjoittaminen on työlästä tai koneella kirjoittaminen hidasta.

T12

Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas toteuttaa tekstejä prosessina, johon kuuluu suunnittelu, kirjoittaminen ja viimeistely.

Oppilas osaa suunnitella tekstejään ja valita sopivan suunnittelutavan.

Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta.

Oppilas harjoittelee omien tekstien muokkaamista palautteen avulla.

Oppilas osaa ottaa tilanteen ja vastaanottajan huomioon erilaisia tekstejä tuottaessaan.

Oppilas osaa noudattaa tekijänoikeuksia omien tekstien tuottamisessa ja merkitsee lähteet tekstiensä perään.

S3

Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa jonkin verran arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun ja osaa kirjoittaa lainatun tiedon omin sanoin. Oppilas tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

Oppilas tarvitsee runsaasti ohjausta tuottaakseen erilaisia tekstejä yksin tai yhdessä toisten kanssa tai toteuttaakseen tekstejä prosessina. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen omista ja muiden teksteistä on oppilaalle vaikeaa. Oppilas osaa ohjatusti merkitä lähteet tekstin loppuun. Lainatun tiedon kirjoittaminen omin sanoin on oppilaalle vaikeaa. Oppilas tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13

Oppilas tutkii suomen kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan sekä pohtii sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.Oppilas harjoittelee käyttämään oikeita käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

S4

Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Oppilas tekee havaintoja suomen kielen vaihtelusta tilanteen ja aiheen mukaan sekä sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksistä. Oppilas käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

Oppilas tekee satunnaisesti havaintoja suomen kielen vaihtelusta tilanteen ja aiheen mukaan sekä sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksistä. Oppilas käyttää satunnaisesti oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan kielestä.

T14

Oppilas tutustuu verkkokirjaston palveluihin ja kirjaston luokitusjärjestelmään.

Oppilas lukee ikätasolleen suunnattua kotimaista ja käännettyä kirjallisuutta sekä tutustuu lasten ja nuorten klassikkokirjoihin.

Oppilas keskustelee ja jakaa lukukokemuksiaan esim. draaman ja kirjoittamisen keinoin.

S4

Kirjallisuuden tuntemus

Oppilas tietää verkkokirjaston palveluita ja kirjaston luokitusjärjestelmän.

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan

kirjoista.

Oppilas lukee joitakin sovituista lapsille ja nuorille suunnatuista kirjoista ja jakaa jossain määrin kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

T15

Oppilas on tietoinen lapsille ja nuorille suunnatusta mediatarjonnasta sekä paikallisesta kulttuuritarjonnasta.

Oppilas tutustuu suomalaiseen kansanperinteeseen.

Oppilas tutustuu eri maiden kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas vertailee Suomen kieltä ja kulttuuria muihin oppilaalle tuttuihin kieliin ja kulttuureihin.

Oppilas osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

S4

Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja oppilaalle tuttujen kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu oman esityksen suunnitteluun ja esittämiseen.

Oppilas osaa kuvailla joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilaalle tuttujen kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa jostakin itseään kiinnostavasta media- tai kulttuuritarjonnasta. Oppilas tarvitsee paljon ohjausta oman esityksen suunnittelussa ja esittämisessä.

Kaukajärven koulu

Ei koulukohtaisia lisäyksiä